Pozyskiwanie decyzji środowiskowych - nowe wyzwania prawne i praktyczne w zakresie realizacji inwestycji

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Branża budowlana, Ochrona środowiska

Tagi: ochrona środowiska | Natura 2000 | WZ | decyzje środowiskowe | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | OOŚ | Ramowa Dyrektywa Wodna

Data: 05-06.06.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 13.05-06.06.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Prawne i praktyczne aspekty pozyskania decyzji środowiskowych

 • Nadchodzące zmiany w zakresie wydawania decyzji środowiskowych w 2023 roku
  - zgodnie z Projektem ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
 • Przedsięwzięcia, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o jej wydanie
 • Wstrzymanie wydania decyzji środowiskowej, jej odmowa, a procedura odwoławcza
 • Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z nowelizacją ustawy OOŚ
 • Zmiany w postępowaniach administracyjnych oraz nowe zasady wymierzania kar administracyjnych na podstawie projektu zmiany ustawy OOŚ
 • Wymogi formalnoprawne dla inwestycji morskich

dr Adrianna Ogonowska
Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Wytyczne dotyczące przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 • Prawidłowa realizacja raportu zgodnie z wymogami prawnymi - Rozporządzenie w sprawie formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i inwentaryzacji przyrodniczej z 2022 r. oraz planowanymi zmianami w ustawie OOŚ
 • Raport w praktyce - jak przygotować go krok po kroku
 • Identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko, działania możliwie ograniczające negatywny wpływ na obszar

Tomasz Duchniak
Kancelaria Prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

12:30

Przerwa

13:15

Ochrona wód w procesie inwestycyjnym: przepisy, analiza kwestii problemowych

 • Cele środowiskowe dla jednolitych części wód – istota i znaczenie praktyczne
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w kontekście ochrony wód
 • Ocena wodnoprawna
 • Zakazy i ograniczenia inwestycyjne związane z ochroną wód

Maciej Białek
DZP

Klaudia Skubiszak
DZP

14:15

Przerwa

14:30

Analiza akustyczna - dobre praktyki wykonywania oceny oddziaływania akustycznego

 • tereny chronione akustycznie - jak wyznaczamy? co w przypadku braku zapisów w MPZP?
 • źródła hałasu: punktowe, liniowe i obszarowe w symulacjach akustycznych
 • ocena oddziaływań skumulowanych - kiedy należy przeprowadzać?
 • co w przypadku braku technicznych możliwości posadowienia ekranu akustycznego - możliwe rozwiązania alternatywne

Filip Dymek
EKO-AKUSTYKA Filip Dymek

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:30

Rejestracja uczestników

9:45

Reforma planowania przestrzennego w 2023 r.

 • Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - omówienie zmian
 • Planowana modyfikacja w zakresie procedury wydawania i ustalania warunków zabudowy (WZ) w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Paulina Biskup
Kancelaria JKP Legal

11:15

Przerwa

11:30

Prawo budowlane i ochrony środowiska w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji

 • Rodzaje i kategorie obiektów budowlanych - różnice w wymogach i formalnościach 
 • Ocena oddziaływania na środowisko jako przesłanka dopuszczalności realizacji inwestycji
 • Planowane zmiany w zakresie przedsięwzięć budowlanych, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane z 22 lipca 2022 r.
 • Ograniczenia wynikające z działalności inwestycyjno-budowlanej na terenach chronionych

Bogna Czajka - Marchlewicz
Kancelaria BZP Dorska-Havaris, Czajka-Marchlewicz & Partnerzy, Radcowie Prawni

12:45

Przerwa

13:30

Decyzje środowiskowe, wymogi prawne i praktyczne aspekty budowy instalacji OZE

 • Instalacje OZE zgodnie z prawem - projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nowelizacja ustawy OOŚ, prawo energetyczne, prawo budowlane
 • Nowelizacja ustawy odległościowej 
 • Inwestycje OZE potencjalnie i znacząco oddziałujące na środowisko - kryteria
 • Wpływ instalacji OZE na środowisko 
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a inwestycje OZE

Iga Wojdakowska
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podczas warsztatów omówiona zostanie tematyka regulacji prawnych, a także praktycznych wyzwań w zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowych. Analizie zostaną poddane ustawy, które mają realny wpływ na realizację inwestycji zgodnie z wymogami środowiskowymi, kwestie oceny oddziaływania akustycznego, czy zagadnienia problemowe Ramowej Dyrektywy Wodnej i Prawa wodnego. Prelegenci poruszą także tematykę prawidłowego przygotowania raportu dotyczącego oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i zmian w zakresie procedury wydawania i ustalania warunków zabudowy (WZ) w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Główne zagadnienia

 • Projekt zmiany ustawy OOŚ - główne założenia, zmiany w raportach oddziaływania na środowisko, zmiany w Prawie Wodnym
 • Analiza akustyczna - dobre praktyki wykonywania oceny oddziaływania akustycznego
 • Zmiany w postępowaniach administracyjnych oraz nowe zasady wymierzania kar administracyjnych na podstawie projektu zmiany ustawy OOŚ
 • Ramowa Dyrektywa Wodna - cele środowiskowe, projekty morskie - planowanie, sprawozdawczość, oceny wodno-prawne
 • Prawo budowlane i ochrony środowiska w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji
 • Decyzje środowiskowe, wymogi prawne i praktyczne aspekty budowy instalacji OZE

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży energetycznej, przemysłowej, telekomunikacyjnej i budowlanej, a w szczególności:

 • Działy ochrony środowiska
 • Działy energetyczne
 • Działy prawne
 • Działy inwestycji
 • Działy compliance
 • Działy nieruchomości
 • Działy projektów
 • Działy infrastruktury

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Brzuchacz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 739 000 198
e-mail: a.brzuchacz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Pozyskiwanie decyzji środowiskowych - nowe wyzwania prawne i praktyczne w zakresie realizacji inwestycji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 14.04.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 12.05.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 12.05.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 5.06.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Pozyskiwanie decyzji środowiskowych - nowe wyzwania prawne i praktyczne w zakresie realizacji inwestycji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Tomasz Duchniak

Tomasz Duchniak

Radca Prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paulina Biskup

Paulina Biskup

Radca prawny, JKP Legal

Iga Wojdakowska

Iga Wojdakowska

Prawnik, członek zespołu kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j.

dr Adrianna Ogonowska

dr Adrianna Ogonowska

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy

Maciej Białek

Maciej Białek

Adwokat, Senior Associate DZP

Klaudia Skubiszak

Klaudia Skubiszak

Aplikantka Radcowska, Associate DZP

Bogna Czajka - Marchlewicz

Bogna Czajka - Marchlewicz

Radca prawny, Kancelaria BZP Dorska-Havaris, Czajka-Marchlewicz & Partnerzy, Radcowie Prawni

Filip Dymek

Filip Dymek

Company Owner w EKO-AKUSTYKA Filip Dymek

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij