Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych - ustalanie, monitorowanie oraz kontrolowanie systemów wynagrodzeń

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Instytucje Finansowe, TFI

Tagi: EBA | polityka wynagrodzeń | CRDV/CRRII | polityka premiowa | HR | ESG

Data: 19-20.04.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 01.04-20.04.2023

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Aktualne wytyczne EBA i pakiet CRDV/CRRII a polityka wynagrodzeń

 • Wytyczne EBA dot. analizy porównawczej wynagrodzeń pod względem płci
 • Wytyczne EBA w zakresie gromadzenia danych na temat pracowników o wysokich zarobkach
 • Wpływ pakietu CRDV/CRRII i Prawa bankowego na systemy wynagrodzeń
 • Dyrektywa UE dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń i wynikające z niej nowe obowiązki w zakresie równości wynagrodzeń

Natalia Krzyżankiewicz
Kancelaria Raczkowski

11:00

Przerwa

11:15

Czynniki ESG a polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym

 • Standardy i regulacje prawne - oczekiwania regulatorów w zakresie strategii ESG
 • Trzeciofilarowe ujawnienia ryzyk ESG dokonywane przez banki - zakres wymaganych ujawnień 
 • Gender pay gap - wyrównanie nierówności oraz raportowanie luk płacowych
 • Identyfikacja ryzyk w zakresie ESG w organizacji - tworzenie i zarządzanie różnorodnością

Katarzyna Dąbrowska
Deloitte

Sebastian Zasada
Deloitte

12:30

Przerwa

13:15

Nowelizacja Kodeksu pracy - prawidłowe wdrożenie zmian

 • Regulacja zasad pracy zdalnej i hybrydowej 
 • Polityka zatrudnienia po zmianach kodeksu pracy w 2023 roku
 • Wdrożenie zasad dyrektywy work-life balance - nowe obowiązki pracodawcy wobec pracowników 

Agnieszka Lechman-Filipiak
DLA Piper

14:30

Rola compliance w ramach kontroli polityki wynagrodzeń

 • Zakres obowiązków i  odpowiedzialności działu compliance w polityce wynagrodzeń 
 • Tworzenie prawidłowych regulacji wewnętrznych - współpraca i komunikacja z innymi działami

Dr Damian Tokarczyk
Kancelaria Raczkowski

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Systemy wynagrodzeń oraz sposoby motywacyjne

 • Wynagrodzenia zasadnicze i zmienne składniki finansowe
 • Skuteczne płacowe systemy motywacyjne 
 • Motywowanie pozapłacowe i niematerialne
 • Regulaminy premiowania - zasady przyznawania premii, różnice między nagrodą a premią

Wojciech Kwiatkowski
Deloitte Legal

11:00

Przerwa

11:15

Sporządzanie sprawozdań płacowych z wynagrodzeń pracowników

 • Procedura identyfikacji pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji
 • Zasady sporządzania sprawozdań z wynagradzania, w tym risk-takerów, zgodnie z aktualnymi wymogami
 • Raportowanie do KNF

Paweł Sobol
Bank Pekao S.A

12:45

Przerwa

13:30

Ład Korporacyjny a system wynagrodzeń - kontrola wewnętrzna

 • Monitorowanie i raportowanie wynagrodzeń oraz czasu pracy 
 • Systemy zarządzania ryzykiem oraz  kontroli wewnętrznej - Ład korporacyjny w polityce wynagrodzeń
 • Monitorowanie trendów rynkowych dla konkurencyjności i przejrzystości systemu wynagrodzeń

Mikołaj Górny
Sadkowski i Wspólnicy

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Przygotowaliśmy dla Państwa dwudniowe warsztaty, podczas których Eksperci poruszą zagadnienia dotyczące polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym. Omówione zostaną regulacje prawne, w tym: zmiany w Kodeksie pracy, wytyczne EBA, pakietu CRDV/CRRII oraz wymogi związane z ESG dla prawidłowego funkcjonowania systemów wynagrodzeń w instytucjach. Podczas dwóch dni spotkań z Prelegentami przedstawione Państwu zostaną zasady prawidłowej realizacji sprawozdań z polityki wynagrodzeń oraz skutecznej motywacji pracowników - w tym ich premiowania i nagradzania.


Główne zagadnienia:

 • Aktualne wytyczne EBA i pakiet CRDV/CRRII a polityka wynagrodzeń
 • Czynniki ESG a polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym
 • Nowelizacja Kodeksu pracy - prawidłowe wdrożenie zmian
 • Systemy wynagrodzeń oraz sposoby motywacyjne
 • Sporządzanie sprawozdań płacowych z wynagrodzeń pracowników
 • Ład Korporacyjny a system wynagrodzeń - kontrola wewnętrzna

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych, a w szczególności pracowników działów:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wynagrodzeń
 • Kadr i płac
 • HR
 • Prawnego
 • Compliance

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Workshops Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

Zainteresowany/a wydarzeniem? Zostaw e-mail, a skontaktujemy się z Tobą

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych - ustalanie, monitorowanie oraz kontrolowanie systemów wynagrodzeń „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 16.03.2023 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 31.03.2023 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 31.03.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.04.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych - ustalanie, monitorowanie oraz kontrolowanie systemów wynagrodzeń (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, Radca prawny, DLA Piper

Paweł Sobol

Paweł Sobol

Adwokat, Bank Pekao

dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Natalia Krzyżankiewicz

Natalia Krzyżankiewicz

Kancelaria Raczkowski

Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski

Radca prawny, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Mikołaj Górny

Mikołaj Górny

Prawnik, Sadkowski i Wspólnicy

Katarzyna Dąbrowska

Katarzyna Dąbrowska

Starszy Manager, Deloitte

Sebastian Zasada

Sebastian Zasada

Senior Consultant | Risk Advisory, Deloitte

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij