Konkluzje BAT – wymagania techniczne i proceduralne aspekty wdrażania

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł, Prawo

Data: 29.06.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Miłosz
Tomasik

Charakter prawny konkluzji BAT miejsce w porządku prawnym oraz zakres stozależność pomiędzy BAT i BREF a konkluzjami BAT

 • geneza instrumentu
 • rola granicznych wielkości emisyjnych – konkluzje BAT jako źródło prawa UE
 • zakres konkluzji BAT co regulują a co znajduje się poza ich zakresem
 • ostateczny kształt konkluzji BAT dla energetyki (LCP) kluczowe kwestie i potencjalne niejasności widziane z perspektywy praktyki ich przyszłego stosowania
10:45

Przerwa kawowa

11:15
av

Miłosz
Tomasik

Proceduralne aspekty wdrażania konkluzji, w tym ich wprowadzanie do pozwoleń zintegrowanych zmiany w pozwoleniach zintegrowanych związane z wdrażaniem konkluzji BAT

 • procedura zmiany albo wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w ujęciu praktycznym
 • kiedy należy złożyć wniosek o zmianę albo wniosek o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego
 • ograniczenie lub cofnięcie pozwolenia zintegrowanego i inne mechanizmy egzekwowania stosowania konkluzji BAT
12:15

Przerwa na lunch

13:15
av

Zbigniew
Kozłowski

Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych

 • warunki uzyskania odstępstwa
 • kalkulacja poniesionych kosztów a korzyści środowiskowe
 • rola organów administracyjnych w zakresie wydawania decyzji
 • formy udzielenia odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych
14:30
av

Dawid
Reutowicz

Modernizacja oraz eksploatacja instalacji energetycznego spalania po przyjęciu konkluzji BAT dla LCP – praktyki branży

16:00

Zakończenie warsztatu; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Charakter prawny konkluzji BAT miejsce w porządku prawnym oraz zakres stosowania
 • Ostateczny kształt konkluzji BAT dla energetyki (LCP) kluczowe kwestie i potencjalne niejasności widziane z perspektywy praktyki ich przyszłego stosowania
 • Proceduralne aspekty wdrażania konkluzji, w tym ich wprowadzanie do pozwoleń zintegrowanych
 • Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych
 • Modernizacja oraz eksploatacja instalacji energetycznego spalania po przyjęciu konkluzji BAT dla LCP – praktyki branży

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

28 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska po kilku latach debat, projektów, proponowanych rozwiązań, przyjęła nowe wymagania środowiskowe dla zakładów energetycznych (LCP) oraz ciepłownictwa.
Konkluzje BAT (tzw. najlepsze dostępne techniki) określają  normy zanieczyszczenia powietrza dla energetyki. Dopuszczalnymi poziomami emisji (BAT – AELs)  objęte zostały także dodatkowe substancje takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).
Konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłu niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). Szacuje się, że dostosowanie się do nowych przepisów emisyjnych może kosztować polskie przedsiębiorstwa ok. 10 mld zł.
BREF-BAT są obwiązujące i nieprzekraczalne  zarówno dla nowych instalacji, gdyż nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia bez spełnienia BAT, a także i dla istniejących, które otrzymują pewien okres na dostosowanie się i po  którym mogą być eksploatowane jeśli nie spełniają założeń BAT.
Podczas spotkania, uzyskają Państwo praktyczną wiedzę w kwestii efektywnego użytkowania instalacji, oraz przeciwdziałania ryzykom związanym z niedostosowaniem się do nowych wytycznych. Prelegenci dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości w obszarze dostosowania instalacji i prowadzonej działalności do nowych standardów.

Grupa docelowa:

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) oraz przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego,  koksowniczego, gospodarki odpadami.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, przedstawicieli departamentów i działów:

 • Ochrony Środowiska i Ekologii
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Inwestycji i Technicznych
 • Badania i Rozwoju
 • Prawnego
 • Strategii

Kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu
Firmy doradcze obsługujące ww. sektory

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Konkluzje BAT – wymagania techniczne i proceduralne aspekty wdrażania „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 23.05.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 23.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkluzje BAT – wymagania techniczne i proceduralne aspekty wdrażania (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Miłosz Tomasik

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Zbigniew Kozłowski

Adwokat, of Counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Dawid Reutowicz

Dyrektor ds. Technologii, SBB Energy S.A.

Partnerzy