Mistrz rekrutacji - Master of Recruitment

Grupa tematyczna:
HR i Kadry

Data: 24-25.04.2017 r.

Cena: 1295 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kogo szukamy? – idealny kandydat. Tworzenie profilu kompetencyjnego

 • Czym jest kompetencja, a co kompetencją nie jest
 • Jak stworzyć uporządkowany model kompetencyjnego profilowania stanowiska
 • Tworzenie i zastosowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Skuteczna rekrutacja- czyli jak znaleźć idealnego kandydata?

 • Od czego zacząć? - czym jest rekrutacja pracowników i jakie są jej poszczególne etapy
 • Kiedy zastosować rekrutację wewnętrzną, a kiedy, jak i gdzie szukać pracowników poza firmą (zapoznanie uczestników z wachlarzem narzędzi do wykorzystania podczas rekrutacji zewnętrznej, w tym elementami działań search’owych)
 • Dwa słowa o przygotowaniu ogłoszenia o pracę (skutecznego i zgodnego z prawem)
 • Czym jest Employer Branding i jaki ma związek z procesem rekrutacji i selekcji – praktyczne wskazówki na co zwracać uwagę w ramach kształtowania wizerunku pracodawcy
12:00

Dobór źródeł pozyskiwania kandydatów

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Najnowsze trendy w rekrutacji- praktyki krajowe i zagraniczne

15:00

Kogo rekrutujemy - charakterystyka generacji Y i Z

 • Charakterystyka struktur pokoleniowych - „baby boomers" - X - Y – Z
 • Jakie jest pokolenie Y i Z w pracy? - fakty i mity
 • Znajomość potrzeb i wartości pokolenia Y i Z
 • Mocne strony i potencjał generacji Y i Z - zebranie doświadczeń
 • Rekomendacje do rekrutacji i selekcji pracowników pokolenia Y i Z
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Assessment Center w praktyce – najskuteczniejsze metoda selekcji

 • Czym jest metoda Assessment Center?
 • Jak przygotować Assessment Center?
 • Zasady prowadzenia sesji oraz sposób oceny kandydatów podczas Assessment Center
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Jesteśmy tylko ludźmi, czyli o błędach w procesie oceniania kandydatów

 • Psychologia oceny kandydatów
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie oceny oraz sposoby ich unikania
12:00

Komunikacja z kandydatami, którzy nie zostali zatrudnieni

 • Jak przekazać informację zwrotną o braku zatrudnienia? – zasady i forma
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Witamy na pokładzie, czyli o wdrażaniu pracownika do pracy

 • Jak wdrożyć do pracy, aby zmotywować i jednocześnie nie przestraszyć pracownika ? - wypracowanie check-listy z elementami niezbędnymi do profesjonalnego wdrożenia pracownika
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania oraz sposoby ich unikania
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

„Dla rosnącej liczby pracodawców w Polsce znalezienie odpowiednich pracowników stanowi coraz większy problem. Zmiany zachodzące aktualnie na rynku pracy skutkują odpływem ludzi wykwalifikowanych, doświadczonych i chętnych do podjęcia zatrudnienia. Z drugiej strony często zdarza się, że proces rekrutacji i zatrudniania pracowników wydłuża się, co generuje koszty oraz skutkuje zastojami produkcyjnymi. Nierzadko rekrutujący mają problem z tym, że osoby zaproszone na rozmowę nie spełniają kryteriów lub zatrudniony pracownik rezygnuje z pracy po okresie próbnym. Kolejnym wyzwaniem jest rekrutacja kandydatów z pokolenia Y i Z oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w poszukiwaniu wartościowego pracownika. Jak nie zagubić się w gąszczu tych zmian i sprostać współczesnym wyzwaniom stojącym przed rekruterami? Na te pytania odpowiem podczas szkolenia: „Mistrz rekrutacji Master of Recruitment”.

Podczas szkolenia:

 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia profilu kompetencyjnego przyszłego pracownika.
 • Rozwiniesz umiejętności planowania i skutecznego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
 • Nauczysz się jak trafnie dobierać kanały pozyskiwania kandydatów i narzędzia rekrutacyjne.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat efektywnej komunikacji i rekrutacji kandydatów generacji Y  i Z.
 • Dowiesz się jak przygotować i przeprowadzić sesję Assessment Center.
 • Dowiesz się jak unikać błędów rekrutacji.
 • Poznasz praktyczne sposoby kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy (Employer Branding).
 • Zdobędziesz wiedzę o aktualnych trendach w rekrutacji.

Grupa docelowa:

Na szkolenie zapraszamy specjalistów oraz managerów odpowiedzialnych za planowanie i prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji kadr oraz osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w roli rekrutera.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 03.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 03.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Mistrz rekrutacji - Master of Recruitment „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 03.04.2017 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 03.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.04.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Mistrz rekrutacji - Master of Recruitment (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 03.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 03.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy