Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska, Prawo

Tagi: inwestycje | budowlanka | prawo budowlane | inwestycje | deweloperka | nowy ład

Data: 22-23.11.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 06.11-23.11.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Umowy o roboty budowlane między inwestorem a wykonawcą - jak właściwie zabezpieczyć interesy obu stron

 • Treść umowy o roboty budowlane - prawa i obowiązki stron
 • Najczęściej popełniane błędy w konstrukcji umowy o roboty budowlane
 • Wynagrodzenie i gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Renata Robaszewska
Kancelaria Robaszewska & Płoszka

10:45

Przerwa

11:00

Kary umowne - rozliczanie, dochodzenie i miarkowanie kar umownych. Case study

 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawie kar w umowach o roboty budowlane
 • Zasada limitu kar umownych w zamówieniach publicznych
 • Wysokość kary umownej a rażąco wygórowana kara umowna

Magdalena Hajduk
Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

12:00

Stosunki prawne z podwykonawcami i dostawcami powstałe w trakcie realizacji inwestycji

 • Umowa z podwykonawcą - rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów robót, warunki
  gwarancji
 • Umowa z dostawcą sprzętu i usług

Przemysław Janiszewski
Unibep S.A., Przewodniczący Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, Członek Rady Związku, Członek Rady Doradców Politechniki Warszawskiej

13:15

Przerwa

14:00

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy za należności i należności uboczne

 • Roszczenia kontraktowe podwykonawców
 • Odpowiedzialność solidarna jako jedna z zasad odpowiedzialności cywilnej
 • Solidarna odpowiedzialność w praktyce - dochodzenie roszczeń

Piotr Stenko
Kancelaria CMS

Mateusz Jaworski
Kancelaria CMS

15:15

Spory sądowe w branży budowlanej

 • Skuteczne ograniczanie ryzyka procesu sądowego
 • Przegląd orzecznictwa z zakresu sporów sądowych w branży budowlanej

Marcin Rudnik
Wolf Theiss

Joanna Gąsowski
Wolf Theiss

16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane jako skuteczna ochrona inwestora

 • Modelowe działanie inwestora w przypadku napotkania na wady budowlane
 • Różnice między instytucją rękojmi a instytucją gwarancji z punktu widzenia obu stron umowy
 • Wada fizyczna obiektu w praktyce wymiaru sprawiedliwości

dr Katarzyna Barańska
Kancelaria Kochański&Partners

Sylwia Uziębło-Kowalska
Kancelaria Kochański&Partners

10:15

Przerwa

10:30

Gwałtowny wzrost cen materiałów a zabezpieczenie interesu stron umowy o roboty budowlane

 • Wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe w umowie o roboty budowlane
 • Zmiana wynagrodzenia umownego w świetle warunków kontraktowych FIDIC
 • Wpływ zmiany okoliczności na kształtowanie świadczenia z umowy o roboty budowlane (klauzula
  rebus sic stantibus)

Grażyna Kuźma
Kancelaria Taylor Wessing

11:30

Bezpieczeństwo organizacyjne realizacji inwestycji budowlanych w kontekście rzeczywistego kosztu wykonania obiektu oraz terminu przekazania obiektu do eksploatacji

 • Planowane a rzeczywiste koszty realizacji inwestycji
 • Trudności formalno-prawne i finansowe w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje budowlane
 • Koordynacja różnych działań inwestycyjnych na tym samym terenie
 • Proces zarządzania ryzykiem w inwestycjach budowlanych oraz jego minimalizacja

dr inż. Rafał Dybicz
MKREngieering, rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy

12:30

Przerwa

13:00

Polski Ład - zmiany w przepisach budowlanych oraz problemy z nich wynikające

 • Budowa domów do 70 m2 bez zezwoleń a bieżąca kontrola prac budowlanych pod względem
  zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami
  bezpieczeństwa
 • Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - skrócenie terminu na wydanie
  decyzji o warunkach zabudowy

mgr inż. Mariusz Okuń
Marok Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany

14:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Realizacja przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych w obecnych czasach stawia zarówno przed praktykami, jak i zapleczem prawnym nowe wyzwania. Warsztat został zaprojektowany jako interdyscyplinarne forum do dyskusji dla uczestników procesu inwestycyjnego, na którym spotykają się prawnicy odpowiedzialni za obsługę prawną stron umowy o roboty budowlane, inwestorzy, główni wykonawcy oraz podwykonawcy. Skupimy się na praktycznych problemach dotykających branży budowlanej, jak np.: renegocjacja kontraktów budowlanych w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, najczęściej popełniane błędy w konstrukcji umowy o roboty budowlane, trudności formalno-prawne i finansowe w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje budowlane, rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów robót przez podwykonawcę czy też rozliczanie, dochodzenie i miarkowanie kar umownych. Poruszymy także zagadnienie nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidziane w Polskim Ładzie w kontekście problemów, jakie rzeczoznawcy budowlani przewidują w związku z wdrożeniem projektu.

Główne zagadnienia:

 • Umowy o roboty budowlane między inwestorem a wykonawcą - jak właściwie zabezpieczyć interesy obu stron
 • Kary umowne - rozliczanie, dochodzenie i miarkowanie kar umownych
 • Umowa z podwykonawcą - rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów robót, warunki gwarancji
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy za należności i należności uboczne
 • Modelowe działanie inwestora w przypadku napotkania na wady budowlane
 • Gwałtowny wzrost cen materiałów a zabezpieczenie interesu stron umowy o roboty budowlane
 • Trudności formalno-prawne i finansowe w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje budowlane
 • Polski Ład - projektowane zmiany w przepisach budowlanych oraz problemy z nich wynikające

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli firm budowlanych w szczególności do zarządu, działów prawnych oraz działów ds. inwestycji. Ponadto adresatami warsztatu są także kancelarie prawne, firmy inwestorskie, firmy deweloperskie oraz firmy doradczo-konsultingowe działające na rynku nieruchomości.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Izabela Nagalska

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 575 300 528
e-mail: i.nagalska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 13.10.2021 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 5.11.2021 r.

  3. 2 395 zł + 23% VAT po 5.11.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Renata Robaszewska

Renata Robaszewska

Radca Prawny, Kancelaria Robaszewska & Płoszka

Grażyna Kuźma

Grażyna Kuźma

LL.M, Partner, Radca Prawny, Baker Tilly Legal Poland

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

Owner, MKREngieering, rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Hajduk

Przemysław Janiszewski

Przemysław Janiszewski

Unibep S.A., Przewodniczący Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, Członek Rady Związku, Członek Rady Doradców Politechniki Warszawskiej

Marcin Rudnik

Marcin Rudnik

Counsel, Wolf Theiss

mgr inż. Mariusz Okuń

mgr inż. Mariusz Okuń

Marok Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany

Joanna Gąsowski

Joanna Gąsowski

Counsel, Wolf Theiss

Piotr Stenko

Piotr Stenko

Senior Associate, Kancelaria CMS

Mateusz Jaworski

Mateusz Jaworski

Radca prawny, Kancelaria CMS

dr Katarzyna Barańska

dr Katarzyna Barańska

Partner, Szef Zespołu Dekarbonizacji, Osborne Clarke

Sylwia Uziębło-Kowalska

Sylwia Uziębło-Kowalska

Radca prawny, Kancelaria Kochański&Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij