Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł, Branża budowlana

Data: 25.10.2017 r.

Cena: 1295 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Piotr
Kocoł

av

Agnieszka
Skorupińska

Wpływ nowych regulacji na prowadzenie działalności gospodarczej

 • Nowe organy i ich rola w gospodarowaniu wodami
 • Dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców związane z nowymi instrumentami ekonomicznymi w gospodarowaniu wodami
 • Rozporządzenia dprawa wodneg– cz nich wynika dla przedsiębiorców?
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Piotr
Kocoł

av

Agnieszka
Skorupińska

Nowy kształt systemu opłat za usługi wodne

 • Na jakie rodzaje opłat musi przygotować się przedsiębiorca?
 • W jaki sposób będzie określana wysokość opłat?
 • Praktyczne aspekty procedury reklamacji dWód Polskich
 • Kiedy organ może wymierzyć tzw. opłaty podwyższone?
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Piotr
Kocoł

av

Agnieszka
Skorupińska

Zgody wodnoprawne w nowym prawie wodnym

 • Jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca, by korzystać z wód zgodnie z prawem?
 • Praktyczne aspekty uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych
 • Kiedy wymagane jest dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego?
 • Ocena wodnoprawna – ctjest i w jakich przypadkach jest wymagana?
 • Możliwości i przypadki przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego
15:00
av

Piotr
Kocoł

av

Agnieszka
Skorupińska

Prawne uwarunkowania budownictwa wodnego

 • Zasady i koszty utrzymywania urządzeń wodnych
 • Praktyczne aspekty związane z legalizacją urządzeń wodnych
 • Cgrozi przedsiębiorcy za nienależyte utrzymywanie urządzeń wodnych?
16:00

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wpływ nowych regulacji na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Nowy kształt systemu opłat za usługi wodne
 • Zgody wodnoprawne w nowym prawie wodnym
 • Prawne uwarunkowania budownictwa wodnego

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Prace nad reforma Prawa Wodnego trwały kilka lat i wejdzie ona w życie 1 stycznia 2018 r. W istotny sposób Ustawa zmieni zasady gospodarowania wodami. Nowe regulacje będą miały duży wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
Prelegenci omówią kwestie najważniejszych rozwiązań wprowadzonych przez nowe Prawo Wodne. Eksperci opowiedzą o zmieniających się organach administracji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań i zasad uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych. Zostaną zaprezentowane poszczególne kroki jakie musi podjąć przedsiębiorca aby korzystał z wód zgodnie z prawem. Prelegenci podczas warsztatu zaprezentują nowe wymogi poprzedzające realizację inwestycji, jak również zostanie przedstawiony nowy kształt systemu opłat za usługi wodne.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowany jest do działów ochrony środowiska, inwestycji i infrastruktury w firmach z sektora:

 • energetycznego
 • gazowniczego i naftowego
 • ciepłowniczego
 • przemysłowego
 • transportu
 • budowlanego

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 22.09.2017 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 22.09.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.10.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Kocoł

Adwokat, Kancelaria CMS

avatar

Agnieszka Skorupińska

Adwokat, Kancelaria CMS

Partnerzy

sare-logo-h45