Postanowienia umowne i realizacja kontraktów na rozwiązania IT

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo

Tagi: IT | Chmura | Outsourcing | AI | cloud

Data: 26-27.04.2023r.

Cena:
2995 zł/os. > 07.04-27.04.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Umowy wdrożeniowe na rozwiązania AI

 • Modele umów: wdrożenia i licencje
 • Wykorzystywanie danych przez AI w świetle obecnych regulacji oraz AI Act
 • Wyjaśnialne oraz etyczne modele AI
 • Wdrożenie nowych produktów od Proof Of Concept do MLOps

dr Łukasz Borowiecki
10 Senses

Marek Zieliński
10 Senses

10:30

Przerwa

10:45

Odpowiedzialność związana z outsourcingiem usług IT

 • Współpraca między stronami umowy
 • Uregulowanie odpowiedzialności wykonawców i podwykonawców 
 • Zabezpieczenie wierzytelności i roszczenia o należyte wykonanie umowy - case study

Piotr Nepelski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:00

Umowy utrzymaniowo-rozwojowe: serwis, SLA, rozwój systemów

 • Gwarancja a usługi utrzymania i usługi serwisowe
 • Egzekwowanie gwarantowanych parametrów
 • Zlecenie rozwoju oprogramowania krok po kroku
 • Kary umowne - standardowe i niestandardowe praktyki rynkowe

Agnieszka Zwierzyńska
Łaszczuk i Wspólnicy

14:30

Najczęściej występujące konflikty między stronami umowy – przegląd orzecznictwa

Katarzyna Szczudlik
SSW Pragmatic Solutions

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Zabezpieczenie i przekazywanie praw autorskich do utworu

 • Prawo własności intelektualnej w modelu SaaS  
 • Dostęp do kodów źródłowych - o czym należy pamiętać?
 • Wykorzystanie oprogramowania open source w pracach deweloperskich 

Piotr Kaniewski
Kochański & Partners

10:30

Przerwa

10:45

Modele świadczenia usług chmurowych - case study najczęstszych problemów 

Tomasz Żegleń
Oracle

12:00

Główne wyzwania zachowania elastyczności projektu w treści umowy wdrożeniowej

 • Czym jest elastyczność projektu i dlaczego jest tak ważna w projektach IT?
 • Czemu formułowanie umów w IT stanowi wyzwanie?
 • Jak skutecznie określić zakres projektu wdrożeniowego przed podpisaniem umowy?
 • Case study na przykładzie wdrożeń Salesforce

Jakub Banaszkiewicz
Limitless Technologies

Arthur Yazvinski
Limitless Technologies

12:45

Przerwa

13:30

Rezygnacja z wdrożenia systemu i zakończenie umowy

 • Ustawowe i kontraktowe podstawy rozwiązania umowy
 • Skutki rozwiązania umowy – wpływ metodyk projektowych praktykę umów IT
 • Wybrane zagadnienia realizacji exit plan i przekazania projektu innemu wykonawcy

Michał Barta
Barta&Kaliński

14:45

Zakaz konkurencji i zabezpieczenie know-how w branży IT

 • Tajemnica przedsiębiorstwa, ustawowe regulacje dotyczące działań godzących w konkurencję – jaka minimalna ochrona wynika z przepisów prawa?
 • Zakaz konkurencji i obowiązek zachowania poufności w relacjach z personelem IT
 • Praktyczne sposoby umownego rozbudowania poziomu zabezpieczenia „wartości” swojego biznesu w relacjach z kontrahentami

Mateusz Kozieł
Barta&Kaliński

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach poświęconych tematyce kontraktów w branży IT. Podczas wydarzenia, Eksperci omówią najważniejsze kwestie w zakresie postanowień umownych, a także ich realizację w oparciu o faktyczne przykłady. Udział w wydarzeniu pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy o niejednokrotnie pomijane wątki oraz usystematyzowanie posiadanych już informacji.

Główne zagadnienia:

 • Umowy wdrożeniowe na rozwiązania AI
 • Odpowiedzialność związana z outsourcingiem usług IT
 • Zabezpieczenie i przekazywanie praw autorskich do utworu 
 • Najczęściej występujące konflikty między stronami umowy – przegląd orzecznictwa
 • Umowy utrzymaniowo-rozwojowe: serwis, SLA, rozwój systemów 
 • Modele świadczenia usług chmurowych - case study najczęstszych problemów 
 • Rezygnacja z wdrożenia systemu i zakończenie umowy 
 • Zakaz konkurencji i zabezpieczenie know-how w branży IT

Grupa docelowa:
Warsztaty polecamy przede wszystkim:

 • Prawnikom wewnętrznym i zewnętrznym odpowiedzialnym za obszar umów IT
 • Dyrektorom/kierownikom działów IT
 • Managerom odpowiedzialnym za negocjacje i realizację umów na usługi IT
 • Kierownikom projektów informatycznych
 • Informatykom, biorącym udział w negocjowaniu umów o wykonanie oprogramowania lub wdrożenie systemu IT

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Workshops Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Postanowienia umowne i realizacja kontraktów na rozwiązania IT „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 995 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.04.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Postanowienia umowne i realizacja kontraktów na rozwiązania IT (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Adwokat, Osborne Clarke

Katarzyna Szczudlik

Katarzyna Szczudlik

Adwokat, Partner, SSW Pragmatic Solutions

Łukasz Borowiecki

Łukasz Borowiecki

Współzałożyciel i CEO, 10 Senses

Piotr Nepelski

Piotr Nepelski

Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Michał Barta

Michał Barta

Radca Prawny, Wspólnik, Barta&Kaliński

Marek Zieliński

Marek Zieliński

CTO, 10 Senses

Mateusz Kozieł

Mateusz Kozieł

Radca Prawny, Barta&Kaliński

Tomasz Żegleń

Tomasz Żegleń

Cloud Solutions Engineering Leader for Poland, Cloud Architect, Oracle

Jakub Banaszkiewicz

Jakub Banaszkiewicz

Presales Manager, Team Leader, Limitless Technologies

Arthur Yazvinski

Arthur Yazvinski

Konsultant Salesforce, Limitless Technologies

Agnieszka Zwierzyńska

Agnieszka Zwierzyńska

Adwokat, Senior Associate, Łaszczuk i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij