Ewolucja czy rewolucja - czyli jak zarządzać chmurą i outsourcingiem w świetle DORA i NIS2?

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Instytucje Finansowe

Tagi: Chmura | Outsourcing | EBA | KNF | cloud computing | DORA | NIS2

Data: 09-10.09.2024r.

Cena:
2795 zł/os. > 20.05-24.06.2024
3195 zł/os. > 25.06-06.08.2024
3595 zł/os. > 07.08-09.09.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Outsourcing w nowej rzeczywistości prawnej

 • Omówienie wymagań płynących z projektu Ustawy z dnia 18 kwietnia 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (wdrażający DORA) 
 • Wpływ DORA na proces outsourcingu i outsourcing chmurowy
 •  Powierzenie usług ICT na gruncie DORA 
 • Relacje DORA i NIS2 z Komunikatem Chmurowym, dalsze losy Komunikatu
 • Projektowane zmiany dot. przepisów o outsourcingu bankowym i inwestycyjnym

Michał Kulesza
Rymarz Zdort Maruta

10:30

Przerwa

10:40

Najlepsze praktyki w przeglądzie i dostosowaniu umów ICT do DORA

 • Jak poprawnie zarządzać relacjami z dostawcami po DORA na podstawie RTS
 • Perspektywa dostawcy. Przygotowanie dostawcy na DORA. Jak spełnić wymagania?
 • Aspekty IT w umowach outsourcingu – wymogi i praktyka

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal Korus

12:10

Przerwa

12:15

DORA compliance

 • Jak wykazać zgodność z DORA?

dr Krzysztof Korus
DLK Legal Korus

13:15

Przerwa

14:00

Zarządzanie ryzykiem związanym z outsourcingiem

 • Zasady zarządzania ryzykiem
 • Jak przeprowadzić ekspertyzę? 
 • Wymogi dokumentacyjne
 • Najlepsze praktyki

Tomasz Janas
Grant Thornton Poland

15:30

Przerwa

15:40

Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w instytucji finansowej z perspektywy outsourcingu

 • Wymogi wynikające z rozporządzenia AI ACT

Monika Macura
Kancelaria Macura

16:40

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Cyberbezpieczeństwo pod reżimem dyrektywy NIS2

 • Założenia projektu Ustawy z 23 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw
 • Zakres zastosowania NIS 2 przez podmioty rynku finansowego
 • Omówienie wymagań i nowych obowiązków

Piotr Welenc
BW Advisory sp. z o.o.

10:30

Przerwa

10:40

ABC wdrożenia dobrego Exit Planu

 • Na czym skupić się opracowując strategię wyjścia?
 • Plan krok po kroku
 • Testy planu wyjścia

Michał Barta
Barta Łochowski sp.j.

12:10

Przerwa

13:00

Raportowanie o poważnych incydentach ICT i cyberzagrożeniach, w tym w obszarze wymiany informacji

 • Klasyfikacja
 • Zgłaszanie 
 • Nadzór KNF nad  wypełnianiem przez podmioty finansowe obowiązków związanych z bezpieczeństwem stosowanych przez nie technologii informatyczno - technologicznych

Piotr Filipowski
WKB Lawyers

14:00

Przerwa

14:10

Przetwarzanie i ochrona danych

 • Data Act - nowe rozdanie w zakresie przetwarzania i ochrony danych nieosobowych
 • Przetwarzanie danych w chmurze a RODO
 • Ochrona danych osobowych w outsourcingu, w tym transfery danych osobowych poza EOG

Szczepan Watras
NewTechLaw.eu

15:40

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Instytucje finansowe stoją przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest dostosowanie się do wymagań DORA i NIS2. Zapraszamy na warsztaty podczas, których eksperci kompleksowo omówią m.in. to, jak poprawnie dostosować się do wymogów regulatorów, w szczególności w zakresie umów i relacji z podmiotami zewnętrznymi. Dowiedzą się też Państwo jak zarządzać ciągłością działania i bezpieczeństwem. Będą mogli Państwo ocenić zastosowane rozwiązania i ocenić ich poprawność w odniesieniu do oczekiwań organów nadrzędnych. 

Główne zagadnienia:

 • Outsourcing w nowej rzeczywistości prawnej
 • Najlepsze praktyki w przeglądzie i dostosowaniu umów ICT do DORA
 • Jak wykazać zgodność z DORA
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z outsourcingiem
 • Raportowanie o poważnych incydentach ICT i cyberzagrożeniach
 • Cyberbezpieczeństwo pod reżimem dyrektywy NIS2
 • ABC wdrożenia dobrego Exit Planu
 • Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie z perspektywy outsourcingu
 • Przetwarzanie i ochrona danych

Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych i dostawców usług outsourcingowych w szczególności do pracowników działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • bezpieczeństwa

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.06.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.06.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ewolucja czy rewolucja - czyli jak zarządzać chmurą i outsourcingiem w świetle DORA i NIS2? „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2795 zł + 23% VAT do 24.06.2024 r.

  2. 3195 zł + 23% VAT do 06.08.2024 r.

  3. 3595 zł + 23% VAT po 06.08.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.09.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ewolucja czy rewolucja - czyli jak zarządzać chmurą i outsourcingiem w świetle DORA i NIS2? (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.06.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.06.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Piotr Filipowski

Piotr Filipowski

Managing Associate, Zespół prawa nowych technologii, WKB Lawyers

Piotr Welenc

Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, AESGO, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal, Partner, BW Advisory sp. z o.o.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij