Efektywne zarządzanie modelem operacyjnym Centrum Usług Wspólnych

Grupa tematyczna:
Centrum usług wspólnych

Data: 13.12.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00

Miary efektywności CUW - czyli co i jak mierzy w środowisku scentralizowanych operacji biznesowych

 • Miary wewnętrzne i zewnętrzne wraz z ich zależnościami
 • Główne wskaźniki biznesowe CUW (KPIs)
 • Projektowanie i wdrażanie elementów miar czasu (time-task keeper)
 • Wdrożenie rachunku kosztów działań w obszarze CUW
11:30

Przerwa kawowa

11:45

Modele rozliczeń wewnątrzgrupowych dla usług świadczonych przez CUW

 • Kluczowe zasady budowy modeli rozliczeń
 • Analiza wybranych modeli
 • Budowa efektywnego modelu rozliczeń w powiązaniu z efektywnością finansową CUW
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Od Zera do Bohatera – zarządzanie i rozwój talentów w CUW

 • Optymalizacja strategii rekrutacji
 • Budowa macierzy kompetencji oraz wartościowania zarobków
 • Zarządzanie wiedzą w CUW
 • Jak efektywnie mierzyć oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Zarządzanie efektywną komunikacja w modelach scentralizowanych operacji

 • Komunikacja między dostawcą a klientem - CUW jako partner w biznesie
 • Komunikacja z top management (Strategy execution/Stakeholder management)
 • Komunikacja z pracownikami CUW
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Centra Usług Wspólnych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów na polskim rynku. To przedsięwzięcia odpowiedzialne za realizację i obsługę konkretnych zadań operacyjnych. Celem ich utworzenia jest zwiększenie wydajności skuteczności prowadzonych działań, co pozwala w przyjazny dla firmy sposób zoptymalizować wydatki.

Wdrożenie CUW przynosi realne korzyści oraz ugruntowaną pozycję. Jednak na konkurencyjnym rynku firma musi się nieustannie rozwijać. W ramach warsztatu zostaną poruszone kwestie usprawniania procesów poprzez usługi na rzecz Klientów korporacyjnych.

Prelegenci opowiedzą, jak w praktyce optymalizować koszty CUW utrzymując wysoką jakość obsługi Klienta oraz jak określić cele CUW w zależności od złożoności działań biznesowych. Zostaną poruszone kwestie wskaźników stosowanych w procesach pomiaru stopnia satysfakcji Klienta oraz sprawdzone sposoby do pozyskiwania nowych Klientów zewnętrznych. Specjaliści przedstawią Państwu innowacyjne rozwiązania, które z pewnością wpłyną na podniesienie efektywności. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Grupa docelowa:

Na warsztat zapraszamy Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających Centrum Usług Wspólnych i Kierowników Centrum Usług Wspólnych oraz Dyrektorów i Kierowników z działów:

 • Zarządzania
 • Strategicznych
 • Operacyjnych
 • Rozwoju
 • Finansowych
 • HR

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Efektywne zarządzanie modelem operacyjnym Centrum Usług Wspólnych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 22.11.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 22.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Efektywne zarządzanie modelem operacyjnym Centrum Usług Wspólnych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Mariusz Szałaj

4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

avatar

Marta Lizurej

Project Manager, 4Synchronicity

avatar

Anna Nizio

Senior Project Manager, 4Synchronicity

Partnerzy