Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie gospodarcze i restrukturyzacja w nowej rzeczywistości prawnej

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: KPC | Postępowanie | restrukturyzacja | upadłość | Reforma KPC | Spory sądowe | roszczenia | cywilne | gospodarcze

Data: 20-21.10.2021r.

Cena:
2795 zł/os. > 02.10-21.10.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Doręczenie elektroniczne w praktyce. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami fikcji doręczenia przez portal informacyjny

 • Doręczenie elektroniczne w Kodeksie postępowania cywilnego a doręczenie elektroniczne w ustawie o doręczeniach elektronicznych
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom fikcji doręczenia
 • Publiczna usługa hybrydowa – zasady działania

Łukasz Gembiś
Kancelaria DWF Poland Jamka

Andrzej Girdwoyń
Kancelaria DWF Poland Jamka

10:15

Przerwa

10:30

Elektronizacja postępowania cywilnego - istotne zmiany procedury cywilnej

 • Cyfryzacja w przeszłości i dziś: podsumowanie zmian
 • Problemy praktyczne wynikające z informatyzacji i elektronizacji postępowania
 • Wyzwania jakie stawia przed pełnomocnikami portal informacyjny
 • Zagrożenia dla podstawowych zasad postępowania wynikające z elektronizacji postępowania

Marcin Rudnik
Wolf Theiss

Damian Majda
Wolf Theiss

12:00

Zmiany dotyczące przerywania i zawieszania biegu terminu przedawnienia. Projektowany stan prawny

 • Wpływ złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bądź wszczęcie postępowania mediacyjnego prowadzonego bez zaangażowania sądu na bieg terminu przedawnienia - regulacja ograniczająca
 • Instrumenty służące skutecznemu przerywaniu biegu terminu przedawnienia w nowym stanie prawnym
 • Obrona przed zarzutem nadużycia prawa procesowego podniesionym w następstwie działań podjętych w celu przerwania biegu terminu przedawnienia

Martyna Jędraszka
Kancelaria RESIST Rezanko Sitek

Paulina Wrzosek
Kancelaria RESIST Rezanko Sitek

13:00

Przerwa

13:45

Informatyzacja KRS i postępowań: upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

 • e-KRS - informatyzacja postępowania rejestrowego
 • e-KRZ - prowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych w systemie teleinformatycznym
 • Informatyzacja restrukturyzacji – najważniejsze zmiany i ich konsekwencje

Michał Cecerko
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Joanna Fasula
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

15:15

Uprawnienia wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu egzekucyjnym

 • Uchwała SN z 16 czerwca 2021 r. sygn. III CZP 60/19
 • Skarga pauliańska jak narzędzie ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika –skuteczność, porównanie metod uzyskania zaspokojenia wierzytelności

Paweł Lewandowski
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe z punktu widzenia wierzyciela. Uproszczona restrukturyzacja

 • Ochrona wierzyciela w restrukturyzacji i upadłości
 • Sposoby zabezpieczenia a skuteczność dochodzenia roszczeń
 • Uproszczona restrukturyzacja – model działania i jego zalety
 • Dyrektywa o ramach restrukturyzacji zapobiegawczej – główne obowiązki w przeddzień Implementacji

Agata Duda-Bieniek
Kancelaria RESIST Rezanko Sitek

11:15

Przerwa

11:30

Postępowanie gospodarcze - specyfika, odstępstwa od zasad ogólnych, prowadzenie postępowania dowodowego. Nowe postępowanie konsumenckie

 • Cechy charakterystyczne postępowania gospodarczego jako postępowania odrębnego
 • Dowodzenie w postępowaniu gospodarczym – źródła dowodowe, prekluzja dowodowa, umowa dowodowa
 • Postępowanie konsumenckie jako procedura hybrydowa – założenia nowelizacji

Tomasz Romanowski
Kancelaria RESIST Rezanko Sitek

13:00

Przerwa

13:15

Zmiany w organizacji pracy sądów w związku z pandemią

 • Sprawy pilne
 • Odstąpienie od rozprawy zdalnej i rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym
 • Wideokonferencja a rozprawa zdalna

Tomasz Jamróz
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

14:30

Zakończenie drugiego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W dobie dynamicznych zmian w zakresie postępowania cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także narastającej informatyzacji, na profesjonalnym pełnomocniku procesowym spoczywa coraz więcej nowych obowiązków. Warsztaty pt. „Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie gospodarcze i restrukturyzacja w nowej rzeczywistości prawnej” zakładają przybliżenie najbardziej newralgicznych punktów nowelizacji z punktu widzenia praktyka – tak, by zastępstwo procesowe stało się bardziej efektywne. Nasi eksperci – prawnicy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem – poruszą zagadnienia takie jak: doręczenia elektroniczne, instrumenty służące skutecznemu przerywaniu biegu terminu przedawnienia w nowym stanie prawnym, e-KRZ i e-KRS, uproszczona restrukturyzacja, dowodzenie w postępowaniu gospodarczym czy też zmiany w funkcjonowaniu sądów w związku z pandemią koronawirusa. Podczas prelekcji skupimy się na stosowaniu prawa przez wymiar sprawiedliwości zakładając, iż treść przepisów jest powszechnie znana i łatwa do sprawdzenia, zaś problemy rodzą się właśnie na etapie ich zastosowania.

Główne zagadnienia:

 • Doręczenia elektroniczne – jak uchronić się przed fikcją doręczenia
 • Zmiany dotyczące przerywania i zawieszania biegu terminu przedawnienia
 • Informatyzacja postępowań, e-KRZ i e-KRS
 • Uproszczona restrukturyzacja, restrukturyzacja zapobiegawcza
 • Upadłość z punktu widzenia wierzyciela
 • Dowody w postępowaniu gospodarczym
 • Postępowanie konsumenckie
 • Zmiany w organizacji pracy sądów w związku z pandemią

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do pracowników działów prawnych, prawnoprocesowych, sporów sądowych, restrukturyzacyjnych, egzekucyjnych, windykacyjnych i compliance.


Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Izabela Nagalska

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 575 300 528
e-mail: i.nagalska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie gospodarcze i restrukturyzacja w nowej rzeczywistości prawnej „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 10.09.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 1.10.2021 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 1.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie gospodarcze i restrukturyzacja w nowej rzeczywistości prawnej (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Michał Cecerko

Michał Cecerko

Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Tomasz Romanowski

Tomasz Romanowski

Adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek

Martyna Jędraszka

Martyna Jędraszka

Adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek

Paulina Wrzosek

Paulina Wrzosek

Adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek

Joanna Fasula

Joanna Fasula

Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Paweł Lewandowski

Paweł Lewandowski

Adwokat, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Agata Duda-Bieniek

Agata Duda-Bieniek

Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny w kancelarii RESIST Rezanko Sitek

Tomasz Jamróz

Tomasz Jamróz

Adwokat w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Łukasz Gembiś

Łukasz Gembiś

Adwokat w kancelarii DWF Poland Jamka

Damian Majda

Damian Majda

Associate, Wolf Theiss

Marcin Rudnik

Marcin Rudnik

Counsel, Wolf Theiss

Andrzej Girdwoyń

Andrzej Girdwoyń

Associate, DWF Poland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij