Opodatkowanie nieruchomości w sektorze energetycznym - ujęcie prawne i praktyczne

Grupa tematyczna: Energetyka, Paliwa i gaz, Ciepłownictwo

Tagi: podatki | nieruchomości

Data: 11-12.12.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 17.11-11.12.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Prawo budowlane
 • Kodeks cywilny
 • Ordynacja podatkowa

dr Radosław Bulejak
AXELO Prawo i Podatki

Bartosz Uliasz
AXELO Prawo i Podatki

10:45

Przerwa

11:00

Klasyfikowanie majątku na potrzeby Klasyfikacji Środków Trwałych oraz podatku od nieruchomości

 • Problematyka definicji i opodatkowania:
  • Budowli - po wyroku TK z 4 lipca 2023 r.
  • Budynku
  • Urządzeń i instalacji wewnętrznych
  • Urządzeń i instalacji poza budynkiem
  • Urządzeń i instalacji częściowo w budynku i częściowo poza budynkiem
  • Sieci AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki)
  • Linii i kabli energetycznych, w tym kabli w kanalizacji
  • Rurociągów (technologicznych i przesyłowych)
 • Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego

Filip Kaplita
Deloitte

12:30

Przerwa

13:15

Podatek od nieruchomości w ramach inwestycji OZE

 • Inwestycje na dzierżawionym gruncie – jak od strony podatkowej ukształtować rozliczenia z właścicielem gruntu?
 • Aktualne problemy dotyczące opodatkowania farm wiatrowych, fotowoltaicznych, biogazowni
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych oraz biogazowni

dr Adam Kałążny
Deloitte

14:15

Przerwa

14:30

Podatek od nieruchomości jako obszar ryzyka w sektorze energetycznym

 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania transformatorów, rozdzielni, urządzeń redukcyjno-pomiarowych gazu itp.
 • Co zrobić w obliczu coraz większej liczby negatywnych dla podatników wyroków?

dr Adam Kałążny
Deloitte

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Jak w praktyce ustalić podstawę opodatkowania budynków, budowli i urządzeń dla celów amortyzacji podatkowej jak i PON?

 • Wybudowanie i modernizacja budynku a obowiązek podatkowy 
 • Jak ustalać wartość początkową budowli i jej części dla celów amortyzacji podatkowej, jak i podatku od nieruchomości?
 • Podatek od nieruchomości od budowli zamortyzowanych

Elżbieta Ślusarczyk
Grant Thornton

11:30

Przerwa

11:45

Rozliczenie inwestycji w praktyce

 • Jak zaplanować proces inwestycyjny pod kątem optymalnego rachunkowo-podatkowego rozliczenia inwestycji?

Mateusz Prusak
Deloitte

12:45

Przerwa

13:30

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości. Jak prawidłowo rozliczyć podatki przy nabyciu i sprzedaży inwestycji.

 • Moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego
 • Terminy zapłaty podatku
 • Wybudowanie, nabycie, sprzedaż inwestycji a CIT i VAT
 • Rola badania due dilligence przy nabyciu spółek projektowych

Rafał Kran
MDDP

14:45

Kontrole i postępowania w zakresie podatku od nieruchomości

 • Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne w podatku od nieruchomości
 • Jak przygotować się do kontroli w zakresie podatku od nieruchomości?
 • Spory z organami podatkowymi: prawa i obowiązki przedsiębiorstwa podczas postępowania oraz kontroli

Aleksandra Mazur-Zych
Deloitte

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których Eksperci omówią regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości, klasyfikację środków trwałych i problematykę związaną z ich opodatkowaniem. Poruszone zostanie zagadnienie rozliczeń inwestycji OZE od strony podatkowej, a także najnowsze orzecznictwo, które wprowadza zmiany w aspektach kluczowych dla rozliczenia podatku od nieruchomości. Prelegenci pokażą, jak zaplanować inwestycje pod kątem optymalnego rachunkowo-podatkowego rozliczenia, a także jak przygotować się do kontroli w zakresie podatku i jakie są prawa przedsiębiorstwa podczas kontroli i postępowania.

Główne zagadnienia:

 • Najważniejsze regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości
 • Klasyfikowanie majątku na potrzeby Klasyfikacji Środków Trwałych oraz podatku od nieruchomości
 • Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego
 • Jak zaplanować proces inwestycyjny pod kątem optymalnego rachunkowo-podatkowego rozliczenia inwestycji?
 • Aktualne problemy dotyczące opodatkowania farm wiatrowych, fotowoltaicznych, biogazowni
 • Jak w praktyce ustalić podstawę opodatkowania budynków, budowli i urządzeń dla celów amortyzacji podatkowej jak i PON?

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przede wszystkim sektorowi energetycznemu. W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Finansowych
 • Podatkowych
 • Księgowości
 • Rozliczeniowych
 • Zarządzania Nieruchomościami

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Workshops Deparment
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Opodatkowanie nieruchomości w sektorze energetycznym - ujęcie prawne i praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 19.10.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 16.11.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 16.11.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.12.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Opodatkowanie nieruchomości w sektorze energetycznym - ujęcie prawne i praktyczne  (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij