Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE - kontrole, decyzje, kwestie sporne

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 19-20.09.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 17.08-30.09.2018

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Współpraca na linii Prezes URE i UOKiK

 • Wymiana informacji między urzędami i podział obowiązków - jaki zakres kompetencji dotyczy URE, a jakie decyzje rozpatruje UOKiK
 • Monitorowanie przedsiębiorstw energetycznych w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz warunków wynikających z taryf
 • Przykłady spraw wykraczających poza zakres kompetencji regulatora
Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego do kontroli URE

 • Kontrola przedsiębiorstwa energetycznego – informacje ogólne
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego
 • Kontrola REMIT
Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Najczęstsze sytuacje sporne na linii przedsiębiorstwo energetyczne – Prezes URE

 • Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki – informacje ogólne
 • Zasady zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa URE
 • Case study
Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Zasady działania w przypadku nałożenia kary przez URE – praktyki rynku

 • Rodzaje i kategorie kar
 • Kiedy sąd może orzec o zmniejszeniu kary? (ścieżki postępowania, korelacja KPA z PE)
 • Jak zminimalizować ryzyko uzyskania kary?
Ewelina Łuczak-Sosińska

Ewelina Łuczak-Sosińska

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Przebieg postępowania przed Prezesem URE

 • Postępowanie przed Prezesem URE – podstawa prawna i przebieg
 • Nakładanie kar przez Prezesa URE
 • Przesłanki przy nakładaniu kary – jakie kryteria szczególne brane są pod uwagę?
dr Grzegorz J. Wąsiewski

dr Grzegorz J. Wąsiewski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Obowiązki sprawozdawczo - informacyjne wobec Prezesa URE przedsiębiorstwa energetycznego w ramach świadczonych usług

 • Zmiany w terminach składania wniosków
 • Konsekwencje naruszenia obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego w kontekście koncesji
 • Wniosek o wniesienie zmian w koncesji (termin złożenia, forma, termin rozpatrzenia, termin zgłoszenia Prezesowi URE)
Magdalena Żurowska

Magdalena Żurowska

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Linia frontu - procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE

 • Model sądowej kontroli decyzji
 • Przesłanki dopuszczalności środków zaskarżenia
 • Zakres zaskarżenia
 • Podstawy prawne materialne i formalne zaskarżenia
 • Omówienie orzecznictwa

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Obowiązki sprawozdawczo - informacyjne wobec Prezesa URE w ramach świadczonych usług
 • Prawa i obowiązki w przypadku kontroli URE
 • Najczęstsze sytuacje sporne przedsiębiorstwo energetyczne - URE
 • Nałożenia kary przez URE – praktyki rynku
 • Przebieg postępowania przed Prezesem URE
 • Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE
 • Współpraca na linii Prezes URE i UOKiK

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a Urzędem Regulacji Energetyki jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Bez zatwierdzania taryf, koncesji i innych procedur po stronie regulatora zgodnie z prawem energetycznym, funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego może być znacznie utrudnione a wręcz niemożliwe. Dodatkowo w przypadku przeprowadzenia kontroli i w jej wyniku niedopełnienia obowiązków przez firmę energetyczną URE ma prawo do nałożenia kary finansowej bądź wstrzymania działalności firmy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu podczas którego Eksperci przedstawią w jaki sposób:

 • prawidłowo sporządzać wnioski w ramach świadczonych usług przedsiębiorstwa energetycznego,
 • przygotować się do kontroli z URE,
 • postępować w przypadku sytuacji konfliktowej z urzędem regulacji,
 • zminimalizować ryzyko otrzymania kary i jakie działania podjąć w przypadku jej nałożenia,
 • odwoływać się od decyzji URE.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli sektora energetycznego, szczególnie do Dyrektorów, Kierowników i Specjalistów departamentów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Polityki Regulacyjnej

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE - kontrole, decyzje, kwestie sporne „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 02.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 16.08.2018 r.
  3. 2 795 zł + 23% VAT po 16.08.2018 r.
 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE - kontrole, decyzje, kwestie sporne (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr Grzegorz J. Wąsiewski

dr Grzegorz J. Wąsiewski

Partner, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

Ewelina Łuczak-Sosińska

Ewelina Łuczak-Sosińska

Radca Prawny, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy

Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

Counsel w Kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions)

Magdalena Żurowska

Magdalena Żurowska

Prawnik, Kancelaria Prawna EY

Wojciech Domagała

Wojciech Domagała

Prawnik, Kancelaria Prawna EY

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca Prawny, Counsel, Osborne Clarke

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij