Praktyczne aspekty wdrożenia Wytycznych EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów oraz wymogów znowelizowanej Rekomendacji S

Grupa tematyczna: Banki, Instytucje Finansowe

Tagi: ryzyko kredytowe | Wytyczne EBA dot. kredytów | Rekomendacja S | reforma IBOR | sztuczna inteligencja w finansach

Data: 19.05.2021r.

Cena:
995 zł/os. > 23.04-19.05.2021

Program

 
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Wdrożenie Wytycznych EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów - zmiany w praktyce

 • Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń
 • Nowe procedury w obszarze ryzyka kredytowego i kontroli wewnętrznej
 • Zmiany w procesie udzielania kredytów w kontekście procedur AML i stosowania nowych
  technologii
 • Problemy w zakresie ryzyk ESG i ich konsekwencje; wpływ rozporządzenia SFDR na
  procedury dot. ryzyka kredytowego
 • Monitorowanie ryzyka kredytowego od 2022 r. - jak należy się przygotować?

Ilona Garanty,
mBank S.A.

11:00

Przerwa

11:15

Wpływ wymogów znowelizowanej Rekomendacji S dot. dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na rynek finansowy

 • Zmiany w dokumentacji i procedurach produktowych
 • Weryfikacja zdolności kredytowej oraz wiarygodności klienta
 • Nowe obowiązki informacyjne wobec klientów

Marta Dzieciuch,
Kancelaria Wolf Theiss

12:45

Przerwa

13:30

Reforma wskaźników referencyjnych IBOR i jej konsekwencje dla rynku kredytowego

 • Przyczyny reformy wskaźników - manipulacje wskaźnikami
 • Rozporządzenie BMR - definicje i wymagania BMR względem wskaźników
 • Ustawa o kredycie hipotecznym - wymagania i ryzyka związane ze wskaźnikami w kredytach hipotecznych
 • Wskaźniki w PLN (WKF, WIBOR) i inne waluty
 • Ryzyka prawne i ryzyka ekonomiczne reformy wskaźników

Tomasz Mironczuk,
Instytut Rynku Finansowego

14:30

Przerwa

14:45

Sztuczna inteligencja w procesie oceny ryzyka kredytowego

Michał Forystek,
Brainhint

15:30

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia niezwykle istotnych regulacji dla sektora bankowego: Wytycznych EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów oraz wymogów znowelizowanej Rekomendacji S, chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w warsztatach online, wskazujących na potencjalne problemy, na jakie są narażone instytucje finansowe w ramach dostosowania wewnętrznych procedur oraz jakie mogą być ich konsekwencje dla działalności banków w nadchodzących miesiącach.

W trakcie wydarzenia poruszone zostaną kwestie takie jak: dostosowanie się do nowych wymogów w obszarze monitorowania ryzyka kredytowego w 2022 r., problemy w zakresie ryzyk ESG i ich następstwa, wpływ rozporządzenia SFDR, zmiany w procesie udzielania kredytów w kontekście procedur AML i stosowania nowych technologii, wpływ nowej Rekomendacji S na rynek finansowy, konsekwencje reformy wskaźników IBOR a także możliwości jakie daje sztuczna inteligencja w procesie oceny ryzyka kredytowego.

Główne zagadnienia:

 • Wdrożenie Wytycznych EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów - zmiany w praktyce
 • Problemy w zakresie ryzyk ESG i ich konsekwencje; wpływ rozporządzenia SFDR na procedury dot. ryzyka kredytowego
 • Zmiany w procesie udzielania kredytów w kontekście procedur AML i stosowania nowych technologii
 • Monitorowanie ryzyka kredytowego od 2022 r. - jak należy się przygotować?
 • Wpływ wymogów znowelizowanej Rekomendacji S dot. dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na rynek finansowy
 • Reforma wskaźników referencyjnych IBOR i jej konsekwencje dla rynku kredytowego
 • Rozporządzenie BMR - definicje i wymagania BMR względem wskaźników
 • Sztuczna inteligencja w procesie oceny ryzyka kredytowego

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji finansowych, odpowiedzialnych za zarządzanie i ocenę ryzyka, politykę kredytową, kontrole, audyt wewnętrzny a także wszystkie osoby zainteresowane wpływem wymienionych regulacji na rynek finansowy, przede wszystkim przedstawicieli działów:

 • Zarządzania Ryzykiem
 • Kontrolingu
 • Finansowego
 • Audytu
 • Compliance

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty wdrożenia Wytycznych EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów oraz wymogów znowelizowanej Rekomendacji S „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 22.04.2021 r.

  2. 1395 zł + 23% VAT po 22.04.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.05.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty wdrożenia Wytycznych EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów oraz wymogów znowelizowanej Rekomendacji S (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego 

Ilona Garanty

Ilona Garanty

Dyrektor Departamentu Procesów Ryzyka Korporacyjnego, mBank S.A.

Michał Forystek

Michał Forystek

Współzałożyciel, Prezes, Brainhint

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Associate, członek praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Wolf Theiss

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij