Kody dostępu do pokolenia X i Y, czyli jak rozwijać talenty nowej generacji

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty, HR i Kadry

Data: 04-05.07.2019r.

Cena:
1595 zł/os. > 14.06-31.07.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Charakterystyka Pokolenia X i Y w Polsce. Co ma znaczenie?

 • Przedstawienie pokolenia Y. Źródła i geneza zjawiska. Specyfika polska
 • Na czym polega efektywna współpraca z Pokoleniem Y?
 • Jak moja rola, którą pełnię w organizacji, wpływa na moje przekonania o Pokoleniu Y
 • Skąd się biorą konflikty międzypokoleniowe i jak im zapobiegać?
 • Czym jest zjawisko talentów i mocnych stron dla pokolenia X i Y?
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Jak się komunikować z Pokoleniem Y? Kiedy komunikacja jest efektywna?

 • Test: Z jakiego pokolenia jesteś? Test na dominację półkuli mózgowej
 • Moje dominujące wzorce myślenia, czucia i działania a mój styl komunikacji
 • Sztuka nadawania SENSU, czyli co jest najważniejsze w komunikacji z Y?
 • Czym jest informacja zwrotna dla Pokolenia Y i jak jej udzielać?
 • Teoria i praktyka badań Instytutu Gallupa. Co i jak bada test Gallupa?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Systemy wartości charakterystyczny dla Pokolenia X i Y

 • Czym są wartości dla pokolenia X i Y. Skąd biorą się różnice?
 • Moj system wartości. Jak buduję relacje i co jest dla mnie ważne?
 • Model nastawień OK – OK w relacji i komunikacji
 • Jaki typ osoby Pokolenie Y definitywnie „skreśla” w relacji, a jaki akceptuje?
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Zarządzanie pracownikiem z pokolenia Y w czasie pracy

 • Wymagania Pokolenia Y wobec szefa. Jak warto by Szef zarządzał talentami pokolenia Y
 • Delegowanie zadań i egzekwowanie. Co wpiera znajomość talentów i mocnych stron w osiąganiu celów?
 • Jak uzyskać lojalność pracownika z Pokolenia Y i czy jest to możliwe?
 • Definicja lojalności według Pokolenia Y. Jak być lojalnym wobec siebie
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Sztuka motywowania Pokolenia Y

 • Omówienie wyników testu Gallupa. Jak czytać i rozumieć definicje?
 • Co motywuje ludzi, niezależnie od tego z którego pokolenia są: X, Y czy Z?
 • Jak motywować Pokolenie X, do motywowania Pokolenia Y?
 • Co robić jak już NIC nie działa? Motywacja 3.0.
 • Czym jest self-branding dla Pokolenia Y
 • Zadania i rola HR i HRBP w rekrutowaniu, zarządzaniu i zwalnianiu
 • Model Turkusowych organizacji a pokolenie Y
 • Zjawisko, gdy Y zarządza X lub X zarządza Y. Jak okazuje się szacunek?
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Jak kształtować samodzielność i odpowiedzialność pracownika z Pokolenia Y

 • Jak rekrutować Y? Dlaczego rekruter musi być dobrze przygotowany?
 • Jak warto stosować wiedzę o talentach i mocnych stronach podczas procesu rekrutacji
 • Planowanie ścieżek kariery Pokolenia Y w organizacji, a Test Gallupa
 • Jakie są oczekiwania Pokolenia Y od pracodawcy
 • Mocne i słabe strony Pokolenia Y
 • Dla jakiego szefa, przedstawiciel Pokolenia Y, będzie pracował ze 100% zaangażowaniem?
 • Pokolenie Y a współpraca w zespole. Komu się udało zbudować wspaniałe zespoły i osiągać ponadprzeciętne rezultaty? Case Study
 • Na co warto postawić w zarządzaniu Pokoleniem Y mając wiedzę o talentach i mocnych stronach?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Międzypokoleniowe Kody dostępu

 • Pokolenie X i Y a samoświadomości i potrzeba rozwoju osobistego
 • Pokolenie X i Y w modelu zarządzania sobą na Zielonej Ścieżce
 • Zarządzanie FOCHEM w organizacji
15:30

Przerwa kawowa

15:45

Międzypokoleniowe Kody dostępu c.d.

