Otoczenie prawne oraz praktyczne zastosowanie Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach

Grupa tematyczna:

Tagi: RPA | sztuczna inteligencja | robotyzacja | AI

Data: 16-17.03.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 24.02-17.03.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Otoczenie regulacyjne AI w Polsce i Europie – perspektywa 2022-2025

 • Projekt unijnego rozporządzenia AI – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
 • Rynek pośredników w Data Governance Act – szanse i wyzwania
 • Relacje między AI a regulacjami otwartej gospodarki (PSD3, Open Data Directive, RODO, DMA/DSA)
 • Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce (2021) – co dalej?

dr Michał Mostowik
DLK Legal

10:30

Wdrażanie systemów AI w świetle regulacji usług finansowych

 • Czy każdy software w sektorze finansowym to AI?
 • Nadzór nad AI – różnice pomiędzy bankami a innymi instytucjami
 • Specyficzne problemy AI w usługach finansowych: biometria, ocena zdolności kredytowej

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

11:30

Przerwa

11:45

Czy wyjaśnialne modele AI rozwiążą problem dyskryminacji algorytmicznej?

 • Czym jest dyskryminacja algorytmiczna?
 • Historyczny kontekst i aktualne regulacje UE
 • Jak w praktyce wyjaśniać modele AI?
 • Czy pomijanie wrażliwych informacji jest rozwiązaniem?
 • Jak możemy adresować dyskryminację algorytmiczną?

Łukasz Borowiecki
10 Senses

12:45

Przerwa

13:15

Prawne konsekwencje - odpowiedzialność za działania AI

 • Odpowiedzialność cywilna za Sztuczną Inteligencję
 • Gdy AI zawiedzie - czyli jak zminimalizować ryzyko błędów i reagować na sytuacje kryzysowe

Piotr Kaniewski
Kochański & Partners

14:15

Umowy z dostawcami rozwiązań AI - dobre praktyki

 • Rozwiązania AI a obecny stan prawa własności intelektualnej
 • Prawa własności intelektualnej do wytworów SI
 • Weryfikacja dostawcy rozwiązań Sztucznej Inteligencji
 • Prawidłowe przygotowanie umowy: obowiązki dostawcy rozwiązań i jego odpowiedzialność

Piotr Kaniewski
Kochański & Partners

15:15

Sztuczna inteligencja wobec nowych wyzwań regulacyjnych UE

 • Wymogi dotyczące sektora systemów AI wysokiego ryzyka i ich identyfikacja
 • Obowiązki informacyjne i procesowe względem systemów AI stosowanych przez dostawców i użytkowników
 • Zakres zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji i sankcje

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

16:00

Rozporządzenia ws. AI w kontekście automatyzacji sektora finansowego

 • Modelowe wdrożenie Rozporządzenia ws. AI do organizacji
 • Procesy wykorzystujące sztuczną inteligencję wobec nowych wyzwań regulacyjnych
 • Perspektywa organów nadzoru wobec regulacji AI dla branży finansowej

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

16:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Ekosystem polskiego AI

 • Jak wyglądają polskie firmy i zespoły rozwijąjące AI
 • Wyzwania podczas wdrożeń AI
 • Ciekawe przykłady polskich rozwiązań AI
 • Polska strategia AI

Łukasz Borowiecki
10 Senses

10:30

Przerwa

10:45

Automatyzacja i robotyzacja - czyli jak usprawniać procesy

 • Przykłady zastosowań AI w biznesie
 • Jak kierować projektem opartym na rozwiązaniach AI?
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
 • Jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstwa?

Robert Ćwiertnia
Crowe Polska

12:00

Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych

 • Dane wrażliwe - co mówi o nich rozporządzenie KE?
 • Wyzwania dla przedsiębiorstw: RODO a AI

Monika Maćkowska-Morytz
Kochański & Partners

13:15

Przerwa

14:00

AI jako sposób na cyberbezpieczeństwo

 • Jakie korzyści zapewnia AI w cyberbezpieczeństwie?
 • Unijna strategia cyberbezpieczeństwa
 • Dyrektywa NIS2 - odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego
 • Co w przypadku cyberataku?

Józef Sulwiński
SEQRED

Bartłomiej Bojarczuk
SEQRED

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rola Sztucznej Inteligencji uległa znacznej zmianie w przeciągu ostatnich lat. Jej dynamiczny rozwój otwiera drzwi ku nowym możliwościom w przedsiębiorstwach, jednocześnie zmuszając do przystosowania się do nowej rzeczywistości. Wdrażanie Sztucznej Inteligencji to długotrwały proces, który wymaga odpowiedniej wiedzy oraz zaangażowania. Nasi eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej, omówią ważne tematy dotyczące ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Przedstawią aspekty robotyzacji i automatyzacji w firmach, jak i opowiedzą o odpowiedzialności za działania AI, o umowach z dostawcami rozwiązań i problematyce własności intelektualnej.

Główne zagadnienia:

 • Otoczenie regulacyjne AI w Polsce i Europie – perspektywa 2022-2025
 • Odpowiedzialność za działania AI
 • Specyficzne problemy AI w usługach finansowych: biometria, ocena zdolności kredytowej
 • Rozwiązania AI a obecny stan prawa własności intelektualnej
 • Omówienie automatyzacji procesów biznesowych na przykładzie Machine Learning
 • AI jako sposób na cyberbezpieczeństwo

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli działów:

 • IT
 • Rozwoju
 • Innowacji
 • Strategii
 • Prawnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska

Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.02.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.02.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Otoczenie prawne oraz praktyczne zastosowanie Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 8.02.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 23.02.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 23.02.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.03.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Otoczenie prawne oraz praktyczne zastosowanie Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.02.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.02.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Monika Maćkowska-Morytz

Monika Maćkowska-Morytz

Adwokat, Counsel, Kochański & Partners

Robert Ćwiertnia

Robert Ćwiertnia

Ekspert ds. Robotyzacji Procesów Biznesowych, Crowe Polska

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Managing Associate, Deloitte Legal

Łukasz Borowiecki

Łukasz Borowiecki

Współzałożyciel i CEO, 10 Senses

Józef Sulwiński

Józef Sulwiński

Założyciel i prezes zarządu, Seqred

Bartłomiej Bojarczuk

Bartłomiej Bojarczuk

Ekspert ds. bezpieczeństwa ofensywnego, SEQRED

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Adwokat, Osborne Clarke

Łukasz Borowiecki

Łukasz Borowiecki

Współzałożyciel i CEO, 10 Senses

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij