Proces wdrażania systemu compliance w branży deweloperskiej - systemowe podejście do zarządzania ryzykiem zgodności

Grupa tematyczna: Branża deweloperska

Data: 26-27.09.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 25.08-30.09.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem zgodności (Compliance) w branży deweloperskiej

 • Compliance - czym jest, dlaczego warto powołać dział Compliance w spółce - definicja i korzyści z posiadania danej jednostki
 • Funkcja compliance w spółce – proponowane podejścia organizacyjne i proceduralne
 • Jak zacząć i do czego zmierzać w procesie budowania systemu compliance?
 • Poszczególne kroki do wprowadzania systemu compliance w spółce
 • Znaczenie systemów Compliance w zmieniającym się otoczeniu prawnym
Dr Anna Partyka-Opiela

Dr Anna Partyka-Opiela

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Kluczowe etapy wdrażania systemu compliance

 • Proces wdrażania compliance – jak uniknąć błędów procesowych?
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk, które mogą zaistnieć podczas wdrażania funkcji compliance - skuteczne sposoby i dobre praktyki na jego minimalizację
 • Monitorowanie ryzyka i weryfikacja wdrażanych rozwiązań z zakresu prawa, organizacji, zarządzania
Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Compliance Officer i jego funkcjonowanie w firmie

 • Rola i zadania Compliance Officer\'a w spółce deweloperskiej - dlaczego warto powołać dane stanowisko?
 • Zakres kompetencji i funkcji pomiędzy poszczególnymi działami - wypracowanie standardów współpracy z m.in. z działem audytu, controlingu oraz z Zarządem
 • Komunikacja w obrębie spółek i pomiędzy poszczególnymi działami
 • Budowanie świadomości w spółce - przekaz wiedzy, przeprowadzanie szkoleń - wyzwania, problemy i sposoby kształtowania świadomości wśród pracowników
Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

W jaki sposób wewnętrzne standardy etyczne wpływają na współpracę z partnerami biznesowymi, wizerunek firmy i zarządzanie pracownikami?

 • Wpływ wdrożenia compliance na relacje biznesowe - korzyści płynące z wprowadzenia systemu zarządzania zgodnością
 • Obszar funkcjonowania spółki na giełdzie, a budowanie wiarygodności wobec partnerów biznesowych
Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wprowadzenie skutecznych programów antykorupcyjnych w spółce deweloperskiej

 • Rozwijanie strategii antykorupcyjnej w przedsiębiorstwie - minimalizowanie ryzyka w tym zakresie
 • Tworzenie i zarządzanie programami antykorupcyjnymi - zakres programu, wpływ na działalność firmy
 • Przykłady możliwych nadużyć korupcyjnych w przedsiębiorstwie - jak ich uniknąć
dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Konieczność dostosowania wewnętrznych polityk i procedur spółki deweloperskiej do nowych przepisów prawnych (m.in. Ustawa o jawności życia publicznego)

 • Sposoby na bieżącą identyfikację wymagań prawnych i wymagań wewnętrznych
 • RODO w spółce deweloperskiej - problemy z jednolitym formułowaniem obowiązków informacyjnych względem klienta
 • Ustawa o jawności życia publicznego jako kluczowa regulacja stanowiąca wyzwanie dla obszaru zgodności
Damian Klimas

Damian Klimas

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wdrożenie systemu compliance w spółce
 • Ryzyko podczas wdrożenia systemu compliance
 • Zakres obowiązków Compliance Officer’a
 • Wpływ wdrożenia compliance na relacje biznesowe
 • Kluczowe regulacje prawne stanowiące wyzwanie dla obszaru zgodności
 • Programy antykorupcyjne w przedsiębiorstwie

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ilość regulacji prawnych na rynku stwarza konieczność wdrożenia systemu compliance w celu zminimalizowania ryzyka braku zgodności we wszystkich firmach. Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy, także branżę deweloperską. Podczas spotkania Eksperci przedstawią poszczególne kroki budowania systemu compliance w branży deweloperskiej, przedstawią rolę i obowiązki Compliance Officer’a oraz zaproponują możliwe podejścia organizacyjne i proceduralne. W trakcie wydarzenia poznają Państwo sposoby na bieżącą identyfikację ryzyka oraz identyfikację wymagań prawnych i wymagań wewnętrznych. Prelegenci omówią także jak właściwie podzielić kompetencje pomiędzy poszczególnymi działami oraz jak rozwiązania z sektora finansowego przenieść na branżę deweloperską.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli branży deweloperskiej – Członków Zarządu oraz Dyrektorów, Kierowników oraz
Specjalistów z działów takich jak:

 • compliance
 • prawny i regulacji
 • kontroli i audytu wewnętrznego
 • kontrolingu

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Proces wdrażania systemu compliance w branży deweloperskiej - systemowe podejście do zarządzania ryzykiem zgodności „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 10.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.08.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Proces wdrażania systemu compliance w branży deweloperskiej - systemowe podejście do zarządzania ryzykiem zgodności (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Damian Klimas

Damian Klimas

Partner dotlaw

Dr Anna Partyka-Opiela

Dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Radca Prawny, Domański Zakrzewski Palinka

dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

Compliance Officer/Prawnik, Dom Development

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij