Profesjonalny Compliance Officer w instytucjach świadczących usługi płatnicze – Level II

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer

Data: 13.05.2021r.

Cena:
1595 zł/os. > 23.04-13.05.2021

Program

Webinar
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Wprowadzenie – podstawy prawne działalności dostawców usług płatniczych:

 • Bank prowadzący rachunki płatnicze,
 • Krajowa Instytucja Płatnicza,
 • Mała Instytucja Płatnicza,
 • Biuro Usług Płatniczych,
 • Inne.

Charakterystyka poszczególnych usług płatniczych:

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
 • wykonywanie transakcji płatniczych;
 • wydawanie instrumentów płatniczych;
 • świadczenie usługi acquiringu transakcji;
 • świadczenie usługi przekazu pieniężnego;
 • świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej;
 • świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.

Organizacja jednostki compliance w instytucjach płatniczych.

Obowiązki jednostki compliance instytucji płatniczych wynikające przepisów prawa, analiza poszczególnych wymogów i proponowanych rozwiązań:

 • Bank prowadzący rachunki płatnicze,
 • Krajowa Instytucja Płatnicza,
 • Mała Instytucja Płatnicza,
 • Biuro Usług Płatniczych,
12:30

Przerwa

13:30

Dodatkowe zadania compliance wynikające z poszczególnych usług płatniczych – praktyczne rozwiązania.

Implementacja PSD2 – minęły 2 lata. Analiza najważniejszych zmian i ich wpływu na działalność dostawców usług płatniczych.

Przegląd wytycznych, komunikatów i sankcji regulatorów – stosowanie i wpływ na compliance.

16:30

Zakończenie warsztatu i wskazanie materiałów niezbędnych do przygotowania do egzaminu


Egzamin przeprowadzony zostanie w formie zdalnej
25 maja.


Justyna Postępska (Czekaj)
Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Julia Iwaszko
Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie w możliwie krótkim czasie odpowiedniej wiedzy i kompetencji, aby przygotować w stopniu podstawowym do wykonywania funkcji zgodności w instytucji finansowej, instytucji świadczącej usługi płatnicze, kredytowe, pożyczkowe i leasingowe.

Szkolenie dzieli się na trzy poziomy, do których zalicza się:

 1. Profesjonalny CO w Finansach
 2. Profesjonalny CO - Level II – który został podzielony na poszczególne branże:
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach finansowych prowadzących działalność maklerską
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach świadczących usługi płatnicze
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach kredytowych, pożyczkowych i leasingowych
 3. Profesjonalny CO – Level Master

Każda część szkolenia omawia inne aspekty pracy compliance officera, dlatego zachęcamy uczestników do wzięcia udziału we wszystkich częściach szkolenia dokonując jednocześnie w przypadku II poziomu wyboru odpowiedniego dla swoich zainteresowań szkolenia.

Podczas szkolenia Profesjonalny CO Level II w instytucjach świadczących usługi płatnicze nabędziesz następującą wiedzę:

 • Dowiesz się jakie są podstawy prawne działalności poszczególnych instytucji świadczących usługi płatnicze takich jak KIP, MIP, BUP czy bank prowadzący rachunki płatnicze.
 • Dowiesz się jak zorganizować system nadzoru zgodności działalności z prawem w przedstawionych instytucjach płatniczych, a także jakie obowiązki jednostki compliance wynikają wprost z Ustawy o usługach płatniczych, wytycznych EBA czy dyrektywy PSD2.
 • Poznasz charakterystykę poszczególnych usług płatniczych oraz dowiesz się jak badać zgodność świadczenia danej usługi płatniczej z przepisami prawa oraz wytycznymi organów nadzoru;
 • Będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz prowadzącymi.
 • Zdobędziesz wiedzę o najważniejszych wytycznych i komunikatach organów nadzoru skierowanych do dostawców usług płatniczych.
 • Przeanalizujemy najważniejsze zmiany Ustawy o usługach płatniczych po implementacji dyrektywy PSD2 i ich wpływ na obecną działalność instytucji płatniczych.

Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie dedykowane dla instytucji płatniczych tj. krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz banków, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników.

Do jakich pracowników jest adresowane szkolenie?
Pracownicy jednostek compliance ww. instytucji, a także osoby przygotowujące się do pracy w charakterze compliance officera w instytucjach świadczących usługi płatnicze.

W szkoleniu mogą uczestniczyć także:

 • pracownicy jednostek zarządzania ryzykiem,
 • specjaliści branży płatniczej, bankowej i acquiringowej,
 • audytorzy,
 • prawnicy,
 • członkowie organów,
 • członkowie kadry kierowniczej.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer w instytucjach świadczących usługi płatnicze – Level II „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 22.04.2021 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 22.04.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.05.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer w instytucjach świadczących usługi płatnicze – Level II (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Julia Iwaszko

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer, Akademia Compliance

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Radca Prawny, Ekspert compliance, Akademia Compliance

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij