Profesjonalny Compliance Officer w instytucjach finansowych prowadzących działalność maklerską – Level II

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer

Data: 26.05.2021r.

Cena:
1595 zł/os. > 30.04-26.05.2021

Program

Webinar
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Wprowadzenie – podstawy prawne działalności oraz organizacja funkcji compliance:

 • W banku prowadzącym działalność na podstawie art. 70 ust 2 Ustawy o obrocie,
 • W biurze maklerskim,
 • W domu maklerskim,
 • W TFI,
 • W banku depozytariuszu i banku powierniku.

Podstawowe obowiązki compliance:

 • W banku prowadzącym działalność na podstawie art. 70 ust 2 Ustawy o obrocie,
 • W biurze maklerskim,
 • W domu maklerskim,
 • W TFI,
 • W banku depozytariuszu i banku powierniku.

Zadania jednostki compliance w praktyce – analiza poszczególnych wymogów i proponowanych rozwiązań:

 • W banku prowadzącym działalność na podstawie art. 70 ust 2 Ustawy o obrocie,
 • W biurze maklerskim,
 • W domu maklerskim,
 • W TFI,
 • W banku depozytariuszu i banku powierniku.
12:30

Przerwa

13:30

Na co powinien zwracać uwagę compliance w zakresie usług objętych MiFID II?

 • Klasyfikacja klientów;
 • Oferowanie usług i instrumentów finansowych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta;
 • Product placement;
 • Wiedza i kompetencje pracowników upoważnionych do kontaktów z klientem (autoryzowani pracownicy);
 • Best execution;
 • Obowiązki informacyjne;
 • Nadzór nad dokumentacją relacji instytucja finansowa -klient.

Przegląd wytycznych, komunikatów i sankcji regulatorów – stosowanie i wpływ na compliance

16:30

Zakończenie warsztatu i wskazanie materiałów niezbędnych do przygotowania do egzaminu


Egzamin przeprowadzony zostanie w formie zdalnej
8 czerwca.


Justyna Postępska (Czekaj)
Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Julia Iwaszko
Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie w możliwie krótkim czasie odpowiedniej wiedzy i kompetencji, aby przygotować w stopniu podstawowym do wykonywania funkcji zgodności w instytucji finansowej.

Szkolenie dzieli się na trzy poziomy, do których zalicza się:

 1. Profesjonalny CO w Finansach
 2. Profesjonalny CO - Level II – który został podzielony na poszczególne branże:
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach finansowych prowadzących działalność maklerską
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach płatniczych
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach kredytowych, pożyczkowych i leasingowych
 3. Profesjonalny CO – Level Master

Każda część szkolenia omawia inne aspekty pracy compliance officera, dlatego zachęcamy uczestników do wzięcia udziału we wszystkich częściach szkolenia dokonując jednocześnie w przypadku II poziomu wyboru odpowiedniego dla swoich zainteresowań szkolenia.

Podczas szkolenia Profesjonalny CO Level II w instytucjach finansowych prowadzących działalność maklerską nabędziesz następującą wiedzę:

 • Dowiesz się jakie są podstawy prawne działalności maklerskiej poszczególnych instytucji finansowych;
 • Dowiesz się jak zorganizować system nadzoru zgodności działalności z prawem w przedstawionych instytucjach finansowych;
 • Poznasz podstawowe obowiązki jednostki compliance w zależności od danej instytucji finansowej oraz praktyczne rozwiązania oparte na naszym doświadczeniu;
 • Poznasz obszary związane z MIFID II istotne dla każdej instytucji finansowej świadczącej usługi maklerskie na rzecz klientów oraz sposoby weryfikacji wypełniania przez organizacje nałożonych na nią obowiązków.
 • Dowiesz się jaki wpływ na działalność compliance będą miały najnowsze komunikaty, wytyczne istotne dla twojej firmy przez co po szkoleniu będziesz mógł od razu przystąpić do pracy nad wdrażaniem stosownych zmian.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie dedykowane dla instytucji finansowych tj. banków, banków prowadzących działalność inwestycyjną, banków depozytariuszy i banków prowadzących działalność powierniczą, towarzystw funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich oraz domów maklerskich tj. wszystkich organizacji zajmujących się działalnością maklerską, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników.

Do jakich pracowników jest adresowane szkolenie?

Pracownicy jednostek compliance, a także osoby przygotowujące się do pracy w charakterze compliance officera w instytucji finansowej prowadzącej działalność maklerską. W szkoleniu mogą uczestniczyć także:

 • pracownicy jednostek zarządzania ryzykiem,
 • audytorzy,
 • prawnicy instytucji finansowych lub z nimi współpracującymi,
 • członkowie organów,
 • członkowie kadry kierowniczej.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer w instytucjach finansowych prowadzących działalność maklerską – Level II „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 29.04.2021 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 29.04.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.05.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer w instytucjach finansowych prowadzących działalność maklerską – Level II (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Julia Iwaszko

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer, Akademia Compliance

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Radca Prawny, Ekspert compliance, Akademia Compliance

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij