Ochrona własności intelektualnej w świetle najnowszych zmian prawnych

Grupa tematyczna:
Przemysł, Banki, IT i nowe technologie, Produkcja, Prawo

Data: 23-24.09.2019 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

09:30
av

Urszula
Nowak

Nowelizacja prawa własności przemysłowej - najważniejsze zmiany

 • Podsumowanie funkcjonowania nowelizacji ustawy o własności przemysłowej - czy znaki towarowe przedsiębiorców są obecnie lepiej chronione?
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Tomasz
Gawliczek

Nowe zasady dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i praw własności przemysłowej

 • Powstanie specjalistycznych sądów ds. własności intelektualnej - projektowane zmiany w zakresie postępowań cywilnych dotyczących praw autorskich i praw własności przemysłowej
 • Przymus adwokacko-radcowski oraz przymus rzecznikowski w sprawach własności intelektualnej
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych na nowych zasadach
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Marek
Oleksyn

Sposoby ochrony zasobów niematerialnych firmy

 • Praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know how  w świetle dyrektywy 2016/943
 • Ochrona praw IP w środowisku online
 • Procesowe aspekty ochrony praw IP
15:00
av

Sandra
Wieczorek

Transgraniczne aspekty nabywania i licencjonowania praw IP

16:00

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

09:30
av

Piotr
Kaniewski

Umowy dotyczące praw własności intelektualnej w praktyce przedsiębiorstw

 • Twórczość i innowacyjność pracownicza w ujęciu prawno-autorskim a prawo pracy
 • Umowa o przeniesienie praw autorskich a umowa licencyjna
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

dr
Michał
Mazurek

av

Ewelina
Pijewska

Ochrona prawa do znaku towarowego w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Co zrobić gdy nie mamy ostatecznego prawa do znaku, jak się bronić w przypadku blokady biznesu?
 • Obowiązek używania znaku towarowego – co oznacza, kiedy można stracić prawo do znaku, jakie sankcje obowiązują w tym obszarze
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

dr
Michał
Mazurek

av

Ewelina
Pijewska

Siła wizerunku i nazwiska - zakres ochrony oraz komercjalizacja

15:00
av

Damian
Klimas

Nowa rzeczywistość praw autorskich po uchwaleniu unijnej dyrektywy ACTA 2

16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Znaki towarowe, licencje, ochrona patentowa, wynalazki, wzory przemysłowe, prawa autorskie, ochrona wizerunku.  Dziedzina prawa własności intelektualnej jest niezwykle obszerna i żaden przedsiębiorca nie powinien jej ignorować, jest ona wręcz nierozerwalna z nowoczesnym przedsiębiorstwem, jednak dla wielu wciąż mało znana. Nasze wydarzenie ma na celu przybliżyć wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej a także najnowsze  zmiany prawne. Nasi prelegenci omówią m.in. nowelizację prawa własności przemysłowej, nowe zasady dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, ochronę prawa do znaku towarowego, sposoby ochrony praw IP, oraz umowy ich dotyczące w praktyce przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszamy!

 

Główne zagadnienia:

 1.     Nowelizacja prawa własności przemysłowej - najważniejsze zmiany
 2.     Sposoby ochrony zasobów niematerialnych firmy
 3.     Umowy dotyczące praw własności intelektualnej w praktyce przedsiębiorstw
 4.     Nowe zasady dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

 

Grupa docelowa

Warsztat skierowany jest do osób, które są zainteresowane obszarem prawa własności intelektualnej, przede wszystkim do prezesów oraz członków zarządu, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów. Zapraszamy także kancelarie prawne oraz firmy doradcze.

Działy:

 •      Prawny
 •      Umów
 •      Ds. własności intelektualnej
 •      IT
 •      Programowy - media

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona własności intelektualnej w świetle najnowszych zmian prawnych - działania marketingowe „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 12.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 26.08.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 26.08.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.09.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój nteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

Prowadzący

avatar

Damian Klimas

Asystent i Doktorant, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski

avatar

Piotr Kaniewski

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, JWP Rzecznicy Patentowi

avatar

dr Michał Mazurek

Radca Prawny, Kancelaria Pijewska & Mazurek

avatar

Urszula Nowak

Rzecznik Patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi

avatar

Marek Oleksyn

Radca Prawny, Kancelaria CMS

avatar

Ewelina Pijewska

Radca Prawny, Kancelaria Pijewska & Mazurek

avatar

Sandra Wieczorek

Radca Prawny, Kancelaria LSW

Partnerzy