Dystrybucja produktów inwestycyjnych zgodnie z MiFID II i PRIIPs

Grupa tematyczna:
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 12.03.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Dystrybucja produktów zgodnie z MiFID II i PRIIPs

 • Regulowanie wzajemnych stosunków pomiędzy TFI a dystrybutorem – w jaki sposób zbudować umowę na dystrybucję tytułów uczestnictwa
 • Opis i przedmiot zachęt
 • Określanie grup docelowych
10:30

Przerwa kawowa

10:45

KID – omówienie

 • KID z dyrektywy UCITS a KID z rozporządzenia PRIIPs – omówienie
 • KID porównawczo (w produktach innych niż tworzone przez TFI)
11:45

Przerwa kawowa

12:00

Marketing produktów – MiFID II i PRIIPs

 • Czym jest reklama?
 • Marketing usług finansowych w przepisach sektorowych,
 • Wytyczne KNF w sprawie reklamy produktów finansowych (ubezpieczeniowych, bankowych i funduszy inwestycyjnych)
 • Misselling a reklama produktów finansowych
 • Komisja Etyki Reklamy –stanowiska w zakresie reklam usług finansowych
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Produkty MiFID II i PRIIPs a wymagania wynikające z AML IV

 • Środki bezpieczeństwa finansowego
 • Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
 • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Błędy w produktach MiFID II i PRIIPS a whistleblowing

 • Funkcja whistleblowingu w instytucjach finansowych
 • Ochrona prawna whistleblowerów
 • Informacja prawnie chronione a whistleblowing
 • Nagradzanie whistleblowerów
16:15

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych charakteryzują się dużą objętością dokumentów regulujących zasady ich funkcjonowania. Najlepszym tego przykładem są liczące nawet kilkaset stron prospekty emisyjne czy memoranda informacyjne. Zapoznanie się z treścią tak obszernych dokumentów, mimo że stanowi obowiązek, jest problemem dla Klientów. Unijny prawodawca dostrzegając ryzyko braku dostatecznej wiedzy na temat nabywanych instrumentów finansowych wprowadził regulacje, których celem jest zapewnienie podstawowych informacji o danym produkcie przedstawionych w przystępny sposób

Dzięki uczestnictwu w tym spotkaniu dowiesz się:

 • w jaki sposób Dyrektywa MiFID II oraz Rozporządzenie PRIIPs wpłynie na funkcjonowanie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
 • jak odpowiednio opracować nowe dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów zbiorowego inwestowania,
 • jak należycie zapewnić ochronę Klientów oraz przejrzystość funkcjonowania firm inwestycyjnych,
 • w jaki sposób dostosować się do poszczególnych regulacji prawnych.

Grupa docelowa:

Warsztat kierowany jest do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. W szczególności zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

 • Działów prawnych
 • Działów compliance
 • Działów zarządzania ryzykiem
 • Działów zarządzania aktywami

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dystrybucja produktów inwestycyjnych zgodnie z MiFID II i PRIIPs „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 13.02.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 13.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dystrybucja produktów inwestycyjnych zgodnie z MiFID II i PRIIPs (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Marta Stanisławska

Senior Associate, Bird & Bird

avatar

Jakub Ziemba

Radca Prawny, Counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Joanna Niewiadomska

Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Arkadiusz Matusiak

Kancelaria Prawna Bird&Bird

Partnerzy