Warsztat online: Ochrona konkurencji w świetle działań UOKiK

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Grupy kapitałowe, Produkcja, Prawo, Doradztwo, Instytucje Finansowe, CUW

Tagi: UOKiK | konkurencja | M&A | Gun Jumping | Postępowanie | Koncentracja

Data: 14-15.10.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 15.09-15.10.2020

Program

Dzień I
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Kontrola koncentracji – dotychczasowe i najnowsze uprawnienia UOKiK

 • Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie blokowania inwestycji wynikające z Tarczy Antykryzysowej 4:0, czyli ochrona polskich przedsiębiorstw przed inwestorami spoza OECD
 • Warunki uzyskania zgody na koncentrację – polityka Urzędu w tym zakresie
 • Środki zaradcze w decyzjach UOKiK w sprawach z zakresu kontroli koncentracji
dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Gun jumping – ryzyka związane z przedwczesnym dokonaniem koncentracji

 • Fazy transakcji
 • Jakie informacje i w jaki sposób należy chronić w toku transakcji
 • Gun jumping w orzecznictwie polskim i unijnym  
Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Kontrole i przeszukania UOKiK – jak się do nich przygotować i jak wygląda ich przebieg

 • Rozszerzenie instytucji przeszukania
 • Kontrole i przeszukania UOKiK w świetle najnowszych uprawnień Urzędu
 • Najnowsze kompetencje UOKiK w zakresie dostępu do informacji
Małgorzata Modzelewska de Raad

Małgorzata Modzelewska de Raad

15:30

W jakich przypadkach może dojść do nadużycia pozycji dominującej? - przegląd zakazanych praktyk cenowych

 • Egzekwowanie zakazu nadużywania pozycji dominującej przez organy ochrony konkurencji
 • Narzucanie nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich cen
 • Stosowanie rabatów warunkowych
 • Subsydiowanie skrośne w ramach różnych działalności przedsiębiorcy dominującego
Marcin Alberski

Marcin Alberski

16:45

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Porozumienia niedozwolone – kiedy porozumienia przedsiębiorców ograniczają konkurencję

 • Najnowsza praktyka Prezesa UOKiK i wpływ COVID-19 na ocenę porozumień pomiędzy przedsiębiorca
dr Dariusz Aziewicz

dr Dariusz Aziewicz

10:00

Przerwa kawowa

10:30

Praktyczne aspekty stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

dr Katarzyna Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

12:00

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych przed UOKiK

 • Postępowania przed UOKiK: wyjaśniające, antymonopolowe
 • Jakie tajemnice przedsiębiorstwa są chronione
 • Jakie możliwości ochrony tajemnic ma przedsiębiorca
 • Jakie obowiązki w zakresie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa ciążą na UOKiK
dr hab. Grzegorz Materna

dr hab. Grzegorz Materna

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Stosowane przez przedsiębiorstwo praktyki handlowe i ryzyko uznania ich za wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Sztuczne zawyżanie cen i działania podejmowane przez UOKiK

Robert Gago

Robert Gago

15:30

Najnowsze trendy i kierunki rozwoju polityki UOKiK

 • Analiza ostatniego orzecznictwa UOKiK
Joanna Affre

Joanna Affre

16:30

Zakończenie II dnia konferencji, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez nabywanie wciąż nowych uprawnień urasta do rangi superurzędu. Jednocześnie zauważalna jest jego wzmożona aktywność na wielu polach. Prowadzonych jest co raz więcej postępowań, a nakładane kary są dotkliwe dla przedsiębiorców. Nasze dwudniowe spotkanie ukierunkowane będzie stricte na działania Urzędu mające na celu ochronę konkurencji, dzięki czemu dowiedzą się Państwo, czego nie robić, by nie być posądzonym o jej złamanie, jak zachować się w przypadku postępowań oraz kontroli i przeszukań, a także jakie ,,supermoce” w tym zakresie posiada UOKiK. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Kontrola koncentracji – dotychczasowe i najnowsze uprawnienia
 • Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie blokowania inwestycji, wynikające z Tarczy Antykryzysowej 4:0, czyli ochrona polskich przedsiębiorstw przed inwestorami spoza OECD
 • Transakcje wieloetapowe a ryzyko przedwczesnej koncentracji i gun jumping w decyzjach UOKiK i orzecznictwie polskich sądów
 • Stosowane przez przedsiębiorstwo praktyki handlowe i ryzyko uznania ich za wykorzystywanie przewagi kontraktowej
 • Kontrole i przeszukania UOKiK – jak się do nich przygotować i jak wygląda ich przebieg
 • Najnowsze trendy i kierunki rozwoju polityki UOKiK

Grupa docelowa:

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do prezesów oraz członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów działów prawnych oraz compliance, a także działów zajmujących się planowaniem i strategią firm. Ponadto, serdecznie zapraszamy kancelarie prawne oraz firmy doradcze.

DZIAŁY:

 • Prawny
 • Compliance
 • Umów
 • Kontrolingu
 • Bezpieczeństwa
 • Nadzoru Właścicielskiego

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Magdalena Ratajczyk

Business Advisor
Business Advisory Department
M: +48 575 300 528
e-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl


Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona konkurencji w świetle działań UOKiK „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 31.08.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 14.09.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 14.09.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.10.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona konkurencji w świetle działań UOKiK (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Robert Gago

Robert Gago

Radca Prawny, Partner, Greenberg Traurig

Marcin Alberski

Marcin Alberski

Senior Associate w praktyce prawa konkurencji oraz Tech & Comms, Kancelaria Bird & Bird

dr hab. Grzegorz Materna

dr hab. Grzegorz Materna

Radca Prawny, Kancelaria Hansberry Tomkiel

dr Dariusz Aziewicz

dr Dariusz Aziewicz

LL.M., Radca prawny w zespole Commercial, Senior Associate, kancelaria Eversheds Sutherland

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel

dr Katarzyna Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

LL.M, Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Małgorzata Modzelewska de Raad

Małgorzata Modzelewska de Raad

Adwokat, Partner, Kancelaria Modzelewska & Paśnik

Joanna Affre

Joanna Affre

Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij