FinTech w sektorze finansowym - prawne i praktyczne aspekty innowacji technologicznych

Grupa tematyczna:

Tagi: Chmura | fintech | blockchain | AML | AI | crowdfunding | finanse | SI | MICA | DORA

Data: 08-09.06.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 25.05-09.06.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Unijne regulacje kryptoaktywów: MICA, DLT_PR, AML

 • Tokeny zwykłe i stablecoins w projekcie rozporządzenia MICA
 • White paper i ochrona inwestora na rynku kryptoaktywów
 • Nowe licencje na rynku (emitenci, CASP) a tradycyjni dostawcy usług finansowych (banki, DM, IPE)
 • Rozporządzenie DLT Pilot Regime – szanse dla infrastruktury rynków finansowych

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

11:00

Wykorzystanie AI w instytucji finansowej

 • Kwalifikacja systemów AI według projektu rozporządzenia AI
 • Obowiązki związane z wykorzystywaniem AI przez instytucje finansowe
 • Analiza przypadków użycia AI przez instytucje finansowe: ocena zdolności kredytowej, fraud prevention, chatboty, marketing
 • Umowa z dostawcą rozwiązań AI dla sektora finansowego

dr Michał Mostowik
DLK Legal

12:30

Przerwa

13:15

DORA a istniejące regulacje cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym

 • Projekt rozporządzenia DORA na planszy regulacji IT w usługach finansowych
 • Zarządzanie cyfrową odpornością operacyjną instytucji finansowych
 • Wpływ DORA i rekomendacji sektorowych na kontrakty technologiczne
 • Wybór wykonawcy i zarządzanie relacją outsourcingową w cyklu życia umowy

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

14:45

Crowdfunding w nowych regulacjach UE

 • Crowdfunding a regulacje MIFID
 • Licencja DUFS i działalność transgraniczna zgodnie z rozporządzeniem ECSP
 • Usługi finansowania społecznościowego regulowane rozporządzeniem ECSP
 • Oferta publiczna i ochrona inwestora na platformach crowdfundingowych

Szymon Zych
DLK Legal

16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Zdecentralizowane finanse, a usługi finansowe i ich przeniesienie na Blockchain

 • Dokładne oszacowanie ryzyka kontrahenta
 • Case study: Jakie są korzyści i zastosowania zdecentralizowanych finansów?
 • Kryptowaluty, a wojna w Ukrainie - etyka zdecentralizowanych finansów

Mariusz Sperczyński
FAPL (FlyingAtom.pl)

11:00

Praktyczne zastosowanie technologii Blockchain: kryptowaluty i tokenizacja

 • Budowa i zastosowanie Blockchain
 • Na czym polegają smart kontrakty?
 • Działanie i zastosowanie inteligentnych umów 
 • Podział, specyfikacja oraz główne funkcje tokenów

Wojciech Kaszycki
Mobilum.com

12:30

Przerwa

13:15

Skuteczna transformacja cyfrowa w polskich firmach, czyli działalność Chmury Krajowej

 • Wykorzystanie technologii chmury w przedsiębiorstwie - wdrożenie i jej praktyczne zastosowanie na późniejszych etapach
 • Budowanie rozwiązań biznesowych za pomocą chmury
 • Regulacje prawne obowiązujące w Polsce

Piotr Kalinowski
Chmurowisko

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Branża FinTech rozwija się w dynamicznym tempie. W ciągu ostatnich dwóch lat proces transformacji cyfrowej na rynku znacznie przyspieszył, w szczególności w sektorze bankowym. Szybki rozwój wiąże się z szeregiem pytań, wątpliwości i wyzwań. Podczas warsztatów Nasi Eksperci wyjaśnią w kompleksowy sposób kwestie prawne, jak i praktyczne. Omówimy, co zmieni i jakie możliwości niesie ze sobą rozporządzenie MICA, DORA oraz prawne regulacje społecznego finansowania rozwiązań FinTechowych. Poruszymy także tematy związane z praktycznym zastosowaniem Blockchainu oraz cyfryzacją przedsiębiorstwa za pomocą Chmury Krajowej.

Główne zagadnienia:

 • Unijne regulacje kryptoaktywów
 • Wpływ rozporządzenia DORA na sektor finansowy
 • Wykorzystanie AI w instytucji finansowej
 • Crowdfunding jako instrument finansowy branży FinTech
 • Praktyczne zastosowanie technologii Blockchain
 • Wdrażanie oraz praktycznie wykorzystanie technologii chmury w przedsiębiorstwie

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Finansów
 • Prawnych
 • B&R
 • Strategii
 • Zarządzania
 • Innowacji
 • Bankowości
 • Technologii
 • Compliance

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska

Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FinTech w sektorze finansowym - prawne i praktyczne aspekty innowacji technologicznych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 11.05.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 25.05.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 25.05.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.06.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem FinTech w sektorze finansowym - prawne i praktyczne aspekty innowacji technologicznych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Managing Associate, Deloitte Legal

Szymon Zych

Szymon Zych

Partner, Adwokat, DLK Legal Korus

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Wojciech Kaszycki

Wojciech Kaszycki

Investor & Founder, Mobilum

Mariusz Sperczyński

Mariusz Sperczyński

Dyrektor zarządzający, FAPL (FlyingAtom.pl)

Piotr Kalinowski

Piotr Kalinowski

Cloud & Data Architect, Consultant w firmie Chmurowisko

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij