Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji budowlanej - problematyka, likwidacja szkód, case study

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe, Branża budowlana, Prawo

Tagi: wykonawcy budowlani | roboty budowlane | likwidacja szkód | koszty ubezpieczenia

Data: 31.03.2023r.

Cena:
645 zł/os. > 28.02-31.03.2023

Program

 
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Szkody powstałe wskutek wad projektowych

 • Jaki jest zakres odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej projektantów, w szczególności architekta i konstruktora?
 • Czas popełnienia zdarzenia szkodowego i kwestia tzw. triggerów ubezpieczeniowych.
 • Problematyka wysokości szkody przy wadach projektowych – co podlega pod obowiązek naprawy?
 • Czy możliwa jest likwidacja szkód projektowych w ramach ubezpieczeń CAR? Case study

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

dr Maciej Kiełbowski
Wardyński i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Szkody związane z prowadzeniem robót budowlanych - wybrane zagadnienia

 • Błąd w sztuce (pod)wykonawcy – likwidacja szkód w trudnych przypadkach
 • Opóźnienie, wstrzymanie lub porzucenie robót – jaka szkoda podlega likwidacji?
 • Wypadek na placu budowy – analiza odpowiedzialności zależnie od statusu poszkodowanego (pracownik, podwykonawca, przedstawiciel inwestora, osoba nieupoważniona)
 • Szkoda na materiałach lub maszynach budowlanych w transporcie
 • Wzrost kosztów realizacji a kalkulacja odszkodowania

Maciej Zych
Wardyński i Wspólnicy

12:00

Przerwa

12:15

Szkoda osobowa na placu budowy

 • Incydent osobowy na placu budowy – jaka jest wysokość odpowiedzialności i zadośćuczynienia?
 • Mitygowanie wysokości odpowiedzialności poprzez tzw. przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

dr Radosław Wiśniewski
Wardyński i Wspólnicy

12:45

Przerwa

13:00

Szkody pożarowe i wskutek zalania

 • Likwidacja szkody powstałej wskutek pożaru albo zalania – omówienie przypadków, rodzajów szkód i sposobów ich wyliczania
 • Jakie ubezpieczenie chroni przed pożarem? Ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, ubezpieczenie budynku od pożaru, ubezpieczenie od utraty zysku (ang. business interruption)
 • Kto odpowiada za szkodę, czyli podział obowiązków w umowach najmu i dzierżawy w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bieżącego utrzymania, napraw i przeglądu instalacji
 • Kto ponosi koszty ubezpieczenia? – różne modele podziału obowiązku i kosztów ubezpieczenia w umowach najmu i dzierżawy

dr Radosław Wiśniewski
Wardyński i Wspólnicy

Maciej Zych
Wardyński i Wspólnicy

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

14:30

Cena czy bezpieczeństwo? - to się nie wyklucza

 • Jak wybrać podwykonawców na budowie?
 • Case study

Adam Mikoś
Safety4All

Wojciech Semmerling
Safety4All

Ewa Wilusz
Safety4All

15:00

Zakończenie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Proces budowlany jest bardzo złożony oraz obarczony wieloma ryzykami przedsięwzięciem. Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu, podczas którego Eksperci reprezentujący Kancelarię Wardyński i Wspólnicy omówią problematykę szkód powstałych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu inwestycji budowlanej. W ramach wydarzenia zostanie poruszona kwestia szkód powstałych na skutek wad projektowych, podczas prowadzenia robót budowlanych, szkód osobowych na placu budowy, pożarowych oraz wskutek zalania. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami ubezpieczeń, likwidacji szkód oraz reagowania na incydenty.

Główne zagadnienia:

 • Problematyka wysokości szkody przy wadach projektowych – co podlega pod obowiązek naprawy?
 • Opóźnienie, wstrzymanie lub porzucenie robót – jaka szkoda podlega likwidacji?
 • Incydent osobowy na placu budowy – jaka jest wysokość odpowiedzialności i zadośćuczynienia?
 • Likwidacja szkody powstałej wskutek pożaru albo zalania – omówienie przypadków, rodzajów szkód i sposobów ich wyliczania
 • Czy możliwa jest likwidacja szkód projektowych w ramach ubezpieczeń CAR? Case study

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych, a w szczególności działów:

 • Prawnego
 • Inwestycji
 • Kontraktów
 • Przygotowania i realizacji inwestycji
 • Umów
 • Nieruchomości
 • Nadzoru

Partner merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji budowlanej - problematyka, likwidacja szkód, case study „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 545 zł + 23% VAT do 27.02.2023 r.

  2. 645 zł + 23% VAT po 27.02.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31.03.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji budowlanej - problematyka, likwidacja szkód, case study (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

 Mateusz Kosiorowski

Mateusz Kosiorowski

Adwokat, Koordynator praktyki ubezpieczeń, Wardyński i Wspólnicy

dr Maciej Kiełbowski

dr Maciej Kiełbowski

Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Maciej Zych

Maciej Zych

Adwokat, praktyka postępowań sądowych kancelarii, Wardyński i Wspólnicy

dr Radosław Wiśniewski

dr Radosław Wiśniewski

Adwokat, praktyka nieruchomości kancelarii, Wardyński i Wspólnicy

dr Marta Kozłowska

dr Marta Kozłowska

Adwokat, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych ORAZ praktyka ubezpieczeniowa kancelarii, Wardyński i Wspólnicy

Wojciech Semmerling

Wojciech Semmerling

Manager- Ekspert rynku ubezpieczeń Safety4All

Ewa Wilusz

Ewa Wilusz

Ekspertka zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy. Współpracuje ekspercko w Projekcie Safety4All

Adam Mikoś

Adam Mikoś

Interim/Shadow manager - ekspert ds. zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy, założyciel Małopolskiego Instytutu Bezpieczeństwa, inicjator Projektu „Safety4All”

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij