Nowe możliwości i wyzwania dla deweloperów w obecnej sytuacji rynkowej

Grupa tematyczna: Branża deweloperska, Prawo

Tagi: ustawa deweloperska | zagospodarowanie przestrzenne | prawo budowlane | wady projektowe

Data: 27-28.09.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 07.09-27.09.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Najważniejsze aspekty ustawy deweloperskiej - inwestycje po zakończeniu okresu przejściowego

 • Prospekt informacyjny – obowiązki, identyfikacja informacji o sąsiedztwie, odpowiedzialność
 • Odbiór lokali – problematyka wady istotnej i dochodzenie roszczeń
 • Wymogi wobec umów rezerwacyjnych

Katarzyna Marzec
BSWW legal & tax

10:45

Przerwa

11:00

Nadchodzące zmiany prawne i ich wpływ na inwestycje

 • Warunki techniczne budynków i ich usytuowania według projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
 • Wykup gruntów komercyjnych zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Kamil Matyśkiewicz
Baker & Mckenzie

12:00

Przerwa

12:45

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Nowy plan ogólny zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie i obowiązywanie decyzji WZ na nowych zasadach
 • Nowe narzędzie planistyczne: współpraca gmin i inwestorów w ramach zintegrowanego planu inwestycyjnego

dr Jan Wszołek
Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp. k.

14:15

Spory konsumenckie o powierzchnie użytkowe – wątpliwości interpretacyjne normy ISO

 • PN-ISO 9836:1997 / PN-ISO 9836:2015-12, a praktyki rynkowe
 • Uregulowanie kwestii pomiaru metrażu w umowach 
 • Aktualna linia orzecznicza w sporach konsumenckich

Anna Tomowicz
Wolf Theiss

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Wady projektowe - odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji

 • Odpowiedzialność stron umowy: projektant, wykonawca, inwestor
 • Spory sądowe - analiza orzecznictwa

Magdalena Hajduk
Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

10:30

Przerwa

10:45

Cyfryzacja procesu budowlanego i zmiany w prawie budowlanym - co powinien wiedzieć inwestor?

 • Baza projektów budowlanych
 • Elektroniczny dziennik budowy
 • Cyfrowa książka obiektu budowlanego
 • Pozostałe zmiany prawne

Barbara Kostyra - Górnik
Baker Tilly Legal Poland

12:00

Przerwa

12:45

Przebieg procesu dewelopowania projektów OZE na potrzeby zasilenia inwestycji zieloną energią

 • Wybór odpowiedniego źródła energii odnawialnej
 • Przygotowanie dokumentacji i projektu
 • Etapy prowadzenia działań budowlanych
 • Oddanie instalacji do użytkowania
 • Wyzwania związane z wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych
14:15

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i unijny plan zero emisyjności - jakie wyzwania czekają inwestorów?

 • Nowe wymogi dotyczące uzyskiwania świadectw charakterystyki budynków
 • Certyfikacja zrównoważonych budynków – zielone certyfikaty
 • Zielone klauzule w umowach najmu
 • Wdrożenie strategii ESG
 • Europejski Zielony Ład

Katarzyna Chruślińska
Osborne Clarke

Michalina Skarżyńska
Osborne Clarke

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Opis wydarzenia:

Dynamiczne zmiany przepisów sprawiają, że inwestycje deweloperskie obarczone są mnogimi ryzykami, związanymi z potrzebą dostosowania procesów do nowych regulacji. Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach, w ramach których grono Ekspertów omówi nadchodzące i obowiązujące zmiany prawne, praktyczne problemy i możliwości rozwoju inwestycji w kierunku zero emisyjności. 

Główne zagadnienia:

 • Najważniejsze aspekty ustawy deweloperskiej - inwestycje po zakończeniu okresu przejściowego
 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 • Nadchodzące zmiany prawne i ich wpływ na inwestycje
 • Spory konsumenckie o powierzchnie użytkowe – wątpliwości interpretacyjne normy ISO 
 • Wady projektowe - odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji
 • Cyfryzacja procesu budowlanego i zmiany w prawie budowlanym
 • Przebieg procesu dewelopowania projektów OZE na potrzeby zasilenia inwestycji zieloną energią
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i unijny plan zero emisyjności 

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli branży deweloperskiej, w szczególności pracowników działów:

 • Prawne
 • Compliance
 • Sprzedaży
 • Obsługi klienta
 • Inwestycji
 • Nieruchomości

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe możliwości i wyzwania dla deweloperów w obecnej sytuacji rynkowej „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 08.08.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 06.09.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 06.09.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.09.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma. 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe możliwości i wyzwania dla deweloperów w obecnej sytuacji rynkowej (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia. 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Hajduk

Kamil Matyśkiewicz

Kamil Matyśkiewicz

Radca Prawny, Kancelaria Baker McKenzie

dr Jan Wszołek

dr Jan Wszołek

Counsel, Adwokat, Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp. k.

Barbara Kostyra-Górnik

Barbara Kostyra-Górnik

Adwokat, Senior Associate, Baker Tilly Legal Poland

Katarzyna Marzec

Katarzyna Marzec

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria BSWW Legal & Tax

Katarzyna Chruślińska

Katarzyna Chruślińska

Associate, Osborne Clarke

Michalina Skarżyńska

Michalina Skarżyńska

 Aplikantka adwokacka, Junior associate, Osborne Clarke

Anna Tomowicz

Anna Tomowicz

Partner, Radca Prawny, Wolf Theiss

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij