Postępowanie cywilne i gospodarcze - digitalizacja sądownictwa,  aktualne i planowane regulacje prawne

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: KPC | Postępowanie | restrukturyzacja | upadłość | spory sądowe | roszczenia | cywilne | gospodarcze

Data: 13-14.04.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 31.03-14.04.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Bieg terminu przedawnienia na nowych zasadach od 30 czerwca 2022 r.

 • Zawieszanie i przerwanie biegu terminu przedawnienia w nowelizacji KPC z 2.12.2021 r.
 • Środki alternatywne dla postępowań polubownych w celu skutecznego przerwania terminu przedawnienia
 • Nadużycia prawa procesowego - konsekwencje i obrona przed zarzutami - case study

Paweł Lewandowski
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

10:30

Przerwa

10:45

Korespondencja sądowa według Ustawy o doręczeniach elektronicznych, Ustawy pocztowej  i Kodeksu postępowania cywilnego

 • Mandatoryjny adres do doręczeń elektronicznych - nowy obowiązek przedsiębiorców
 • Zachowanie terminu wnoszenia pism procesowych do sądu za pośrednictwem operatorów pocztowych 
 • Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego
 • Realizacja obowiązków komorniczych na nowych zasadach prawnych - obowiązek ustalenia zamieszkania pozwanego

Beata Matusiewicz-Kulig
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:00

Digitalizacja postępowań, sądownictwo w rzeczywistości teleinformatycznej - case study

Magdalena Wątroba
Dentons

14:15

Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym i gospodarczym. Projektowane zmiany w zakresie procedury składania wniosków dowodowych

 • Postępowanie dowodowe w odrębnym postępowaniu w sprawach gospodarczych
 • Koncentracja materiału dowodowego - dowody z zeznań świadków, postanowienia dowodowe, umowy dowodowe
 • Wyodrębniona lista wniosków dowodowych - projekt nowelizacji KPC 26.08.21 r. 

Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz
Kancelaria GESSEL

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Problematyka postępowań zażaleniowych w procesie cywilnym - zażalenia poziome

 • Identyfikacja charakteru zażalenia 
 • Praktyczne aspekty procedury zażaleniowej - wymogi formalne, termin wniesienia zażalenia,  uzasadniania orzeczeń, składy orzekające
 • Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia – stan obecny i perspektywy zmian
 • Funkcjonowanie procedur zażaleniowych po nowelizacji k.p.c  4 lipca 2019 r. - ewaluacja skuteczności założeń

Przemysław Szmidt
Filipiak Babicz Legal

11:00

Przerwa

11:15

Dokonywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do KRZ w praktyce

 • Procedura składania wierzytelności w systemie krok po kroku - praktyczne ćwiczenia
 • Czynności procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych w systemie KRZ 
 • Komunikacja z syndykiem, zarządcą i nadzorcą poprzez portal teleinformatyczny

Norbert Frosztęga
Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

12:45

Przerwa

13:30

Organizacja postępowania i praktyczne aspekty rozprawy

 • Posiedzenie przygotowawcze, skierowanie stron do mediacji, zatwierdzenie planu rozprawy 
 • Ogłaszanie wyroków oraz procedura wnioskowania o uzasadnienie
 • Rozpatrywanie spraw i wydawanie orzeczeń na posiedzeniu niejawnym
 • Rozprawy w trybie zdalnym - na terenie sądu i dowolnej lokalizacji

Aleksandra Połatyńska
Kancelaria Hogan Lovells

14:45

Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji
 • Możliwość objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo
 • Zmiany w postępowaniu upadłościowym

Michał Cecerko
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Damian Cieśla
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na wydarzenie, podczas którego nasi Eksperci przedstawią praktyczne aspekty rozwiazywania sporów sądowych. W trakcie warsztatu Prelegenci omówią wyzwania jakie przed pełnomocnikami stawia dynamiczny rozwój prawa oraz zmiany w zakresie funkcjonowania sądownictwa spowodowane jego cyfryzacją. Biorąc udział w spotkaniu uzyskacie Państwo odpowiedzi na pytania, które do tej pory budziły wątpliwości oraz poznacie dalsze perspektywy rozwoju kodeksu postępowania cywilnego.

Główne zagadnienia:

 • Bieg terminu przedawnienia na nowych zasadach od 30 czerwca 2022 r.
 • Korespondencja sądowa według Ustawy o doręczeniach elektronicznych, Ustawy pocztowej i Kodeksu postępowania cywilnego
 • Digitalizacja postępowań, sądownictwo w rzeczywistości teleinformatycznej - case study
 • Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym i gospodarczym. Projektowane zmiany w zakresie procedury składania wniosków dowodowych
 • Problematyka postępowań zażaleniowych w procesie cywilnym - zażalenia poziome
 • Dokonywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do KRZ w praktyce
 • Organizacja postępowania i praktyczne aspekty rozprawy

Grupa docelowa: Wydarzenie kierujemy do pracowników działów prawnych, prawnoprocesowych, sporów sądowych, restrukturyzacyjnych, egzekucyjnych, windykacyjnych i compliance.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.03.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.03.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Postępowanie cywilne i gospodarcze - digitalizacja sądownictwa, aktualne i planowane regulacje prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.04.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Postępowanie cywilne i gospodarcze - digitalizacja sądownictwa, aktualne i planowane regulacje prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.03.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.03.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Lewandowski

Paweł Lewandowski

Adwokat, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Aleksandra Połatyńska

Aleksandra Połatyńska

Adwokat, Kancelaria Hogan Lovells

Beata Matusiewicz-Kulig

Beata Matusiewicz-Kulig

Adwokat, partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz

Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz

Radca prawny, Kancelaria GESSEL

Norbert Frosztęga

Norbert Frosztęga

Partner, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

Przemysław Szmidt

Przemysław Szmidt

Adwokat, Filipiak Babicz Legal

Michał Cecerko

Michał Cecerko

Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Damian Cieśla

Damian Cieśla

Associate, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Magdalena Wątroba

Magdalena Wątroba

Radca prawny, Counsel, Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażu, Dentons

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij