Nowoczesna energetyka - innowacje, strategie, bezpieczeństwo i ramy prawne dla wprowadzanych rozwiązań

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: OZE | energetyka | AI | chmura obliczeniowa | magazyny energii | Smart metering | smart grid | cyberbezpieczeństwo | IoT | OZE | energetyka | AI | chmura obliczeniowa | magazyny energii | Smart metering | smart grid | cyberbezpieczeństwo | IoT | 5G

Data: 19-20.06.2024r.

Cena:
2595 zł/os. > 28.05-19.06.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Cloud Computing w sektorze energetycznym

 • Przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych z perspektywy prawnej i praktycznej
 • Wejście do chmury i dobór odpowiedniej strategii 
 • Zagrożenia związane z migracją danych
 • Zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

Piotr Boetzel
Amazon Web Services

10:30

Przerwa

10:45

Praktyczne zastosowanie Sztucznej Inteligencji w optymalizacji i automatyzacji procesów w sektorze energetycznym z uwzględnieniem OZE

 • Możliwości wykorzystania AI z podziałem na wytwórców, spółki obrotu, dystrybucji i sprzedaży
 • Przewidywanie zużycia energii - analiza danych i optymalizacja zakupów i sprzedaży energii
 • Optymalizacja sieci i zwiększenie wydajności energetycznej
 • Identyfikacja strat i anomalii

Martyna Wiącek
Aigorithmics

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym

 • Monitorowanie i rejestrowanie zagrożeń - wymogi wynikające z AI Act
 • Dyrektywa NIS2 - obowiązki podmiotów, zgłaszanie incydentów, nadzór
 • Nowe obowiązki na gruncie powyższych regulacji dla sektora energetycznego
 • Nowy kodeks sieci dotyczący cyberbezpieczeństwa

Bartosz Piątek
PwC Legal

Paulina Komorowska-Mrozik
PwC Legal

Dominika Chodkowska
PwC Legal

Kamil Kozłowski
PwC Legal

14:30

Przerwa

14:45

Sztuczna inteligencja skuteczną odpowiedzią na potrzeby środowisk OT w zakresie cyberbezpieczeństwa

 • Specyficzne wyzwania dla sektora energetycznego
 • Rodzaje zagrożeń i ich adresowanie – nieoceniona skuteczność najprostszych rozwiązań
 • Bezpieczeństwo reaktywne vs nowoczesne możliwości predykcji
 • Zalety i korzyści zastosowania AI w cyberbezpieczeństwie
 • Jak łatwo zostać ofiarą hakerów - praktyczny pokaz cyberataku “na żywo”

Sławomir Dębski
BlackBerry

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:20

Zastosowanie IoT w energetyce

 • Liczniki zdalnego odczytu - automatyzacja zbierania, transfer i przechowywanie danych pomiarowych
 • Monitoring zużycia energii
 • AI, predictive maintenance, dorny i inne nowe możliwości technologiczne w zarządzaniu infrastrukturą elektroenergetyczną

Tomasz Stępiński-Ustasiak
Eviden

10:00

Przerwa

10:15

Kluczowe aspekty prawne dotyczące wykorzystania Sztucznej Inteligencji w sektorze energetycznym

 • AI Act – zmiany w obszarze Sztucznej inteligencji wprowadzone rozporządzeniem. Założenia i nowe obowiązki
 • Właściwa implementacja AI Act w przedsiębiorstwie

Roman Bieda
Fundacja AI LAW TECH

11:15

Przerwa

11:30

Potencjał sieci 5G w transformacji energetycznej

 • Możliwości i wyzwania sieci 5G
 • Budowa prywatnych sieci bezprzewodowych - aspekty praktyczne

Paweł Niedzielski
NOKIA

12:45

Przerwa lunchowa

13:30

Proces cyfryzacji w transformacji energetycznej UE

 • Główne kierunki rozwoju transformacji energetycznej i przyszłość sektora 
 • Jak cyfryzacja wpływa na sektor energetyczny?

Ewa Sikora
ENERGA-OPERATOR S.A.

14:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których skoncentrujemy się na innowacyjnych rozwiązaniach, strategiach działania, bezpieczeństwie oraz ramach prawnych, które dynamicznie się zmieniają i rozwijają w sektorze energetycznym.

Wydarzenie rozpoczniemy od omówienia kluczowych aspektów prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem w branży energetycznej, uwzględniając nowe regulacje, takie jak AI Act czy Dyrektywa NIS2. Zwrócimy szczególną uwagę na obszary bezpieczeństwa, rodzaje zagrożeń oraz strategię cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Omówimy wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w sektorze energetycznym, z uwzględnieniem jej możliwości dla Odnawialnych Źródeł Energii. Przeanalizujemy, jak AI wpływa na optymalizację i automatyzację procesów, a także na przewidywanie zużycia energii. Przybliżymy  kwestie związane z Cloud Computing i Internetem Rzeczy, pod kątem korzyści i wyzwań wynikających z tych technologii. Poruszymy także możliwości sieci 5G w kontekście transformacji energetycznej.

Główne zagadnienia:

 • Kluczowe aspekty prawne dotyczące wykorzystania Sztucznej Inteligencji w sektorze energetycznym
 • Praktyczne zastosowanie Sztucznej Inteligencji w optymalizacji i automatyzacji procesów w sektorze energetycznym z uwzględnieniem OZE
 • Regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym
 • Cylance AI skuteczną odpowiedzią na potrzeby środowiska OT w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Cloud Computing w sektorze energetycznym
 • Zastosowanie IoT w energetyce
 • Potencjał sieci 5G w transformacji energetycznej 
 • Proces cyfryzacji w transformacji energetycznej UE

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom sektora energetycznego, w szczególności dyrektorom, kierownikom oraz specjalistom z działów:

 • Badania i rozwój
 • Pomiarów
 • Eksploatacji
 • Inwestycji
 • Techniczny
 • Energetyczny
 • Usług operatorskich
 • Dystrybucji
 • Automatyki/Automatyzacji
 • IT
 • Zarządzania Danymi
 • Dystrybucji

Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Dominika Czausz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 267
e-mail: d.czausz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowoczesna energetyka - innowacje, strategie, bezpieczeństwo i ramy prawne dla wprowadzanych rozwiązań „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 08.05.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 27.05.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 27.05.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.06.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowoczesna energetyka - innowacje, strategie, bezpieczeństwo i ramy prawne dla wprowadzanych rozwiązań (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij