Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo

Grupa tematyczna:
IT i nowe technologie, Prawo

Data: 10-11.10.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Paweł
Domagała

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na etapie jej konstruowania oraz w trakcie realizacji

 • Analiza dobrych praktyk w zakresie zapisów umownych
 • Prawidłowe określenie przedmiotu umowy oraz precyzyjne definiowanie pojęć
 • Zasady współpracy i współdziałania stron w zakresie sporządzania umowy, odpowiedzialność stron za realizację zadań
 • Konstruowanie i wybór umowy oraz jej kwalifikacja prawna
 • Zabezpieczenie w sytuacji opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, jakie elementy warto umieścić w umowie?
 • Zastosowanie kar umownych, ustalanie wysokości kar oraz ich egzekwowanie
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Łukasz
Węgrzyn

Specyfika kontraktów wdrożeniowych - realizacja projektów IT w metodykach zwinnych Agile i kaskadowych Waterfall

 • Jak wybrać właściwą metodykę do projektu, na jakie elementy zwracać uwagę?
 • Na jakie etapy podzielić projekt, jakie wyznaczyć cele i jak mierzyć stopień ich realizacji?
 • Dokumentowanie i odbieranie prac na poszczególnych etapach projektu
 • Konsekwencje zmiany potrzeb biznesowych w modelu zwinnym i kaskadowym, informowanie o zmianach, określenie dalszych etapów pracy
12:45

Przerwa na lunch

13:30
av

Łukasz
Czynienik

Licencje: warunki na jakich można korzystać z oprogramowania - case study

14:30
av

Wojciech
Jarosiński

Najczęstsze przyczyny powodujące konflikty w realizacji kontraktów IT - case study

 • Punkty zapalne w umowach: wieloetapowa realizacja umów, nieterminowe wykonywanie prac
 • Zmiany zakresu umowy w toku jej realizacji, zakres odpowiedzialności wykonawcy
 • Możliwe warianty postępowania w sytuacji nienależytego wykonania umowy:
  • Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy - konsekwencje dla wykonawcy i zamawiającego
  • Modyfikacje dotyczące zobowiązań umownych:warunki zmiany umowy, zastępcze
  • Wykonanie umowy, renegocjacje umowy
 • Pojęcie wady i błędu oprogramowania
 • Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących serwisu i wdrożenia IT
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Agnieszka
Wachowska

Praktyczne przykłady form subordynowania wykonawcy

 • Zapisy w umowie IT
 • Metody i czynniki wspomagające bezproblemowe wykonanie umowy
 • Zwiększanie efektywności współpracy wykonawcy z zamawiającym
 • Narzędzia pomocne w realnym wykonaniu umowy
 • Zaostrzenia i warunki w umowie dyscyplinujące wykonanie przedmiotu umowy
10:00
av

Justyna
Wilczyńska-Baraniak

av

Damian
Gudel

Orzecznictwo sądów dotyczące nienależytego wykonania umowy IT - case study

 • Kwalifikacje umów wdrożeniowych w orzecznictwie sądów
 • Spory sądowe dotyczące wdrożenia i serwisu IT

Damian Gudel, Starszy Prawnik, Adwokat, Kancelaria Maruta Wachta

 • Jurysdykcja właściwa i prawo w transgranicznych umowach IT

Justyna Wilczyńska – Baraniak, Associate Partner, Adwokat, Kancelaria EY Law

11:30

Przerwa kawowa

11:45
av

Magdalena
Michalska

Problematyka prawa autorskiego w kontraktach IT

 • Nabywanie i przenoszenie praw autorskich
 • Konsekwencje wykorzystania oprogramowania przed przeniesieniem praw autorskich
 • Przeniesienie praw autorskich vs licencje
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące kwestii prawno-autorskich
13:15

Przerwa na lunch

14:00
av

Ewa
Kurowska-Tober

Przetwarzanie danych osobowych w kontraktach IT

 • Umowy o przetwarzanie danych osobowych - istotne uzgodnienia, obowiązki administratora i procesora
 • Zabezpieczanie i powierzanie danych osobowych
 • Niewykonanie umowy a przetwarzanie danych - do kogo zgłaszać problem: UODO czy UKE
 • Przechowywania i przetwarzania danych w chmurze - kwestie zabezpieczenia integracji danych oraz poufności danych
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych poza obszarem UE
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Formy należytego zabezpieczenia wykonania umowy na etapie jej konstruowania oraz w trakcie realizacji
 • Realizacja projektów IT w oparciu o metodyki zwinne Agile i kaskadowe Waterfall
 • Punkty zapalne w umowach – jak je identyfikować, a jak nimi zarządzać?
 • Spory sądowe dotyczące wdrożenia i serwisu IT – praktyka europejska i krajowa
 • Przeniesienie praw autorskich vs licencje – spory natury prawnej i osobistej

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Projekty informatyczne są mocno zindywidualizowane, zarówno pod względem technologicznym, jak i ze względu na odmienne oczekiwania biznesowe każdej ze stron. Są to bardzo ryzykowne przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Rozwój technologiczny jest tak dynamiczny, że istniejące rozwiązania prawne nie odpowiadają szybkim procesom digitalizacji biznesu. Problemy bardzo często pojawiają się już na etapie konstruowania umowy, dlatego warto się zabezpieczyć i zadbać o jej należyte wykonanie.
Podczas konferencji zostaną omówione najbardziej sporne kwestie, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie założeń umownych. Prelegenci przedstawią najnowsze orzecznictwo, dotyczące problemów z wywiązaniem się ze zobowiązań umownych. Poruszone będą również problematyczne kwestie prawno-autorskie oraz problematyka przetwarzania danych osobowych w kontraktach IT.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm zamawiajacych wykonanie na ich poczet wszelkich kontraktów z obszaru IT, a w szczególności:

 • Pracowników działów prawnych
 • Dyrektorów działów IT
 • Managerów i Specjalistów IT
 • Kierowników projektów informatycznych
 • Przedstawicieli firm z branży IT

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 29.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.09.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Magdalena Michalska

Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria ESB Legal

avatar

Łukasz Czynienik

Radca Prawny, Counsel, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Associate Partner, Adwokat, Kancelaria EY Law

avatar

Damian Gudel

Starszy Prawnik, Adwokat, Kancelaria Maruta Wachta

avatar

Wojciech Jarosiński

Partner, Adwokat, Szef Działu Rozwiązywania Sporów, Kancelaria Maruta Wachta

avatar

Paweł Domagała

Specjalista ds. danych osobowych, Prawnik, ODO 24 sp. z o.o.

Partnerzy