Nie samą metodyką manager żyje! …czyli efektywne zarządzanie zespołem projektowym

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 18-19.05.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Psychologia zespołów projektowych

 • Efektywność zespołu, diagnoza czynników
  • Warunki efektywności w działaniu grupowym
  • Synergia pracy zespołu
  • Wspólna wizja i cele
  • Metody stymulowania efektywności pracy zespołowej
  • Zwiększanie twórczego potencjału zespołu
 • Budowanie relacji z pracownikami metodą „wzmacniania więzi”
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Proces budowania zespołu

 • Jak powstaje zespół - dynamika zespołu
  • Fazy rozwoju zespołu
  • Wspomaganie rozwoju zespołu
  • Role w zespole: analiza predyspozycji indywidualnych
  • Role ułatwiające i  utrudniające współpracę
 • Efekt myślenia grupowego – jak przeciwdziałać bierności i brakowi zaangażowania członków zespołu?
 • Psychologiczne aspekty w komunikacji
  • Elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
  • Czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji – efekt Hawthorne – dlaczego warto włączać zespół w proces planowania?
 • Metody zwiększania współudziału grupy w podejmowaniu decyzji projektowych:
  • Brainstorming – burze mózgów i otwarte dyskusje w pracy zespołowej
  • Brainwriting – anonimowe konstruktywne informacje zwrotne
  • Follow-up – zbieranie informacji zwrotnej i kontrola projektu w trakcie jego trwania
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Efektywność przez motywowanie

 • Konstruktywna krytyka – jak to działa?
  • Wyznaczniki konstruktywnej krytyki
  • Asertywność w udzielaniu krytyki
  • Rola konsekwencji i oczekiwań w konstruktywnej krytyce
  • Kary w procesie konstruktywnego krytykowania pracownika – kiedy i jak nakładać sankcje?
 • Konstruktywna pochwała – za co i kiedy doceniać pracownika?
  • Pochwała jako najtańsze narzędzie motywacyjne
  • Model rozmowy doceniającej pracownika
  • Najczęstsze błędy popełniane przez managerów podczas udzielania pochwał
 • Informacji zwrotna w pracy managera – dochodzenie do pożądanych rezultatów przy udzielaniu informacji zwrotnej pracownikom – coachingowi model udzielania informacji zwrotnej
 • Rozmowy oceniające, delegujące i uprawniające – praktyczne prowadzenie rozmów w praktyce przez uczestników szkolenia
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Zarządzanie zespołem przez cele – MBO w pracy project managera

 • Cele jako narzędzie project managera – proces formułowania i mierzenia celów
 • Model SMARTER – praktyczne narzędzie wyznaczania celów  z podwładnymi
 • Priorytety w zarządzaniu przez cele –  czyli jak doprecyzować  ważność zadań pracownika
 • Metoda SWOT w zarządzaniu przez cele – analiza szans i zagrożeń wynikających z postawionych celów
 • Drzewo celów – narzędzie identyfikujące ryzyko niezadowolenia pracownika z przydzielonych mu zadań
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Konflikt w zespole – szansa czy zagrożenie?

 • Źródła konfliktów w zespołach – na co uważać podczas pracy w zespole, by nie powodować spięć?
 • Dynamika konfliktu – proces powstawania konfliktu – jak rozpoznać pojawiający się konflikt i kiedy na nie reagować?
 • Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom – studium narzędzi komunikacyjnych (konfrontacja pracownika, rozmowy 1:1, mediacje grupowe, wyznaczanie liderów nieformalnych)
 • Konflikt a osobowość – jak rozpoznać osoby bardziej podatne do wchodzenia w konflikty interpersonalne?
 • Rozwiązywanie konfliktów w praktyce – praktyczna gra symulacyjna w trakcie której uczestnicy będą musieli rozwiązać konflikt zespołowy
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Coaching w pracy z zespołem

 • Idea coachingu w ocenie pracownika – jak coaching pomaga w tworzeniu pracownika zadowolonego z pracy?
 • Narzędzia coachingowe w pracy project managera
  • Model GROW – rozpoznawanie indywidualnych celów i potrzeb pracownika i wykorzystanie ich w pracy
  • Koła oczekiwań – narzędzie identyfikowania zawodowych priorytetów pracownika
  • Metoda „Walta Disneya” – narzędzie analizy sytuacji trudnych przez pracownika
  • Metoda „6 Kapeluszy” – narzędzie kreowania nowych rozwiązań przez zespół
 • Pytania siłą coachingu – czyli jak efektywnie zadawać pytania w procesie rozmów coachingowych
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Psychologia zespołów biznesowych – jak konstruować zespoły w oparciu o psychologiczne predyspozycje ich członków
 • Proces budowania zespołu – elementy wpływające na efektywność zespołu
 • Coaching w pracy z zespołem – metody i techniki stosowane w coachingu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole – studium narzędzi komunikacyjnych i coachingowych
 • Efektywność przez motywowanie – rozmowy oceniające, delegujące i uprawniające

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się jakie mechanizmy wpływają na rozwój zespołu
 • Poznasz metody rozpoznawania różnic w zachowaniu pracowników
 • Nauczysz się rozpoznawać różnorodne potrzeby pracowników i dostosowywać do nich styl pracy
 • Nauczysz się zarządzać konfliktem wewnątrz zespołu
 • Dowiesz się jak wykorzystać różnice w zespole do zwiększenia efektywności
 • Poznasz techniki prowadzenia rozmów z różnymi typami pracowników

Metody szkoleniowe:

 • praktyczny trening zarządzania
 • symulacje biznesowe
 • gry szkoleniowe
 • scenki
 • narzędzia managerskie

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykujemy Managerom zespołów, Team Liderom, Project Managerom, Dyrektorom oraz Kierownikom zarządzającym zespołami w organizacji.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nie samą metodyką manager żyje! …czyli efektywne zarządzanie zespołem projektowym „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu poza okresem promocyjnym wynosi:

  1. 1 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nie samą metodyką manager żyje! …czyli efektywne zarządzanie zespołem projektowym (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy