Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 16-17.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 17.09-17.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych- aspekty praktyczne

 • Nowe sposoby weryfikacji struktury właścicielskiej
 • Zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych
 • Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR po 13.10.2019
Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Praktyka związana z nowym sposobem raportowania transakcji do GIIF

 • Najczęstsze problemy wynikające z wprowadzenia rejestru transakcji raportowanych do GIIF- case study
 • Przystosowanie systemów informatycznych do standardów raportowania AML
 • Jak uniknąć sankcji karnych wynikających z kontroli organów nadzoru finansowego
Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Praktyczne aspekty wdrożeniowe V dyrektywy AML

 • Limity doładowań kart przedpłaconych
 • Rejestracja krajowych rachunków bankowych
 • Stosowanie środków należytej staranności
 • Kryptowaluty w obliczu regulacji wynikających z V dyrektywy AML
Dariusz Gradzi

Dariusz Gradzi

14:45

AML vs RODO. Weryfikacja klientów po wejściu w życie ustawy sektorowej RODO

 • Sposoby zabezpieczania przechowywanych danych
 • Możliwości zastosowania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych
 • Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości z zakresu AML
Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

15:45

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

 • Procedury Know Your Customer – kiedy i wobec kogo
 • Rola oceny ryzyka w procesie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Wzmożone i uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
 • Case study na podstawie produktów finansowania handlu i kartowych
Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Identyfikacja i weryfikacja klienta nieobecnego

 • Wdrażanie mechanizmów kontrolnych wynikających z ostatnich wytycznych KNF
 • Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości w bankach
 • oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji
 • Analizy przypadków odmowy nawiązania relacji z klientem przy pomocy wideoweryfikacji
 • Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa podczas potwierdzania tożsamości klienta nieobecnego
 • System kontroli wewnętrznej oraz informacji zarządczej
Marcin Bieliński

Marcin Bieliński

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Ustalanie statusu PEP klienta krajowego

 • Postępowanie z klientami PEP w przypadku trudności z weryfikacją źródła majątku i pochodzenia wartości majątkowych
 • Obowiązek sporządzenia listy PEPów przez państwa członkowskie
 • Automatyzacja procesu identyfikacji PEP
Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski

15:15

Machine Learning w służbie AML

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach AML
 • Zakres stosowania Machine Learning’u na potrzeby realizacji obowiązków AML
 • Machine Learning a rozliczalność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
dr Michał Synowiec

dr Michał Synowiec

16:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Druga połowa roku 2019 przyniosła szereg zmian związanych z zakończeniem okresu przejściowego przewidzianego na dostosowanie systemów informatycznych do obowiązujących regulacji IV dyrektywy AML. Obowiązki wynikające z dostosowania do jej wymogów stanowiły nie lada wyzwanie dla sektora finansowego i w dalszym ciągu generują nowe niewiadome wynikające ze złożoności całego procesu. W lipcu zaczął funkcjonować nowy system raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który według szacunków Ministerstwa Finansów może obowiązywać nawet 47 tysięcy instytucji. Pojawiły się też pierwsze kary nałożone przez KNF związane z niedopełnieniem obowiązków raportowania. 13 października zaczyna obowiązywać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych będący nowym narzędziem do weryfikacji struktury właścicielskiej. Pojawiły się też problemy związane z wdrażaniem mechanizmów kontrolnych wynikających z najnowszych wytycznych KNF dotyczących wideoweryfikacji. W dalszym ciągu wątpliwości interpretacyjne budzą kwestie związane z weryfikacją klientów po wejściu w życie ustawy sektorowej, a także zbliżająca się wielkimi krokami V dyrektywa AML.
Na naszej konferencji będą mieli Państwo okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami zgłaszania i udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych, poznać najczęstsze problemy wynikające z wprowadzenia rejestru transakcji raportowanych do GIIF, zaktualizować wiedzę dotyczącą identyfikacji i weryfikacji klienta nieobecnego, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także dowiedzieć o możliwościach jakie niesie ze sobą zastosowanie machine learningu w procesach AML.

Główne zagadnienia:

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych- aspekty praktyczne
 • Praktyka związana z nowym sposobem raportowania transakcji do GIIF
 • Identyfikacja i weryfikacja klienta nieobecnego
 • Praktyczne aspekty wdrożeniowe V dyrektywy AML
 • AML vs RODO. Weryfikacja klientów po wejściu w życie ustawy sektorowej RODO
 • Machine Learning w służbie AML
 • Ustalanie statusu PEP klienta krajowego
 • Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

 • Banki
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Domy maklerskie
 • Zakłady ubezpieczeń
 • Instytucje płatnicze

Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • AML
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • Compliance
 • Audytu i kontroli wewnętrznej
 • Nadzoru
 • Ryzyka Operacyjnego
 • Kontrolingu
 • Monitoringu zgodności

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 16.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 16.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Dariusz Gradzi

Dariusz Gradzi

Adwokat, senior associate w DLK Legal

Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

Partner kancelarii FinTaxLegal

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Marcin Bieliński

Marcin Bieliński

Radca prawny, Kancelaria Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy

dr Michał Synowiec

dr Michał Synowiec

Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski

Radca Prawny, Partner Zarządzający, kancelaria Lawarton

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Ekspert ds. AML i compliance

Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij