Jak osiągnąć poziom Ninja w zarządzaniu projektami? Sztuka walki z punktami krytycznymi

Grupa tematyczna:
Project Management

Data: 22-23.10.2018 r.

Cena: 1795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00

Praktyka zarządzania projektami – dlaczego zarządzanie projektami to coś więcej niż znajomość jednej lub nawet kilku metodyk?

 • Praktyka wdrożeniowa – na co zwracać uwagę przygotowując projekt do realizacji?
 • Różne typy planów projektów. Jaka jest różnica między planem bazowym projektu a planem bieżącym projektu?
 • Harmonogram zarządczy vs harmonogram operacyjny? Dlaczego w jednym projekcie mogą koegzystować różne harmonogramy projektu?
11:20

Przerwa kawowa

11:30

Praktyka zarządzania projektami – dlaczego zarządzanie projektami to coś więcej niż znajomość jednej lub nawet kilku metodyk? – ciąg dalszy

 • Jaka jest charakterystyka ograniczenia w organizacji i zarządzaniu projektami?
 • Na czym polega model ciągłego doskonalenia (POOGI) w zarządzaniu zgodnie z założeniami Teorii Ograniczeń? Jakie są kolejne kroki wdrożeniowe?
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Przyczyny opóźnień w projektach – jak im przeciwdziałać?

 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu syndromu studenta?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu prawa Parkinsona?
 • Jaki jest wpływ dużej na termin i jakość realizacji projektu dużej wielozadaniowości?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu efektu współdzielenia zasobów?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu punktów integracji w projekcie?
15:30

Przerwa kawowa

15:40

Planowanie zadań ASAP i ALAP

 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ASAP?
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ALAP?
 • W jaki sposób wykorzystać zalety ASAP i ALAP w harmonogramowaniu zadań w projekcie?
 • Na czym polega zasada JUST IN TIME w harmonogramowaniu zadań w projekcie?
16:00

Przygotowanie harmonogramu do zarządzania metodą łańcucha krytycznego

 • W jaki sposób wyznaczyć czasochłonność ambitną dla zadań w projekcie?
 • Jakie są grupy zasobów w projekcie i w jaki sposób je harmonogramować w projekcie?
 • W jaki sposób wyznaczyć łańcuch krytyczny w projekcie?
 • Jaka jest rola i zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami? Jakiego rodzaju bufory występują w projekcie?
 • Jakie są kolejne kroki metodologiczne w modelowaniu projektu zgodnie z regułami łańcucha krytycznego?
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00

Nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z metodą łańcucha krytycznego. Praktyczne aspekty wdrożeniowe

 • W jaki sposób wdrożyć i z jakich elementów składa się procedurę aktualizacji statusu aktualizacji zadania przez zasób odpowiedzialny za jego realizację?
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzie Fever Chart do nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą łańcucha krytycznego?
11:20

Przerwa kawowa

11:30

Nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z metodą łańcucha krytycznego. Praktyczne aspekty wdrożeniowe – ciąg dalszy

 • W jaki sposób wykorzystać rejestr buforów do nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą łańcucha krytycznego?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr dostępności zasobów do nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą łańcucha krytycznego?
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Zarządzanie ryzykiem w projekcie realizowanym zgodnie z metodą łańcucha krytycznego

 • Definicja ryzyka
 • Fazy i kroki zarządzania ryzykiem
 • Definiowanie zadań zapobiegających, minimalizujących i przygotowawczych w analizie ryzyka – kolejne kroki
 • Rejestr ryzyk w praktyce
15:30

Przerwa kawowa

15:40

Zarządzanie ryzykiem w projekcie realizowanym zgodnie z metodą łańcucha krytycznego – zaawansowane aspekty wdrożeniowe

17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów
 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania tymi projektami
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego zarządzania projektami niezależnie od ich skali skomplikowania i złożoności
 • Zapoznanie uczestników z implikacją światowych metodyk projektowych
 • Przygotowanie uczestników do udziału we wdrożeniu procesu zarządzania projektami w Firmie


Do kogo adresowane jest szkolenie?

 • Członków zespołów projektowych pracujących w firmach, w których realizowane są projekty różnego typu, razem z pracą bieżącą (istnieje konieczność umiejętnego rozdzielania pracy)
 • Osób odpowiadających za zarządzanie portfelami projektów (różnego typu)

 

Wartość dodana uczestnictwa w szkoleniu:

 • Bezpłatny dostęp do narzędzia do zarządzania portfelem projektów w okresie 45 dni od momentu zakończenia szkolenia
 • Możliwość jednorazowej konsultacji projektu realizowanej przy pomocy narzędzi zdalnych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 01.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 01.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jak osiągnąć poziom Ninja w zarządzaniu projektami? Sztuka walki z punktami krytycznymi „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 01.10.2018 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 01.10.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jak osiągnąć poziom Ninja w zarządzaniu projektami? Sztuka walki z punktami krytycznymi (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 01.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 01.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Wrzesiewski

Trener i konsultant, praktyk zarządzania projektami

Partnerzy