 • Prezentacja 4 podstawowych kompetencji LIDERA według Instytutu Gallupa
 • Motywacja – Pasja – Rozwój i co dalej?
 • I czego jeszcze musimy się o sobie nauczyć? Pytają Y. Pytają X
 • Czym jest wiarygodność, spójność osobista i autentyczność w Pokoleniu X i Y
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Co zyskają nasi uczestnicy?

 • Określą swoje osobiste obszary wysokiej efektywności myślenia, działania i czucia.
 • Zrobią Test Gallupa i poznają swoje talenty i mocne stron.
 • Poznają zastosowanie teorii i praktyki Instytutu Gallupa w zarządzaniu międzypokoleniowym.
 • Zbudują i poszerzą samoświadomość w obszarze tematu Pokolenie Y.
 • Zdobędą narzędzia do skutecznego identyfikowania i rozwijania swoich Talentów i Mocnych Stron w budowaniu relacji i komunikacji z Pokoleniem Y.
 • Zidentyfikują obszary, w których praca nad umacnianiem i rozwojem swoich słabych stron w komunikacji z Pokoleniem Y jest niezbędna.
 • Poznają MIĘDZYPOKOLENIOWE KODY DOSTĘPU.
 • Poszerzą pole percepcji menedżera, szefa, członka zespołu oraz poznają narzędzia budowania efektywnych zespołów międzypokoleniowych.
 • Zbudują plany rozwoju osobistego i podniesienia kompetencji w organizacji w oparciu o zdobytą wiedzę o sobie i innych.
 • Poznają 4 podstawowych kompetencji LIDERA dla Pokolenia Y według Instytutu Gallupa.

Odsłoń swoje talenty i zidentyfikuj mocne strony

KAŻDY UCZESTNIK PO PIERWSZYM DNIU SZKOLENIA WYKONA TEST GALLUPA


Test Gallupa – to metoda identyfikacji wrodzonych talentów stworzona w Instytucie Gallupa. W wyniku badania statystycznego Marcus Buckingham i Donald O. Clifton stworzyli teorię 34 talentów, z których 5 jest dominujących. Zgodnie z teorią Buckinghama i Cliftona osoby wykorzystujące te talenty działają najefektywniej.

Metody:

Warsztat zostanie przeprowadzony technikami interaktywnymi z pełnym zaangażowaniem uczestników, w oparciu o współczesną wiedze o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu z użyciem technik efektywnego uczenia się i nauczania.

MINI Wykłady: pozwalają na przedstawienie materiału w sposób logiczny i bezpośredni. Stymulują myślenie grupy oraz otwartą dyskusję. Wykłady stosujemy w przypadku dużych grup, gdyż wtedy ta metoda jest najbardziej użyteczna. W małych grupach wykłady są ograniczone do minimum, stanowią od 5 do 10% czasu trwania szkolenia.

Warsztaty: mają na celu wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników podczas wprowadzania nowych umiejętności lub pojęć, a następnie stosowania ich poprzez ćwiczenia w grupach. Zazwyczaj skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętnościach i zdolnościach związanych z określonym, szerszym zagadnieniem.

Case study (analiza przypadków): metoda ta rozwija umiejętności analityczne i rozwiązywanie problemów. Pozwala również rozpatrywać rozwiązania dla kompleksowych zagadnień. Metoda ta pozwala uczestnikom zastosować nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dyskusja: generuje idee i doświadczenia grupy. Umożliwia aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia. To efektywne narzędzie stosuje się po prezentacji, filmie lub zagadnieniu do analizy.

Praca z filmami

Refleksja osobista

Szkolenie kierowane do:

 • Dyrektorów, Managerów, Kierowników
 • Managerowie różnego szczebla, zarówno Ci bardziej doświadczeni, jak i debiutujący w roli liderów
 • Specjalistów HR, pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wszystkich osób zarządzających, rejterujących i współpracujących z pokoleniem Y

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.06.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.06.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kody dostępu do pokolenia X i Y, czyli jak rozwijać talenty nowej generacji „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 13.06.2019 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 13.06.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 03.07.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kody dostępu do pokolenia X i Y, czyli jak rozwijać talenty nowej generacji (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.06.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.06.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Renata Gut

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij