Prawne i praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: UOKiK | Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa | konkurencja | M&A | tajemnica przedsiębiorstwa | zachowanie poufności | polityka bezpieczeństwa

Data: 29-30.03.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 11.03-30.03.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Tajemnice przedsiębiorstwa, informacje poufne - kryteria i sposoby ich zabezpieczenia

 • Rodzaje tajemnic przedsiębiorstwa oraz polityka bezpieczeństwa - kryteria i uzasadnienie informacji poufnych
 • Metody i skuteczne praktyki zabezpieczeń tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Dostęp do informacji publicznej a zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa - orzecznictwo
 • Instrumenty prawne transferu technologii, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa

Marek Oleksyn
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

10:30

Zobowiązanie do zachowania poufności pracowników – jak się zabezpieczyć?

 • Umowy o zakazie konkurencji i umowy o zachowaniu poufności (NDA) z pracownikami i współpracownikami
 • Zakaz konkurencji ze strony pracownika zgodnie z Dyrektywą unijną z 2022 r.
 • Zabezpieczenie know-how firmy po ustaniu stosunku pracy - prawidłowa konstrukcja umowy z pracownikami
 • Orzecznictwo i case study

dr Małgorzata Mędrala
Małgorzata Mędrala Kancelaria Radcy Prawnego

12:00

Przerwa

12:45

Kiedy za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa można otrzymać karę: wymiana informacji wrażliwych

 • Relacja tajemnicy przedsiębiorstwa do informacji wrażliwej konkurencyjnie
 • Wymiana informacji w tzw. dystrybucji dualnej
 • Wymiana informacji pomiędzy konkurentami
 • Sankcje za naruszenia i zapobieganie naruszeniom

Jarosław Sroczyński
Kancelaria M&S Legal

14:15

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how w toku postępowania sądowego

 • Istotne zmiany w postępowaniu cywilnym
 • Etapy procesów, strategie i środki w celu skutecznego procesu i prawidłowego jego przebiegu
 • Dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Sądy ds. własności intelektualnej - kary i orzecznictwo

Piotr Zawadzki
Kancelaria Bird & Bird

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Data Act a ochrona danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa

 • Najważniejsze zmiany i nowe obowiązki dla przedsiębiorców
 • Korelacja z RODO - wyzwania
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa przy różnych scenariuszach udostępniania danych

Agata Szeliga
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

11:00

Przerwa

11:15

Postępowania UOKiK - jak ochronić w nich tajemnice przedsiębiorstwa oraz know how?

 • Różnice w ochronie tajemnic w poszczególnych postępowaniach UOKiK - rodzaje postępowań i tajemnic
 • Dostęp do akt postępowań a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jak (bezpiecznie) przekazywać dokumenty do UOKiK
 • Case study

Aleksandra Dziurkowska
WKB

12:45

Przerwa

13:30

Transakcje M&A a tajemnica przedsiębiorstwa

 • Transakcje M&A - główne etapy
 • Różne sytuacje i perspektywy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Główne instrumenty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Minusy nadmiernej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Inne działania wspierające ochronę

Witold Kurek
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

15:15

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji przed Komisją Europejską

 • Procedura przed Komisją Europejską i rola hearing officer
 • Sprawa Bank Austria
 • Publikacja jawnych wersji decyzji
 • Dostęp stron trzecich
 • Confidentiality rings

Szymon Gołębiowski
Kancelaria Bird & Bird

15:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, w dobie postępu technologicznego oraz wyzwań regulacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty, w ramach których zostaną przedstawione praktyczne i skuteczne sposoby ich zabezpieczenia, najważniejsze zmiany prawne, a także etapy procesów, strategie i środki ochrony know-how w postępowaniach sądowych. Prelegenci opowiedzą również o ochronie tajemnicy w postępowaniach UOKiK i podczas transakcji M&A.

Główne zagadnienia:

 • Metody i skuteczne praktyki zabezpieczeń tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Kierunki zmian zabezpieczeń danych w dobie cyfryzacji i cyberzagrożeń
 • Postępowania UOKiK - jak ochronić w nich swoje know how?
 • Dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Wyciek danych wrażliwych a audyt - sposoby na zniwelowanie ryzyka

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż, a w szczególności:

 • Działy Prawne
 • Działy ds. bezpieczeństwa informacji
 • Działy Compliance
 • Działy Controllingu Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających

Partner merytoryczny

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Workshops Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawne i praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 795 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.05.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne i praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jarosław Sroczyński

Jarosław Sroczyński

Markiewicz Sroczyński Mioduszewski Kancelaria Radców Prawnych

prof. UEK dr hab. Małgorzata Mędrala

prof. UEK dr hab. Małgorzata Mędrala

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Mędrala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aleksandra Dziurkowska

Aleksandra Dziurkowska

Radca prawny, Counsel, WKB

Marek Oleksyn

Marek Oleksyn

Partner, Radca prawny w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Szymon Gołębiowski

Szymon Gołębiowski

Senior Associate, Kancelaria Bird & Bird

Piotr Zawadzki

Piotr Zawadzki

Senior Associate, Kancelaria Bird & Bird

Agata Szeliga

Agata Szeliga

Partner, Radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Witold Kurek

Witold Kurek

Senior Counsel, radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij