Prawny i praktyczny wymiar umów licencyjnych oraz przeniesienia praw własności w obszarze IT

Grupa tematyczna:
IT i nowe technologie, Prawo

Data: 13-14.02.2019 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:15

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30
av

Łukasz
Czynienik

Funkcjonowanie prawa autorskiego w zakresie oprogramowania IT

 • Ochrona prawa autorskiego a dokumentacja projektowa programu
 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • Oprogramowanie jako utwór prawa autorskiego
10:30
av

Ewa
Kurowska-Tober

Licencja jako odrębna umowa czy część umowy wdrożeniowej?

 • Prawo swobody rozpowszechniania wybranej wersji oprogramowania
 • Prawo do modyfikacji – kwestia kodu źródłowego
 • Prawo licencyjne i patentowe oprogramowania open source i free software
11:30

Przerwa kawowa i czas na networking

11:45
av

Łukasz
Węgrzyn

av

Piotr
Kaniewski

Modele transferu praw do oprogramowania: licencja, przeniesienie praw czy współwłasność?

 • Porównanie modeli: wady i zalety poszczególnych rozwiązań
 • Umowy w projektach firm – prawidłowe sprecyzowanie z pozycji zamawiającego oraz wykonawcy
 • Kod źródłowy i jego znaczenie dla transferu praw do oprogramowania
13:15

Przerwa na lunch

14:00
av

Joanna
Stecyk

Zakres korzystania z Oprogramowania - pułapki

 • Czym jest korzystanie z programu komputerowego?
 • Pola eksploatacji programu komputerowego.
 • Skutki błędnego określenia pola eksploatacji oprogramowania
 • Prawo do modyfikacji oprogramowania – kwestia kodu źródłowego
 • Vendor lock-in w umowach IT
 • Umowa depozytu kodów w umowach IT
15:30
av

Jarosław
Żeliński

Oprogramowanie jako przedmiot prawa autorskiego oraz know-how

 • Pojęcie unikalności w prawie autorskim
 • Pojęcie know-how w obrocie gospodarczym
 • Czym jest idea a czym projekt oprogramowania?
 • Jak opisać przedmiot zamówienia, aby prawa autorskie i know-how były właściwie chronione?
 • Formalizm opisu w inżynierii oprogramowania
16:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:15
av

Xawery
Konarski

Licencje na eksploatację programu komputerowego w chmurze obliczeniowej

10:30
av

Joanna
Gałajda

Niezbędne klauzule w umowach IT. Odpowiedzialność prawna

 • Elementy umów IT, w tym elementy klauzuli o ochronie własności intelektualnej – oświadczenia, gwarancje, wypowiedzenie umowy, zachowanie poufności
 • Zapisy zakresu odpowiedzialności (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności)
 • SLA, kary umowne i plany wyjścia
11:45

Przerwa kawowa i czas na networking

12:00
av

Justyna
Wilczyńska-Baraniak

Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań z umowy licencyjnej na oprogramowanie komputerowe

 • Znaczenie praw własności intelektualnej w postepowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Postepowania restrukturyzacyjne i upadłościowe i ich wpływ na trwałość umowy licencyjnej na oprogramowanie komputerowe
 • Sposoby zabezpieczenia interesów licencjobiorcy w razie ogłoszenia upadłości licencjodawcy
13:15

Przerwa na lunch

14:00
av

Krzysztof
Bąk

Międzynarodowe różnice w funkcjonowaniu prawa autorskiego i umów licencyjnych

 • Konstrukcje umów międzynarodowych z naciskiem na prawo amerykańskie i irlandzkie
 • Prawidłowe klauzule i zabezpieczenia umów z zagranicznym podmiotem
 • Wybór właściwej jurysdykcji i norm prawnych
15:30

Zakończenie II dnia i wręczenie certyfikatów

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Funkcjonowanie prawa autorskiego w zakresie oprogramowania IT
 • Prawidłowe określenie pola eksploatacji produktów IT w dokumentach prawnych. Jak uchronić się przed nadużyciami?
 • Prawidłowe klauzule i zabezpieczenia umów z zagranicznym podmiotem
 • Wypowiedzenie a odstąpienie od licencji; w tym naruszenie „istotnych interesów twórcy”
 • Modele transferu praw do oprogramowania: licencja, przeniesienie praw, czy współwłasność?

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Proces przekazania oprogramowania jest niezwykle ważnym procederem, od którego zależy przyszłość zrealizowanego przez firmę projektu. Niedoprecyzowanie pola eksploatacji oprogramowania w umowie to poważny błąd. Narażamy się na straty, jeśli nieprawodłowo zabezpieczymy oprogramowanie przed nadużyciami. Jak prawidłowo zawrzeć umowę z zagranicznym podmiotem? Jak zawrzeć ją na odległość? Jak niewłaściwe praktyki użytkowników bądź producentów oprogramowania mogą wpłynąć na funkcjonowanie oprogramowania? Specjaliści w dziedzinie umów IT przedstawią Państwu rozwiązania, które ochronią funkcjonowanie oprogramowania w firmach. Pojawi się temat zapisów zakresu odpowiedzialności, kar umownych, czy wad prawnych oraz fizycznych programów. Podczas wydarzenia nasi ekspeci zrealizują przegląd prawa autorskiego dla obszaru IT, od prawa do modyfikacji kodu źródłowego, prawa licencyjnego i patentowego czy przeniesienia praw wlasności, przez niezbędne klauzule w umowach i odpowiedzialność prawną po naruszenie "istotnych interesów twórcy". Kompleksowo omówione zostaną case studies oraz konsekwencje błędnych działań.

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm IT, którzy współpracują z oprogramowaniami oraz prawników, a w szczególności:

 • Pracowników działów prawnych
 • Dyrektorów działów IT
 • Managerów i Specjalistów IT
 • Kierowników projektów informatycznych
 • Przedstawicieli firm z branży IT

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawny i praktyczny wymiar umów licencyjnych oraz przeniesienia praw własności w obszarze IT „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 20.12.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.01.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.01.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.02.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawny i praktyczny wymiar umów licencyjnych oraz przeniesienia praw własności w obszarze IT (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Xawery Konarski

Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Łukasz Czynienik

Radca Prawny, Counsel, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Associate Partner, Adwokat, Kancelaria EY Law

avatar

Krzysztof Bąk

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

avatar

Joanna Gałajda

Prawnik, Kancelaria EY Law

avatar

Piotr Kaniewski

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Jarosław Żeliński

IT-Consulting

avatar

Joanna Stecyk

Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy