Prawo własności intelektualnej na nowych zasadach: dyrektywy i rezolucje, ochrona praw autorskich, IP BOX

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Sztuczna Inteligencja

Tagi: ochrona własności intelektualnej | własność przemysłowa | Prawo autorskie

Data: 02-03.03.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 09.02-03.03.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja

9:15

Zarządzanie własnością intelektualną w projektach IT

 • Procedury i dbałość o ochronę własności intelektualnej jako element systemu compliance
 • Co podlega ochronie w ramach projektów IT?
  • Dokumentacja a oprogramowanie
  • Koncepcja, pomysł, funkcjonalność – czy podlegają ochronie? 
 • Prawa autorskie osobiste i majątkowe
 • Podstawy nabywania uprawnień do korzystania z utworów IT
  • Licencja
  • Przeniesienie praw
  • Legalny użytkownik
 • Jak skutecznie nabywać prawa autorskie i jakie to ma znaczenie?

Agnieszka Wachowska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:30

Modernizacja systemów ochrony praw własności intelektualnej wobec postępu technologicznego. Założenia wynikające z Planu Działania dotyczącego własności intelektualnej Komisji Europejskiej – kto i jak może z nich skorzystać?

 • Własność intelektualna w projektach związanych z machine learning/ sztuczną inteligencją – w kontekście planu działania UE
 • Projekt udoskonalonej infrastruktury praw autorskich oraz skuteczniejsze wykorzystania danych chronionych prawami własności intelektualnej – szansa dla sektora IT
 • Na jakie wsparcie i na jakich zasadach mogą liczyć przedsiębiorstwa w kontekście rozwoju i rejestracji praw własności intelektualnej – voucher na IP

Aleksandra Czubek
SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Jakub Kubalski
SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

11:00

Przerwa

11:15

Licencjonowanie w umowach IT – najczęściej spotykane rodzaje licencji i problematyka umów

 • Na czym polegają licencje open source i open content?
 • Porównanie licencji: copyleft i non–copyleft 
 • Praktyczne aspekty zawierania umów przenoszących prawa lub udziały w prawach autorskich
 • Umowy licencyjne i sublicencyjne
 • A może Software-as- a-Service (SaaS)? 
 • Aktualizacje umów licencyjnych – dobre praktyki i pułapki
 • Case study

Natalia Polańska
Kancelaria APLAW

12:15

Przerwa

13:00

Jak uniknąć sporu dotyczącego umowy IT?

 • Modele współpracy podczas wdrożenia projektu informatycznego pozwalające uniknąć sporów
 • Elementy wdrożenia stanowiące najczęstsze punkty sporne
 • Co powinien zagwarantować sobie zamawiający na wypadek sporu?

Artur Piechocki
Kancelaria APLAW

14:15

Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym – wdrożenie do czerwca 2021 roku

 • Orzeczenia TSUE
 • Konsekwencje wdrożenia dyrektywy do polskiego porządku prawnego

Natalia Polańska
Kancelaria APLAW

14:45

Zakończenie I dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja

9:15

Regulacja IP BOX - ewidencja, opodatkowanie

 • Prawa własności intelektualnej objęte regulacją IP BOX w przypadku:
  • Patentu, wzoru użytkowego, programu komputerowego
 • Obliczanie dochodu kwalifikowanego, kwalifikowane koszty uzyskania przychodów, wskaźnik nexus 
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX
 • Zasady obliczania dochodu do opodatkowania w ramach IP BOX

Michał Rodak
Grant Thornton

10:45

Przerwa

11:00

Umowy wdrożeniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa

 • Odpowiednie zabezpieczenie wdrażanego systemu
 • Nadzór organu właściwego nad usługami i produktami – Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca z organami ścigania w sprawach cyberprzestępczości
 • Obowiązek dokumentowania przez pracownika w zakresie dbałości o cyberbezpieczeństwo
 • Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń wynikających z cyberprzestępstw z udziałem pracowników

Katarzyna Gorzkowska
Kancelaria APLAW

12:15

Przerwa na lunch

12:45

Prawa własności intelektualnej do wytworów SI

 • Rezolucja z dnia 20 października 2020 r. w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
 • Patentowanie rozwiązań SI

Rafał Skibicki
Szostek_Bar i Partnerzy

14:00

Zakończenie II dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

Do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Prawnego
 • IT
 • Umów
 • Ochrony marki
 • Ds. własności intelektualnej
 • Ds. prawa autorskiego

Główne zagadnienia:

 • Procedury i dbałość o ochronę własności intelektualnej jako element systemu compliance
 • Plan Działania Unii Europejskiej w zakresie własności intelektualnej
 • Modele współpracy podczas wdrożenia projektu informatycznego pozwalające uniknąć sporów
 • Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
 • Regulacja IP BOX - ewidencja, opodatkowanie
 • Umowy wdrożeniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Rezolucja z dnia 20 października 2020 r. w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawo własności intelektualnej na nowych zasadach: dyrektywy i rezolucje, ochrona praw autorskich, IP BOX „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.01.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 8.02.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 2.03.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawo własności intelektualnej na nowych zasadach: dyrektywy i rezolucje, ochrona praw autorskich, IP BOX (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Aleksandra Czubek

Aleksandra Czubek

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Jakub Kubalski

Jakub Kubalski

Partner, Adwokat, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

Natalia Polańska

Natalia Polańska

Radca prawny, Kancelaria APLAW

Michał Rodak

Michał Rodak

 Doradca podatkowy, Grant Thornton

Katarzyna Gorzkowska

Katarzyna Gorzkowska

Prawnik, APLAW

Rafał Skibicki

Rafał Skibicki

Prawnik, Szostek_Bar i Partnerzy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij