Działy HR w aktualnym otoczeniu legislacyjnym

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Tagi: HR | kodeks pracy | spory zbiorowe | benefity pracownicze

Data: 11-12.09.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 11.08-11.09.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowy Kodeks pracy w praktyce: obowiązki pracodawców i uprawnienia pracowników

 • Zmiany w zakresie zatrudniania i zawierania umów.
 • Zmiany w zakresie urlopów pracowniczych: urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop opiekuńczy.
 • Praca zdalna a „elastyczna organizacja pracy”.
 • Inne nowości w Kodeksie Pracy – przegląd.

Marcin Szlasa - Rokicki
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Piotr Kozłowski
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

10:30

Przerwa

10:45

Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i likwidacja luki w wynagrodzeniach w świetle Dyrektywy UE

 • Sprawozdawczość dotycząca luki płacowej ze względu na płeć  
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy w procesie rekrutacji - informowanie o wysokości wynagrodzenia. Możliwości komunikowania warunków płacowych 
 • Przeciwdziałanie i odpowiedzialność za dyskryminację pracowników 
 • Zadośćuczynienia i odszkodowania - ryzyka dla pracodawcy za niestosowanie się do wymogów Dyrektywy o transparentności wynagrodzeń

Agata Majewska
Olesiński & Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:00

Czynnik społeczny ESG - wyzwania działów HR w zakresie dbania o relacje wewnątrz firmy

 • Zakres raportowania w zakresie obszaru “S” - regulacje, standardy
 • Niezbędne wskaźniki do raportowania obszaru społecznego
 • Czynnik społeczny - znaczenie dla relacji z pracownikami

Daria Matyja
Kochański & Partners

14:15

Procedura kontroli trzeźwości pracownika i badania na obecność innych substancji

 • Procedura kontroli trzeźwości na nowych zasadach w świetle przepisów Kodeksu pracy
 • Kontrola pracownika: za jego zgodą, bez jego zgody
 • Kontrola prewencyjna i wyrywkowa - prawidłowe praktyki
 • Wyniki badania - co dalej?

Marcin Frąckowiak
Sadkowski i Wspólnicy

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Rozwiązywanie sporów zbiorowych – przepisy i dobre praktyki?

Łukasz Kuczkowski
Executive MBA

10:15

Przerwa

10:30

Trendy w benefitach pracowniczych i ich wpływ na motywację pracownika

 • Jakich benefitów oczekują pracownicy?
 • Nowe i nieoczywiste benefity pracownicze
 • Wellbeing i równowaga psychiczna jako rodzaj benefitu pracowniczego 
 • Benefity a motywacja i fluktuacja kadr
 • Quiet quitting jako nowy trend na rynku pracy - czy można mu zapobiec?

Daria Matyja
Kochański & Partners

11:45

Przerwa

12:30

Restrukturyzacja struktur w firmie - zadania działów HR

 • Tworzenie planu restrukturyzacji
 • Przegrupowanie lub przekwalifikowania pracowników - internal mobility 
 • Wypowiadanie umów, zwolnienia grupowe, a programy dobrowolnych odejść
 • Outplacement w praktyce - czyli jak wygląda wsparcie w zakresie zwolnień 
 • Sprawna komunikacja z pracownikami jako kluczowy element zmian w firmie 
 • Możliwe ryzyka postępowań sądowych

Piotr Wielgosz
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

13:45

Wykorzystanie automatyzacji i Sztucznej Inteligencji w pracy działów HR

 • Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w procesie rekrutacji - dostępne rozwiązania 
 • Skutki wdrażania Al w procesie rekrutacji a efektywność działalności przedsiębiorstwa
 • Jak wykorzystać automatyzację w działach HR? Przegląd możliwości

Jacek Krajewski
HR Tech Advisor & Product Expert, Elevato

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W 2023 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące Kodeksu Pracy, dzięki których uregulowane zostały zasady pracy zdalnej, wprowadzono nowe wytyczne dotyczące urlopów i czasu pracy, a także kwestia procedury kontroli trzeźwości. Eksperci podczas warsztatów przedstawią prawne i praktyczne wyzwania dla działów HR. Opowiedzą o czynniku społecznym ESG, jak przeciwdziałać dyskryminacji płacowej oraz jak będą wyglądać spory zbiorowe na nowych zasadach. 

Główne zagadnienia:

 • Nowy Kodeks pracy w praktyce: obowiązki pracodawców i uprawnienia pracowników 
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i likwidacja luki w wynagrodzeniach w świetle Dyrektywy UE
 • Czynnik społeczny ESG - wyzwania działów HR w zakresie dbania o relacje wewnątrz firmy
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych – przepisy i dobre praktyki?
 • Trendy w benefitach pracowniczych i ich wpływ na motywację pracownika

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów, ze wszystkich branż. W szczególności przedstawicieli działów:

 • HR
 • Prawnych
 • Kadr
 • Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Partner Merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.07.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.07.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Działy HR w aktualnym otoczeniu legislacyjnym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 17.07.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 10.08.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 10.08.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.09.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Działy HR w aktualnym otoczeniu legislacyjnym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.07.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.07.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Agata Majewska

Agata Majewska

Radca prawny, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Łukasz Kuczkowski

Łukasz Kuczkowski

Radca prawny / Partner / Executive MBA, Kancelaria Raczkowski

Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Adwokat, Starszy Prawnik, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Jacek Krajewski

Jacek Krajewski

HR Tech Advisor & Product Expert

Daria Matyja

Daria Matyja

Dyrektor HR, Kochański & Partners

Marcin Szlasa-Rokicki

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Marcin Frąckowiak

Marcin Frąckowiak

Radca prawny, Sadkowski i Wspólnicy

Piotr Kozłowski

Piotr Kozłowski

Aplikant radcowski, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij