Postępowania UOKiK - relacje pomiędzy Przedsiębiorstwami a Urzędem

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Data: 16-17.09.2019 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

dr hab.
Grzegorz
Materna

Kontrole i przeszukania przedsiębiorstw

 • Jak się do nich przygotować?
 • Jak wygląda ich przebieg?
 • Projekt nowelizacji ustawy UOKIK i jego wpływ na prowadzone przeszukania
 • Kontrole przeprowadzone przez Komisję Europejską w sprawach naruszenia praw konkurencji
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Paśnik

Możliwość zaskarżenia źle przeprowadzonej kontroli - case study

 • Wyrok TK z 16 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania od decyzji dot. przeszukania siedziby przedsiębiorcy
 • Wyrok SOKiK z 2017 r. dot. sposobu przeszukania
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Jakub
Gubański

Sankcje i procedura odwoławcza od decyzji Prezesa UOKiK

 • Najnowsze decyzje Prezesa UOKiK w zakresie sankcji
 • Możliwość nakładania kar finansowych na osoby zarządzające (art. 106b ustawy o UOKiK)
 • Odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w praktyce
15:00
av

Dr
Paweł
Izdebski

Postępowania UOKiK w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Marcin
Alberski

Stosowane przez przedsiębiorców zapisy umowne a ochrona konsumenta

 • Klauzule abuzywne - jak funkcjonują niedozwolone zapisy, rejestr klauzul
 • Postępowania w sprawie klauzul modyfikacyjnych
 • Art. 49 UKK dot. zwrotu niektórych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu - analiza pytania prejudycjalnego skierowanego do TSUE
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Bernadeta
Kasztelan-Świetlik

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym wobec jawności działań UOKiK - aspekty praktyczne

 • Ryzyko związane z przekazywaniem informacji na potrzeby postępowań prowadzonych przez inne organy (np. postępowania prokuratorskie, karno-skarbowe)
 • Polityka informacyjna UOKiK w ramach prowadzonych postępowań (ostrzeżenia konsumenckie, informacje o wszczęciu postępowania, decyzje o wyrokach sądowych)
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

dr
Małgorzata
Krasnodębska-Tomkiel

Praktyki ograniczające konkurencję - praktyczna odsłona postępowań w tym zakresie

 • Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez UOKiK - jego zakres i rola; jak wygląda praktyka w tej kwestii
 • Postępowania antymonopolowe dotyczące praktyk antykonkurencyjnych - prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec UOKiK
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
14:30
av

Robert
Gago

Ryzyka transakcji M&A i konsekwencje z tym związane - praktyczna odsłona gun jumpingu

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Kontrole i przeszukania przedsiębiorstw - przygotowania i przebieg
 • Postępowania UOKiK - ochrona zbiorowych interesów konsumentów
 • Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym
 • Postępowania wyjaśniające - jak wyglądają w praktyce
 • Postępowania antymonopolowe - prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

W dobie wzmożonych postępowań prowadzonych przez UOKiK i coraz wyższych kar nakładanych na przedsiębiorców, niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie się na ewentualność kontroli, a także umiejętność odwołania się od decyzji w przypadku jej nieprawidłowego przebiegu. Przygotowana przez nas konferencja ma na celu przybliżenie praw i obowiązków przedsiębiorców wobec UOKiK, jak też wyposażenie ich w praktyczną wiedzę, pozwalającą na uniknięcie nawet wielomilionowych kar. Podczas 2 dni poruszone zostaną praktyczne aspekty relacji pomiędzy Przedsiębiorcą a Urzędem. Nasze grono ekspertów zajmie się takimi zagadnieniami jak: praktyki ograniczające konkurencję, postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz postępowania UOKiK w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jak wyglądają kontrole i przeszukania przedsiębiorstw, jak się do nich przygotować, jak zaskarżyć źle przeprowadzoną kontrolę i poznać procedury odwoławcze, a także dowiedzieć się więcej o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach antymonopolowych, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu.

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do prezesów oraz członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów działów prawnych oraz compliance, a także działów zajmujących się planowaniem i strategią firm. Ponadto, serdecznie zapraszamy kancelarie prawne oraz firmy doradcze.

Działy:

 • Prawny
 • Compliance
 • Umów
 • Kontrolingu
 • Bezpieczeństwa
 • Planowania
 • Strategii i rozwoju

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Postępowania UOKiK - relacje pomiędzy Przedsiębiorstwami a Urzędem „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 02.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 14.08.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 14.08.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.09.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Postępowania UOKiK - relacje pomiędzy Przedsiębiorstwami a Urzędem (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Robert Gago

Radca Prawny, Partner, Greenberg Traurig

avatar

Marcin Alberski

Associate, Kancelaria Bird & Bird

avatar

Dr Paweł Izdebski

Radca Prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy

avatar

dr hab. Grzegorz Materna

Radca Prawny, Kancelaria Hansberry Tomkiel

avatar

Jakub Gubański

Adwokat, Kancelaria White & Case

avatar

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Gessel

avatar

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel

avatar

Piotr Paśnik

Adwokat, Partner, Kancelaria Modzelewska & Paśnik

Partnerzy