Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł

Tagi: ochrona środowiska | EU ETS | CO2 | Fit for 55

Data: 04-05.10.2023r.

Cena:
2395 zł/os. > 08.09-04.10.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Fit for 55 - wpływ unijnego planu dążenia do zeroemisyjności na przyszłość przedsiębiorstwa

 • Przegląd pakietu zmian i droga do osiągnięcia celów klimatycznych do 2030 roku
 • Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM)
 • Zmiany dokumentacji wynikające z wdrożenia regulacji

Jakub Bednarek
Kancelaria Maruszkin

10:30

Przerwa

10:45

Reforma unijnego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

 • Polityka cenowa i rozwój rynku uprawnień do emisji
 • Zasady alokacji dodatkowych uprawnień dla ciepłownictwa 
 • Wsparcie KE w zakresie skoków cen CO2
 • Wykorzystanie środków z aukcji na cele klimatyczne w nowym ujęciu

Dr Łukasz Wyszomirski
Kancelaria SK&S Legal

12:00

Przerwa

12:45

Wnioski o przydział bezpłatnych uprawnień w IV okresie rozliczeniowym (2026-2030)

 • Wymagania prawne - zasady przydzielania uprawnień 
 • Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku
 • Praktyczne aspekty wypełniania wniosku 
 • Minimalizacja ryzyka odrzucenia wniosku przez organ decyzyjny

Dawid Krakowiak
Kancelaria DLA Piper

14:15

Realizacja obowiązku obliczania śladu węglowego od 2025 r.

 • Podstawy prawne i idea obliczania śladu węglowego
 • Źródła pozyskiwania danych o emisji CO2 
 • Metodyka obliczania śladu węglowego organizacji - zakres 1, 2, 3
 • Praktyczne aspekty raportowania

Karol Sitkowski
OW Analytics

Elżbieta Schulz
Olesiński i Wspólnicy, OW Legal

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

System pozwoleń zintegrowanych w zmienionej dyrektywie IED

 • Rozwiązania proponowane w zakresie zaostrzenia poziomu emisji BAT
 • Kryteria dla odstępstw od przestrzegania wymagań BAT
 • Udział podmiotów zewnętrznych w postępowaniach administracyjnych na rzecz uzyskania pozwolenia zintegrowanego

dr Dominik Wałkowski
Kancelaria Wolf Theiss

Agata Matysiak
Kancelaria Wolf Theiss

10:45

Przerwa

11:00

Obowiązkowy system zarządzania środowiskowego, plany transformacji dla każdej instalacji oraz wspieranie innowacyjności w projekcie nowelizacji dyrektywy IED

 • Zakres oraz elementy systemu zarządzania środowiskowego
 • Plan transformacji instalacji - terminy wdrożenia, treść oraz weryfikacja
 • Instrumenty wspierania innowacyjności

Adrian Korszeń
Kancelaria PwC Legal Żelaźnicki sp.k.

Krzysztof Szyszko
Kancelaria PwC Legal Żelaźnicki sp.k.

12:00

Przerwa

12:45

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowisku w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej – okiem prawnika

 • Kontekst regulacyjny – kogo dotyczy projekt i czemu służy
 • Treść projektowanych przepisów
 • Wątpliwości i postulaty zgłaszane przez uczestników rynku
 • Znaczenie prawne rozporządzenia i skutki potencjalnych naruszeń
 • Wejście w życie – jakie działania są wymagane i od kiedy

Maciej Białek
Kancelaria DZP

Klaudia Skubiszak
Kancelaria DZP

13:45

Wychwyt, utylizacja i ponowne wykorzystanie dwutlenku węgla technologią Carbon Capture and Utilization i Carbon Capture and Storage

 • Specyfika technologii CCU i CCS
 • Potencjalne zyski z wykorzystania technologii w obszarze ekonomicznym i regulacyjnym
 • Wsparcie finansowe w zakresie realizacji inwestycji

dr Adrianna Ogonowska
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Małgorzata Piekarska
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Opis wydarzenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w ramach których grono Ekspertów omówi zagadnienia związane z aktualną polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz jej wpływu na przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe.

Główne zagadnienia:

 • Fit for 55 - wpływ unijnego planu dążenia do zeroemisyjności na przyszłość przedsiębiorstwa
 • Reforma unijnego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)
 • Wnioski o przydział bezpłatnych uprawnień w IV okresie rozliczeniowym (2026-2030)
 • Realizacja obowiązku obliczania śladu węglowego od 2025 r.
 • System pozwoleń zintegrowanych w zmienionej dyrektywie IED
 • Obowiązkowy system zarządzania środowiskowego i plany transformacji dla każdej instalacji prowadzącej działalność energetyczną zgodnie z dyrektywą IED
 • Projekt rozporządzenia w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej Ministra Klimatu i Środowisku
  z 14 marca 2023 r.
 • Wychwyt, utylizacja i ponowne wykorzystanie dwutlenku węgla technologią CCU i CCS

Grupa docelowa:

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży energetycznej i przemysłu, w szczególności dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Ochrona Środowiska 
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Handlu Emisjami
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Energetycznych
 • Technicznych
 • Badania i Rozwój
 • Analiz i rozwoju Gospodarki Energetycznej
 • Laboratorium

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 22.08.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 07.09.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 07.09.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.10.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności  (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Jakub Bednarek

Jakub Bednarek

Prawnik ds. ochrony środowiska i klimatu, Kancelaria Maruszkin

dr Dominik Wałkowski

dr Dominik Wałkowski

Adwokat, Counsel, Kancelaria Wolf Theiss

Dawid Krakowiak

Dawid Krakowiak

Senior Associate, Radca Prawny, DLA Piper

Maciej Białek

Maciej Białek

Adwokat, Senior Associate DZP

Klaudia Skubiszak

Klaudia Skubiszak

Aplikantka Radcowska, Associate DZP

Adrian Korszeń

Adrian Korszeń

Senior Associate w praktyce Energy & Natural Resources, Kancelaria PwC Legal Żelaźnicki sp.k.

Krzysztof Szyszko

Krzysztof Szyszko

Senior Associate w praktyce Energy & Natural Resources, Kancelaria PwC Legal Żelaźnicki sp.k.

Dr Łukasz Wyszomirski

Dr Łukasz Wyszomirski

Adwokat, Partner, Kancelaria SK&S Legal

dr Adrianna Ogonowska

dr Adrianna Ogonowska

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij