Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym – problematyka wdrażania zmian w Spółkach Skarbu Państwa

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 16-17.09.2019 r.

Cena: 2395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:45

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Ewa
Marcisz

Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym a statuty spółek

 • Uregulowanie w statutach spółek wymagań wobec członków zarządów
 • Proces wprowadzania zmian w statutach i aktach założycielskich
 • Nowelizacja ustawy a obowiązki wspólników/akcjonariuszy - konieczność dostosowania statutów spółek, uzupełnienia regulaminów obrotu środkami trwałymi
10:30

Przerwa kawowa i czas na networking

11:00
av

Marta
Midloch

Zmiana sposobu nadzoru nad Spółkami Skarbu Państwa

 • Konsekwencje nowych mechanizmów sprawowania kontroli
 • System monitorowania i nadzoru Grup Kapitałowych pod reżimem Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Nowe kompetencje i zadania Prezesa RM – zasady nadzoru właścicielskiego
12:30
av

Piotr
Wielgosz

Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym a sytuacja prawna członków zarządu i rad nadzorczych

 • Zmiany regulacji odnoszących się do kwalifikacji członków rad nadzorczych i zarządów
 • Nowy obowiązek: zasady prawidłowego tworzenia sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
 • Przeniesienie w spółkach kompetencji walnego zgromadzenia na organy nadzorcze
 • Konsekwencje doprecyzowania zasad uzyskiwania zgody walnego zgromadzenia na poszczególne transakcje
13:45

Przerwa na lunch

14:15
av

Anna
Wojciechowska

Zmiany w zakresie zasad zbywania akcji (udziałów) i praw wynikających z akcji (lub udziałów) należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych

 • Zmiany w zakresie zakazu zbywania akcji a łączenie, podział i przekształcenie spółek
 • Regulacje dotyczące składania wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji lub praw z akcji SP (określenie zawartości wniosku oraz obligatoryjnych załączników)
 • Nowe przepisy określające cele, w jakich SP może nabywać lub obejmować akcje
 • Rozszerzony katalog spółek, w których akcje należące do SP nie mogą być zbyte – wyjątki, konsekwencje
Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Izabela
Szczygielska

Zasady wynagradzania i powoływanie nowych członków organów zarządzających

 • Kompetencje, procedury i kryteria doboru
 • Zasady wynagradzania, organizacja i ocena pracy organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika
 • Powoływanie nowych członków organów zarządzających w spółkach Skarbu Państwa wg Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Procedura opiniowania kandydatur członków organów; konsekwencje powołania w skład organu osoby nieposiadającej pozytywnej opinii
11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:30
av

Dr
Jakub
Pitera

av

Andrzej
Mikosz

Analiza stanu prawnego obowiązującego spółki Skarbu Państwa

 • Nowe zasady reprezentacji Skarbu Państwa – rozszerzenie grupy podmiotów zdolnych do czynności prawnych
 • Wskazanie nowych najważniejszych aktów prawnych, które obowiązują komórki nadzoru właścicielskiego, biura zarządów i działy prawne
 • Zasięg oddziaływania ustawy na Grupy Kapitałowe, jak i spółki z częściowym udziałem Skarbu Państwa
 • Wpływ ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym na zakres odpowiedzialności w ramach grupy kapitałowej
 • Plan powstania Funduszu Inwestycji Kapitałowych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Jakub
Pitera

av

Andrzej
Mikosz

Doświadczenia rynku z wdrażania Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym

 • Q & A
15:15
av

Krzysztof
Łyszyk

Konsekwencje nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym – zagadnienia praktyczne

16:15

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym a statuty spółek
 • System monitorowania i nadzoru Grup Kapitałowych pod reżimem ustawy
 • Zmiany regulacji odnoszących się do kwalifikacji członków rad nadzorczych i zarządów
 • Nowy obowiązek: zasady prawidłowego tworzenia sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk
 • Zmiany w zakresie zakazu zbywania akcji a łączenie, podział i przekształcenie spółek
 • Zmiany w zakresie zasad zbywania akcji (udziałów) i praw wynikających z akcji (lub udziałów)
 • Zasady wynagradzania i powoływanie nowych członków organów zarządzających
 • Wskazanie nowych najważniejszych aktów prawnych, które obowiązują komórki nadzoru właścicielskiego, biura zarządów i działy prawne
 • Analiza stanu prawnego obowiązującego spółki Skarbu Państwa

Grupa docelowa:

Ustawa obowiązuje wszystkie spółki Skarbu Państwa. Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Dział prawny
 • Nadzór Właścicielski
 • Przedstawicieli ds. Obsługi Korporacyjnej Spółki
 • Członków Zarządu
 • Członków Rady Nadzorczej

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym – problematyka wdrażania zmian w Spółkach Skarbu Państwa „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 05.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 19.08.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 19.08.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.09.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym – problematyka wdrażania zmian w Spółkach Skarbu Państwa (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Wielgosz

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

avatar

Dr Izabela Szczygielska

Adwokat, Local Partner, General Counsel, Kancelaria DWF Poland

avatar

Marta Midloch

Radca Prawny, Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

avatar

Dr Jakub Pitera

Partner, Kancelaria Taylor Wessing

avatar

Anna Wojciechowska

Radca Prawny, Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

avatar

Ewa Marcisz

Prawnik, Kancelaria Prawna Baker & McKenzie

avatar

Krzysztof Łyszyk

Radca prawny, Partner, Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

avatar

Andrzej Mikosz

Partner, Kancelaria Taylor Wessing

Partnerzy