Inwestycje przesyłowe - budowa, modernizacja i zarządzanie majątkiem sieciowym w aktualnym otoczeniu prawnym

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: ochrona środowiska | inwestycje energetyczne | sieci energetyczne | służebność przesyłu | planowanie przestrzenne | decyzje środowiskowe

Data: 23-24.11.2022r.

Cena:
2795 zł/os. > 04.11-24.11.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Planowanie, budowa i modernizacja urządzeń przesyłowych - służebność i prawo do nieruchomości

 • Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości na ścieżce administracyjnej oraz cywilnoprawnej
 • Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
 • Ustanawianie służebności i praw do nieruchomości - jak zabezpieczyć interes stron?
 • Sądowe ustanowienie służebności 
 • Jak prawidłowo oszacować szkody, wartość służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za urządzenia przesyłowe - case study

Łukasz Łanoszka
Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

11:00

Projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Radosław Kapułka
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

12:30

Przerwa

13:15

Lokalizowanie inwestycji i pozyskiwanie prawa do terenu na podstawie specustawy gazowej (ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu)

 • Specyfika realizacji inwestycji na gruntach skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Lokalizacja inwestycji i pozyskanie wymaganych decyzji – na gruntach publicznych i prywatnych
 • Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości, spory i rozliczenia z właścicielami
 • Zmiany trasy i korygowanie przebiegu sieci na poszczególnych etapach realizacji
 • Istotne uprawnienia i obowiązki Inwestorów realizujących sieci gazowe

Jakub Arczyński
Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

14:45

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - planowane zmiany od 2023 r.

 • Omówienie nadchodzących zmian
 • Etapy uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Planowanie, projektowanie i modernizacja infrastruktury przesyłowej a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja lokalizacyjna - kiedy jest potrzebna?
 • Orzecznictwo

Magdalena Hajduk
Ślązak, Zapiór i Partnerzy

16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Ochrona środowiska i decyzje środowiskowe - znaczenie dla realizacji inwestycji przesyłowych

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 • Pozyskiwanie decyzji środowiskowych w związku z realizacją, modernizacją, rozbudową infrastruktury przesyłowej - etapy, obowiązki, odpowiedzialność
 • Co w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

dr Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

11:00

Dokumentacja projektowa procedury administracyjnej w przedsięwzięciu budowlanym

 • Wymogi w zakresie projektu budowlanego
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy
 • Dokumentacja powykonawcza w budowlanym procesie inwestycyjnym

dr inż. Rafał Dybicz
MKRE Engieering

12:30

Przerwa

13:15

Partycypacja społeczeństwa w ochronie środowiska oraz przełamywanie oporu społecznego

Mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska
Fundacja Sendzimira

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu poświęconemu problematyce realizacji inwestycji przesyłowych. Doświadczeni Eksperci podzielą się swoją wiedzą m.in. na temat planowanych zmian w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, praktycznego zastosowania przepisów Specustawy Przesyłowej, pozyskiwania praw do terenów, czy zagadnień z obszaru ochrony środowiska.

Główne zagadnienia:

 • Ustanawianie służebności i nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości
 • Realizacja inwestycji strategicznych w zakresie Specustawy Przesyłowej
 • Plan PSE w sprawie rozwoju systemu przesyłowego na lata 2023-2032
 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znaczenie ochrony środowiska i decyzji środowiskowych dla realizacji inwestycji przesyłowych
 • Inwestycje przesyłowe a prawo budowlane

Grupa docelowa:

Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Nieruchomości
 • Inwestycji
 • Energetycznych
 • Prawnych
 • Technicznych
 • Utrzymania sieci
 • Przesyłu
 • Zarządzania majątkiem
 • Służebności
 • Infrastruktury

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 7.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 7.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Inwestycje przesyłowe - budowa, modernizacja i zarządzanie majątkiem sieciowym w aktualnym otoczeniu prawnym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 795 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.11.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Inwestycje przesyłowe - budowa, modernizacja i zarządzanie majątkiem sieciowym w aktualnym otoczeniu prawnym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 7.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 7.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

Owner, MKREngieering, rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Hajduk

Łukasz Łanoszka

Łukasz Łanoszka

Partner, Radca Prawny, Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

Mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska

Mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska

Fundacja Sendzimira

Radosław Kapułka

Radosław Kapułka

Radca Prawny, Kancelaria Szostek_Bar i Partnerzy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij