Należyta staranność w procedurach AML - wyzwania i praktyki rynkowe

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Tagi: AML | KYC | CFT | CRBR | UBO

Data: 28-29.11.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 25.10-29.11.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Analiza kar i wniosków pokontrolnych w sprawach naruszenia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

 • Relacja instytucji obowiązanej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
 • Zasady i przebieg prowadzenia kontroli
 • Podstawy prawne obszarów kontroli  i  odwołanie od decyzji GIIF - case study
 • Wdrożenie zaleceń kontrolnych w praktyce

dr Piotr Karlik
FILIPIAK BABICZ LEGAL

10:45

Przerwa

11:00

Zdalny onboarding klienta - obowiązki, ryzyka, praktyczne rozwiązania

 • Obowiązki instytucji w ramach weryfikacji tożsamości klienta
 • Dobór odpowiednich narzędzi do zdalnego onboardingu 
 • Projektowane wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu klientów

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

12:15

Przerwa

13:00

Beneficjent rzeczywisty – ustalenie, rozbieżności z CRBR, dane osobowe

 • określenie UBO, analiza struktury własnościowej klienta
 • pozyskiwanie danych, utrudnienia w procesie
 • rola CRBR i ew. rozbieżności – Podręcznik Użytkownika, komunikaty GIIF (m.in. nr 37 i 38)
 • zasady przetwarzania informacji o UBO

Maciej Miąsko
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

14:30

Podział zadań w ramach jednostki compliance w obszarze AML według nowych wytycznych EBA

 • Role i obowiązki inspektorów ds. zgodności 
 • Odpowiedzialność organu zarządzającego w obszarze AML 
 • Zarządzanie procesami AML na poziomie grupy

Zuzanna Cichocka
FILIPIAK BABICZ LEGAL

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Cykliczny monitoring klienta i aktualizacja poziomu ryzyka – case study

 • Brak responsywności klienta podczas okresowej weryfikacji danych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
 • Badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

10:30

Przerwa

10:45

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w erze wzmocnionych wymogów reżimu sankcyjnego

 • Procedura braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz wymogi ustawy w tym zakresie – zastosowanie w praktyce
 • Monitorowanie transakcji oraz scenariusze i określenie ścieżki postępowania instytucji obowiązanej
 • Nawiązywanie relacji z podmiotami z państw wysokiego ryzyka
 • Zgodność z przepisami z zakresu sankcji międzynarodowych w tym tzw. polskiej ustawy sankcyjnej
 • Procedura ekwiwalentności w przypadku korzystania z środków bezpieczeństwa finansowego instytucji z kraju trzeciego

Piotr Żyłka
DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:00

Reforma unijnego systemu AML/CFT – projektowane zmiany

 • Nowy unijny organ ds. AML/CFT
 • Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
 • Szósta dyrektywa w sprawie AML/CFT
 • Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów

Piotr Klamka
Klamka Legal

14:00

Rozwiązania technologiczne wspierające procedury AML

 • Zastosowanie sztucznej inteligencji  w realizacji procesów AML
 • Wykorzystanie technologii DLT w zapewnianiu zgodności  
 • Ryzyka związane ze stosowaniem nowych technologii

Edyta Zdziarska
Ekspert ds. AML

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie prób prania pieniędzy to naczelne cele instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów AML. Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają nieustannej aktualizacji w celu dostosowania do aktualnych zagrożeń. Utrzymanie tych procesów na najwyższym poziomie jest możliwe dzięki wyszkolonym specjalistom. Na organizowanych przez nas warsztatach będą mieli Państwo okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami określania beneficjenta rzeczywistego, wyjaśniania rozbieżności informacyjnych w CRBR oraz monitorowania działalności klienta. Nasi eksperci rozwieją również wątpliwości w zakresie kar i kontroli organów nadzorczych, zdalnego onboardingu klienta, a także przybliżą Państwu podział zadań w zakresie AML proponowany przez EBA.

Główne zagadnienia:

 • Beneficjent rzeczywisty – ustalenie, rozbieżności z CRBR, dane osobowe
 • Zdalny onboarding klienta - obowiązki, ryzyka, praktyczne rozwiązania
 • Analiza kar i wniosków pokontrolnych w sprawach naruszenia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
 • Podział zadań w ramach jednostki compliance w obszarze AML według nowych wytycznych EBA
 • Cykliczny monitoring klienta i aktualizacja poziomu ryzyka
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w erze wzmocnionych wymogów reżimu sankcyjnego
 • Reforma unijnego systemu AML/CFT – projektowane zmiany
 • Rozwiązania technologiczne wspierające procedury AML

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego – banków, TFI, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów: AML, KYC, Przeciwdziałania praniu pieniędzy, Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, Prawnych, Compliance, Audytu i kontroli wewnętrznej, Ryzyka Operacyjnego, Monitoringu zgodności, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Należyta staranność w procedurach AML - wyzwania i praktyki rynkowe „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 16.09.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 24.10.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 24.10.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.11.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Należyta staranność w procedurach AML - wyzwania i praktyki rynkowe (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Prawnik

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat

Piotr Klamka

Piotr Klamka

Partner, Radca prawny, Klamka Legal

Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Zuzanna Cichocka

Zuzanna Cichocka

Adwokat, AML Compliance Officer, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij