Inwestycje budowlane - skuteczne zabezpieczenie procesu oraz najnowsze zmiany prawne

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska

Tagi: inwestycje | prawo budowlane | planowanie przestrzenne

Data: 29-30.05.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.05-30.05.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym

 • Nowe definicje
 • Wymogi odwołania i zażalenia
 • Zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
 • Kary finansowe
 • Rzeczoznawstwo budowlane
 • Mechanizm „żółtej kartki”
 • Oddanie do użytkowania obiektu budowlanego
 • Rezygnacja z zatwierdzania projektów
 • Dalsza cyfryzacja procesu budowlanego

Piotr Jarzyński
Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjno-budowlanym

 • Reforma planowania przestrzennego - omówienie nadchodzących zmian
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy a uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Termin wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy

Maciej Górski
GPLF Górski & Partners Law Firm

12:15

Przerwa

13:00

Zawieranie kontraktów budowlanych - jak wyeliminować ryzyka?

 • Treść umowy o roboty budowlane - prawa i obowiązki stron
 • Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane
 • Wynagrodzenie ryczałtowe - problemy praktyczne
 • Najczęściej popełniane błędy w konstrukcji umowy o roboty budowlane
 • Klauzule abuzywne w umowach o roboty budowlane
 • Bezpieczne rozwiązywanie umów

Magdalena Hajduk
Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

14:30

Przerwa

14:35

Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

 • Zakres solidarnej odpowiedzialność wobec podwykonawcy i dostawcy
 • Roszczenia pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą w związku z solidarną odpowiedzialnością wobec podwykonawcy

Renata Robaszewska
Kancelaria Robaszewska & Płoszka

15:35

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Metody waloryzacji kontraktów budowlanych - dostępne możliwości i skutki ich zastosowania

 • Klauzule waloryzacyjne w umowach: maksymalna wartość i sposób i konsekwencje ustalania zmiany
 • Wzrost cen produktów i usług - rozwiązania
 • Sądowa waloryzacja wynagrodzeń

Sylwia Zielezińska
Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko

10:15

Przerwa

10:30

Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji

 • Szkody powstałe wskutek wad projektowych
 • Szkody związane z prowadzeniem robót budowlanych
 • Szkoda osobowa na placu budowy

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

dr Maciej Kiełbowski
Wardyński i Wspólnicy

Maciej Zych
Wardyński i Wspólnicy

12:00

Przerwa

12:45

Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy

 • Siła wyższa a wykonanie umowy 
 • Zastrzeganie kar umownych w umowach o roboty budowlane
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawie kar w umowach o roboty budowlane

dr Kamil Stolarski
SMW Legal

14:15

Przerwa

14:20

Spory sądowe w branży budowlanej

 • Unikanie postępowań oraz niwelowania ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia
 • Jak należycie przygotować się do sporu sądowego?
 • Zabezpieczenie dowodów
 • Przegląd orzecznictwa z zakresu sporów sądowych w branży budowlanej

Agata Tworzydło
Kochański & Partners

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.
Kochański & Partners

15:50

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego skupimy się na praktycznych problemach dotykających branży budowlanej, jak np.: renegocjacja i waloryzacja kontraktów budowlanych, najczęściej popełniane błędy w konstrukcji umowy o roboty budowlane, rozliczanie, dochodzenie i miarkowanie kar umownych, odpowiedzialności za szkody i sporach sądowych w branży. Omówimy także najnowsze i projektowane zmiany prawne, jak nowelizację prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja Prawa budowlanego - projektowane zmiany
 • Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • Zawieranie kontraktów budowlanych - jak wyeliminować ryzyka?
 • Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora
 • Metody waloryzacji kontraktów budowlanych - dostępne możliwości
 • Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji
 • Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy
 • Spory sądowe w branży budowlanej

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli branży budowlanej oraz deweloperskiej, w szczególności z takich działów jak:

 • Zarząd
 • Prawny
 • Inwestycji
 • Umów i kontraktów
 • Projektów
 • Nadzoru

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Inwestycje budowlane - skuteczne zabezpieczenie procesu oraz najnowsze zmiany prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 5.04.2023 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 9.05.2023 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 9.05.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.05.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Inwestycje budowlane - skuteczne zabezpieczenie procesu oraz najnowsze zmiany prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Renata Robaszewska

Renata Robaszewska

Radca Prawny, Kancelaria Robaszewska & Płoszka

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Hajduk

Piotr Jarzyński

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Sylwia Zielezińska

Sylwia Zielezińska

Radca Prawny, Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko

dr Kamil Stolarski

dr Kamil Stolarski

Radca Prawny, Partner Zarządzający, SMW Legal

 Mateusz Kosiorowski

Mateusz Kosiorowski

Adwokat, Koordynator praktyki ubezpieczeń, Wardyński i Wspólnicy

dr Maciej Kiełbowski

dr Maciej Kiełbowski

Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Maciej Zych

Maciej Zych

Adwokat, praktyka postępowań sądowych kancelarii, Wardyński i Wspólnicy

Agata Tworzydło

Agata Tworzydło

Adwokat, Starszy Prawnik, Kochański & Partners

Maciej Górski

Maciej Górski

Partner, Adwokat, GPLF Górski & Partners Law Firm

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk Kochański & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij