Odpowiedzialność Spółek Skarbu Państwa w kontekście Ustawy o jawności życia publicznego

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 14-15.05.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Tomasz
Rudyk

Ustawa o jawności życia publicznego – nowe obowiązki Spółek Skarbu Państwa

 • Nowe obowiązki przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych
 • Sankcje wiążące się z brakiem stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub ich nieskutecznością
 • Nowa instytucja sygnalisty - status sygnalisty, jego prawa oraz obowiązki
 • Procedury otrzymywania bonifikat - prowadzenie rejestru korzyści
 • Ograniczenia w zatrudnieniu pracowników, którzy pełnili funkcje publiczne
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Janusz
Tomczak

Zakres ponoszonej odpowiedzialności prawnej i finansowej organów zarządzających

 • Nowe obowiązki nakładane przez Ustawę na kadrę zarządzającą
 • Podział odpowiedzialności oraz nowe zadania kadry zarządzającej z pełnionymi funkcjami
 • Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów
 • Kwalifikacja czynu jako nadużycia wynikającego z Ustawy o jawności życia publicznego - case studies
13:00

Przerwa na lunch

13:40
av

Wiktor
Wesołowski

Nowe reguły i zaostrzenia polityk wewnętrznych przy składaniu oświadczeń

 • Obowiązki Spółek Skarbu Państwa związane z oświadczeniami majątkowymi
 • Oznaczenia czasu upubliczniania informacji przez Spółki
 • Wypełnianie wzoru oświadczenia – praktyczne aspekty
 • Nowy katalog osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych – reguły zaostrzające odpowiedzialnosć za podanie nierzetelnych informacji w oświadczeniu
15:00
av

Jarosław
Grzegorz

av

Krzysztof
Rudnicki

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz zasady współpracy z CBA w przypadku kontroli skuteczności procedur antykorupcyjnych

 • Prowadzenie postępowań wewnętrznych – dobre praktyki rynkowe
 • Typowe błędy – czego należy unikać?
 • Kontrola CBA – kluczowe zasady współpracy
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Anna
Partyka-Opiela

Wdrażanie procedur antykorupcyjnych przez Spółki Skarbu Państwa

 • Przykłady opracowania i wdrażania czynności zapobiegających działaniom antykorupcyjnym
 • Weryfikacja skuteczności wprowadzonych procedur antykorupcyjnych – pierwsze doświadczenia
 • Podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzenia się środowiska sprzyjającemu działaniom przestępczym
 • Wprowadzanie kodeksu dobrych praktyk – kodeks szyty na potrzeby spółki
 • Monitorowanie i obniżanie ryzyka w obszarach działalności Spółek Skarbu Państwa
11:00

Przerwa na lunch

11:30
av

Piotr
Wielgosz

Zasady przejrzystości i jawności przepływu informacji w Spółkach Skarbu Państwa

 • Przepływ dokumentów, informacji wewnątrz spółki - narzędzia korporacyjne
 • Przepływ informacji, dokumentów na zewnątrz spółki
 • Wpływ ustawy o jawności życia publicznego na przepływ informacji w spółce
13:00

Przerwa kawowa

14:00
av

Dr
Izabela
Szczygielska

Sygnaliści - zgłoszenie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa

 • Zasady oraz środki ochrony sygnalistów
 • Etapy nadania statusu sygnalisty
 • Opracowanie procedur informowania organów - whistleblowing
 • Obowiązki oraz prawa wynikające z nadanego statusu sygnalisty
 • Odpowiedzialność finansowa, a konsekwencje dla Spółek Skarbu Pastwa
15:30

Networking

16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zasady udostępniania informacji publicznych
 • Ochrona prywatności Spółek Skarbu Państwa
 • Odpowiedzialność kadry zarządzającej
 • Publikowanie oświadczeń informacyjnych
 • Kodeks dobrych praktyk
 • Oświadczenia majątkowe

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Nowa Ustawa o jawności życia publicznego ma zastąpić trzy inne, dotychczas obowiązujące regulacje: ograniczenie działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, ustawę o lobbingu oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej. Głównym celem Ustawy jest wzmocnienie przejrzystości oraz zwalczanie korupcji w przedsiębiorstwach. Podczas konferencji Eksperci omówią:

 • mechanizmy przejrzystości w procesie decyzyjnym dokonywanym przez kadrę zarządzającą,
 • konsekwencje prawne i finansowe za naruszanie przepisów,
 • przykłady opracowania i wdrażania procedur antykorupcyjnych,
 • obowiązki Spółek Skarbu Państwa związane z oświadczeniami majątkowymi,
 • zasady i środki ochrony sygnalistów.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do Spółek Skarbu Państwa , w szczególności zapraszamy Członków Zarządu, Dyrektorów oraz Kierowników:

 • ds. finansowych
 • operacyjnych
 • ds. complance
 • oraz Prawników i Nadzór właścicielski

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność Spółek Skarbu Państwa w kontekście Ustawy o jawności życia publicznego „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 20.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność Spółek Skarbu Państwa w kontekście Ustawy o jawności życia publicznego (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Radca Prawny, Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Piotr Wielgosz

Adwokat , Starszy Prawnik, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

avatar

Dr Izabela Szczygielska

Adwokat, counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Jarosław Grzegorz

Starszy Menedżer, EY

avatar

Krzysztof Rudnicki

Senior Konsultant, EY

avatar

Tomasz Rudyk

Counsel, Adwokat, Partner, Kancelaria DLA Piper

avatar

Janusz Tomczak

Adwokat, Partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

avatar

Wiktor Wesołowski

Adwokat, Partner, Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

Partnerzy