Jak skutecznie chronić produkt i markę - z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i praktyki

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 08.12.2017 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Ekspertów z Kancelarii Traple Konarski i Podorecki i Wspólnicy

8:30

Rejestracja i poranna kawa

I BLOK – JAK CHRONIĆ PRODUKT

9:00
av

Prof.
INP
PAN
dr
hab.
Paweł
Podrecki

av

Dr
Anna
Sokołowska-Ławniczak

av

Aleksandra
Młoczkowska

Jaki aspekt produktu chronić - wybór dostępnych środków ochrony

 • Po co chronić produkt?
 • Co warto chronić – produkt sam w sobie, opakowanie, oznaczenie
 • Marka w znaczeniu prawnym czyli co może być znakiem towarowym
 • Jaka marka uzyska formalną i faktyczną ochronę – o zdolności odróżniającej
 • Nie tylko marka nas chroni - o innych przedmiotach ochrony
  • Wzory przemysłowe – zalety i wady
  • Inne przedmioty ochrony i ich znaczenie
10:00

Zmiany prawa w 2016 i 2017 w odniesieniu do znaków towarowych

 • Nowe typy dostępnych znaków
 • Zmiany w procedurze uzyskiwania praw ochronnych – podstawowe aspekty
10:40

Przerwa kawowa

II BLOK – ZARZĄDZANIE MARKĄ

11:00

Wybrane problemy w zarządzaniu marką – o czym warto pamiętać

 • Wybór terytorium ochrony
 • Działania marketingowe dotyczące marki, a aspekt prawny (odświeżenie marki, używanie marki, marki parasolowe, rodzina marek)
 • Zarządzanie portfolio marek – praktyczne wskazówki i najczęściej popełniane błędy
 • Marka renomowana – pojęcie i zakres ochrony
12:00

Ekspansja przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki i ochrona jego własności intelektualnej

 • Ochrona naszej marki – dostępne procedury ochrony poza Polską
 • Bezpieczna ekspansja marki i produktu – o czym należy pamiętać wprowadzając towar na zagraniczne rynki
13:00

Przerwa na lunch

III BLOK – NARUSZENIE PRAW DO MARKI

14:00

Przypadki naruszenia – kiedy możemy skutecznie dochodzić ochrony (z uwzględnieniem orzecznictwa)

  • Najbardziej typowe przypadki naruszeń
  • Granica między inspiracją a naśladownictwem
  • Marka renomowana może więcej – rozszerzona ochrona
15:00

Roszczenia w przypadku naruszenia prawa do marki ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń finansowych

 • Rodzaje roszczeń
 • Problematyka roszczeń finansowych (odszkodowawczych) – ustalenia sądów i trudności praktyczne
15:40

Czy używanie cudzej marki zawsze rodzi ryzyko naruszenia?

 • Kiedy można używać cudzej marki
 • Przykłady dozwolonego używania (orzecznictwo)
 • Reklama porównawcza – podstawowe zagadnienia
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Jaki aspekt produktu chronić - wybór dostępnych środków ochrony
 • Zmiany prawa w 2016 i 2017 w odniesieniu do znaków towarowych
 • Wybrane problemy w zarządzaniu marką – o czym warto pamiętać
 • Ekspansja przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki i ochrona jego własności intelektualnej
 • Przypadki naruszenia – kiedy możemy skutecznie dochodzić ochrony (z uwzględnieniem orzecznictwa)
 • Roszczenia w przypadku naruszenia prawa do marki ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń finansowych
 • Czy używanie cudzej marki zawsze rodzi ryzyko naruszenia?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Dnia 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które zmienia szereg kluczowych przepisów. Zapewnienie znakom towarowym właściwej ochrony prawnej jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ona właścicielom oznaczeń zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich oraz czerpaniu przez te osoby nielegalnych korzyści materialnych ze stosowania cudzych znaków. W trakcie szkolenia omówimy kwestie związane z ochroną produktu i marki. Nasi eksperci podpowiedzą Państwu, jakie aspekty produktu należy chronić, wyjaśnią pojęcie zdolności odróżniającej znaku towarowego oraz opowiedzą o różnicach między ochroną formalną a ochroną faktyczną. Ponadto przenalizujemy wybrane problemy z zakresu zarządzania marką. Nasi prelegenci przedstawią Państwu dostępne procedury ochrony marki poza Polską oraz wskażą, o czym należy pamiętać, wprowadzając towar na rynki zagraniczne. Przybliżymy Państwu także wybrane przypadki naruszeń oraz rodzaje roszczeń przysługujących właścicielowi w razie naruszenia jego prawa do marki.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do osób z działu:

 • prawnego
 • marketingu
 • reklamy
 • sprzedaży
 • PR
 • oraz włascicieli firm

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jak skutecznie chronić produkt i markę - z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i praktyki „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 15.11.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 15.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jak skutecznie chronić produkt i markę - z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i praktyki (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzecznik patentowy, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Aleksandra Młoczkowska

Rzecznik patentowy, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy