Efektywna współpraca banku z dostawcą usług outsourcingowych

Grupa tematyczna: Banki

Data: 13.06.2018r.

Cena:
1895 zł/os. > 24.05-30.06.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Relacje Outsourcer – Insourcer – obowiązki stron

 • Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy outsourcingu i podoutsourcingu?
 • Kontrola działalności oraz zasady odpowiedzialności dostawców usług outsourcingowych
 • Wyzwania prawne w umowie outsourcingowej
 • Prowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego wyboru podmiotu zewnętrznego
Konrad Rochalski

Konrad Rochalski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Zarządzanie ryzykiem koncentracji w outsourcingu

 • Wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z outsourcingiem w bankach
 • Sposoby dokonywania oceny ryzyka wynikającego z powierzenia przez bank wykonywania czynności na zewnątrz
 • Metody i narzędzia kontroli ryzyka związanego z outsourcingiem
 • Ocena ryzyka współpracy z podmiotami zewnętrznymi - przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania
Leszek Rydzewski

Leszek Rydzewski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Cloud Computing – najnowsze wytyczne EBA

 • Trendy dotyczące chmury w sektorze finansowym
 • Wytyczne EBA dotyczące zlecania usług dostawcom Cloud Computing
 • Wytyczne EBA a polskie ramy prawne
Kuba Ruiz

Kuba Ruiz

15:00

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych pod reżimem RODO

 • Wpływ regulacji RODO na outsourcing bankowy
 • Wymogi oraz ryzyka związane z zabezpieczeniem danych przy tworzeniu umów outsourcingowych
 • Dobór odpowiedniego procesora – umowy powierzenia przetwarzania
Artur Piechocki

Artur Piechocki

16:00

Obowiązki informacyjne względem KNF

 • Nadzór nad umowami outsourcingowymi – obowiązki banków względem KNF
 • Czynności prawne nałożone na banki w związku z outsourcingiem

16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Relacje Outsourcer – Insourcer
 • Rekomendacja C
 • Cloud Computing
 • Wytyczne KNF

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Outsourcing bankowy cieszy się w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem. Banki poszukują efektywnych, a przede wszystkim bezpiecznych metod prowadzenia przedsiębiorstwa. Powierzenie wykonywanych czynności w zleceniu prac na zewnątrz wiąże się zarówno z aspektami finansowymi, jak i strategicznymi.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o:

 • prowadzeniu postępowania ofertowego dotyczącego wyboru podmiotu zewnętrznego
 • wymogach w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z outsourcingiem w bankach
 • metodach i narzędziach kontroli ryzyka związanego z outsourcingiem
 • wytycznych EBA dotyczących outsourcingu do chmury obliczeniowej w sektorze finansowym
 • wpływie regulacji RODO na outsourcing bankowy
 • obowiązkach informacyjnych względem KNF


Grupa docelowa:

Szkolenie kierujemy do banków, a w szczególności do pracowników działów:

 • ds. outsourcingu
 • nadzoru i kontroli
 • operacyjnych
 • logistyki
 • bezpieczeństwa
 • sprzedaży
 • IT
 • prawnych
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • administracji
 • logistyki


Firm świadczących lub zamierzających świadczyć usługi zewnętrzne dla banków oraz do firm – insourcerów, świadczących usługi zewnętrzne dla banków.

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Efektywna współpraca banku z dostawcą usług outsourcingowych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 23.05.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 23.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Efektywna współpraca banku z dostawcą usług outsourcingowych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Konrad Rochalski

Konrad Rochalski

Prezes Zarządu ArchiDoc S.A. oraz Voice Contact Center Sp. z o.o. (Grupa OEX)

Kuba Ruiz

Kuba Ruiz

LL.M., Adwokat, Counsel, kieruje praktyką digital w polskim biurze Bird & Bird

Leszek Rydzewski

Leszek Rydzewski

LL.M., Adwokat, Wspólnik, Kieruje Departamentem Instytucji i Restrukturyzacji Finansowych, Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij