Eliminacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Banki, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Finanse, Prawo

Data: 09-10.05.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.04-31.05.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nowy zakres odpowiedzialności na gruncie ustawy OPZ

 • Główne założenia ustawy
 • Kogo dotyczy nowy projekt ustawy?
 • Jaki jest zakres i warunki odpowiedzialności?
 • Jak do tej pory (nie)działała ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
 • Audyt procedur wymaganych ustawą - analiza ryzyka braku zgodności z przepisami ustawy OPZ
 • Nowy system sankcji – kary i środki karne
 • Współpraca z organami ścigania
 • Postępowanie karne wobec podmiotu zbiorowego
 • Uprawnienia oraz obowiązki przedsiębiorstwa (środki zapobiegawcze, prawo odmowy zeznań, kwestia dobrowolnego poddania się odpowiedzialności)
Maciej Zaborowski

Maciej Zaborowski

11:30

Przerwa kawowa

12:00

Rozwój systemów compliance w świetle ustawy OPZ

 • System compliance w organizacji jaka jest jego rola?
 • Jak wdrożyć efektywny system compliance?
 • Ład korporacyjny
 • Rola Compliance Officera i kadry kierowniczej w systemie compliance
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem compliance w kontekście nadchodzących wyzwań – formalne procedury i inne działania wymagane oraz wspierające
Arkadiusz Skrobich

Arkadiusz Skrobich

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Przesłanki pociągnięcia do odpowiedzialności w praktyce

 • Za kogo odpowiada podmiot zbiorowy?
 • „Nieprawidłowości w organizacji” – jak się odnaleźć w nowych standardach zarządzania?
 • „Wina w wyborze” oraz „wina w nadzorze” – należyta staranność we współpracy z pracownikami i firmami zewnętrznymi
  • Problematyka weryfikacji kontrahentów – jakie działania należy podjąć w tym obszarze?
  • Jak powinna wyglądać komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dla wypełnienia przesłanek należytej staranności.
 • Należyta staranność jako klucz do zwiększenia bezpieczeństwa - Jak podmiot zbiorowy może się zabezpieczyć wykazując w praktyce należytą staranność – formalne czynności i inne działania wspierające
Justyna Korycka

Justyna Korycka

Salwador Milczanowski

Salwador Milczanowski

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Jak minimalizować ryzyka związane z odpowiedzialnością w ustawie?

 • Odpowiedzialność osobista menedżerów – jak można się formalnie i organizacyjnie zabezpieczyć?
 • Case study dot. odpowiedzialności menedżerów
Michał Skrzywanek

Michał Skrzywanek

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Rola sygnalisty na gruncie ustawy o OPZ

 • Sygnalista czy donosiciel? – kim jest osoba zgłaszająca nieprawidłowości?
 • Wdrożenie sytemu zgłaszania nieprawidłowości i zasady postępowania ze zgłoszeniami
 • Uprawnienia sygnalisty w kontekście ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Wspólne kanały whistelblowingu
 • Efektywne mechanizmy zapobiegania nieprawidłowościom
 • Efektywne zarządzanie wiedzą o nieprawidłowościach – case study
 • Wewnętrze postępowanie wyjaśniające
  • W jaki sposób przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i usunąć nieprawidłowości?
  • Praktyczne aspekty postępowania wyjaśniającego - jak zmieni się postępowanie wobec podmiotów zbiorowych?
Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Przeciwdziałanie korupcji jako jeden z kluczowych obszarów prewencji

 • Przestępstwa korupcyjne i nie tylko – na co przedsiębiorcy powinni szczególnie uważać
 • Korupcja w sektorze publicznym i prywatnym
 • Wytyczne GPW jako dobre praktyki dla rynku, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (w przypadku podmiotów notowanych na giełdzie)
 • Omówienie głównych założeń procedur w tym:
  • Kodeksu etycznego,
  • Polityki antykorupcyjnej,
  • Wewnętrznych regulacji dot. darowizn, upominków i sponsoringu,
  • Współpracy z kontrahentami – procedury weryfikacji i zabezpieczeń kontraktowych,
  • Regularnej identyfikacji ryzyka i audytu finansowego,
  • Procedury organizacji na wypadek kontroli organów ścigania
Anna Grochowska-Wasilewska

Anna Grochowska-Wasilewska

Wiktor Wesołowski

Wiktor Wesołowski

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Eliminacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.03.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.04.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Eliminacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Anna Grochowska-Wasilewska

Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat, Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

Arkadiusz Skrobich

Arkadiusz Skrobich

Partner, SQUARE Kancelaria Prawna

Justyna Korycka

Justyna Korycka

Adwokat, Partner, Firma doradcza Olesiński & Wspólnicy

Maciej Zaborowski

Maciej Zaborowski

Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni, Sędzia Trybunału Stanu

Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

Compliance Officer/Prawnik, Dom Development

Michał Skrzywanek

Michał Skrzywanek

Associate, Kancelaria DZP

Salwador Milczanowski

Salwador Milczanowski

Counsel, Zespół Compliance, Domański Zakrzewski Palinka

Wiktor Wesołowski

Wiktor Wesołowski

Adwokat, Partner, Kancelaria LWW

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij