Profesjonalny Compliance Officer w organizacji - ekspert ds. compliance na gruncie nowej normy ISO, dobrych praktyk dla spółek giełdowych i dyrektywy o ochronie sygnalistów

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Produkcja, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer | polityka compliance

Data: 09-10.06.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 19.05-09.06.2021

Program

Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Compliance – zasady i pojęcia oraz podstawy wdrożenia compliance w organizacji

 • Tworzenie systemu zarządzania zgodnością (ISO Compliance 37301)
 • ISO 37001 - systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi
 • ISO 37002 – projekt wytycznych w sprawie zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości
 • CBA: Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW
 • Branżowe kodeksy i zbiory zasad
 • Dyrektywa o ochronie sygnalistów
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
10:30

Przerwa

10:40

Jak wdrożyć compliance zgodnie z opublikowaną w kwietniu 2021 normą ISO 37301 – najważniejsze zasady z uwzględnieniem Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW

 • Odzwierciedlenie wartości organizacji, jej celów oraz strategii w systemie zarządzania zgodnością
 • Określenie obowiązków dotyczących zgodności
 • Cele dotyczące zgodności oraz planowanie metod ich realizacji
 • Utrzymywanie obowiązków dotyczących zgodności
11:40

Komórka compliance

 • Niezależność
 • Podległość służbowa
 • Zasoby ludzkie
 • Zasoby systemowe i narzędzia informatyczne
 • Kwalifikacje i doświadczenie compliance oficera
 • Szkolenia zawodowe compliance
12:40

Przerwa

13:40

Zakres przedmiotowy compliance

 • Ochrona danych osobowych
 • Informacje poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Ochrona klienta
 • Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
 • Whistleblowing
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zasady etyki
 • Uczciwa konkurencja
 • Inne
15:00

Przerwa

15:10

Kultura compliance i odpowiedzialność za wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu compliance

 • Świadomość compliance
 • Komunikacja
 • Rola i odpowiedzialność Rady Nadzorczej, organu zarządzającego i kadry kierowniczej
 • Rola i odpowiedzialność jednostki compliance
 • Rola i odpowiedzialność pracowników
 • Komórka audytu, komórka prawna, komórka ryzyka a compliance
17:00

Pytania uczestników i zakończenie szkolenia.

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Praktyczne aspekty wdrażania normy ISO 37301 compliance

 • Analiza stanu istniejącego w organizacji
 • Mapowanie regulacji wewnętrznych
 • Mapowanie procesów wewnętrznych
 • Mapowanie struktury firmy
 • Wyniki analizy luki compliance
 • Przygotowanie modelu systemu compliance do wdrożenia w strukturach organizacji
 • Identyfikacja ryzyk compliance
 • Pomiar i szacowanie ryzyka compliance
 • Ocena ryzyka braku zgodności
 • Monitorowanie ryzyka braku zgodności
 • Testowanie
11:00

Przerwa

11:10

Praktyczne aspekty wdrażania normy ISO 37301 compliance

 • Mapa ryzyka compliance
 • Opracowanie systemu kontroli i audytu wewnętrznego w zakresie compliance
 • System kontroli wewnętrznej
 • Przygotowanie propozycji kontroli compliance
 • Narzędzia informatyczne wspomagające kontrolę wewnętrzną
 • Regulamin kontroli wewnętrznej dla spółek
 • Założenia audytu funkcjonowania compliance – praktyczne aspekty karty audytu compliance
12:40

Przerwa

13:40

Regulacje wewnętrzne dotyczące compliance

 • Kodeks etyczny
 • Polityka compliance
 • Polityka antykorupcyjna
 • Polityka prawa konkurencji
 • Procedura przeciwdziałania nadużyciom
 • Procedura zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości
 • Procedura weryfikacji kontrahentów
 • Procedura postępowania na wypadek kontroli
 • Procedura zarządzania konfliktami interesów,
 • Inne wynikające z przeprowadzonej analizy luki.
14:00

Regulacje wewnętrzne dotyczące compliance – warsztat praktyczny – przygotowanie regulacji:

 • Polityka compliance
 • Procedura zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości
 • Polityka prawa konkurencji
15:15

Wdrożenie compliance a zmiany w regulacjach wewnętrznych spółki

 • Statut
 • Regulamin rady nadzorczej
 • Regulamin zarządu
 • Regulamin organizacyjny

15:45

Zestawienie najważniejszych uwag ISO 37301 vs Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW

16:30

Podsumowanie szkolenia i przygotowanie do certyfikacji.


Egzamin przeprowadzony zostanie w formie zdalnej
23 czerwca.

Justyna Postępska (Czekaj)
Akademia Compliance

Agnieszka Jelska
Wardyński i Wspólnicy

dr Antoni Bolecki
Wardyński i Wspólnicy

Julia Iwaszko
Akademia Compliance

Tomasz Urbaniak
pułkownik (rez.), dyplomowany officer Compliance i AML, konsultant ds. obsługi sygnalistów.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie dedykowane dla przedsiębiorstw, w szczególności tych, których dotyczyć będą przepisy znowelizowanej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Szczególnie istotne dla spółek giełdowych zobowiązanych stosować Dobre Praktyki, których nowelizacja miała ostatnio miejsce. Wszystkie firmy notowane na GPW i NewConnect.

 • Pracownikom działów compliance
 • Osobom, które będą pełnić funkcję compliance,
 • Członkom zarządów,
 • Członkom rad nadzorczych,
 • Kadrze kierowniczej w organizacji, w szczególności odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w firmie,
 • Pracownikom działów prawnych,
 • Audytorom wewnętrznym,
 • Dyrektorom finansowym.

Podczas szkolenia nabędziesz następującą wiedzę:

 • Dowiesz się jaki jest zakres przedmiotowy compliance
 • Poznasz obowiązki jednostki wobec organizacji, a także zasoby, które są niezbędne dla jej prawidłowego działania
 • Poznasz zależności i różnice między compliance a systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem
 • Szczegółowo prześledzisz proces wdrażania systemu compliance w organizacji, który jest zgodny z prawem i wytycznymi regulatorów, a także dopasowany do specyfiki danego podmiotu
 • Poznasz zakres odpowiedzialności członków organów zarządzających i nadzorczych, kadry kierowniczej, jednostek compliance oraz pracowników we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu compliance
 • Dowiesz się jak wdrożyć skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów
 • Przygotujesz się do wdrożenia Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych!
 • Otrzymasz gotowe wzory procedur compliance do implementacji w Twojej firmie!

Partnerzy merytoryczni

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer w organizacji - ekspert ds. compliance na gruncie nowej normy ISO, dobrych praktyk dla spółek giełdowych i dyrektywy o ochronie sygnalistów „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 18.05.2021 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT po 18.05.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer w organizacji - ekspert ds. compliance na gruncie nowej normy ISO, dobrych praktyk dla spółek giełdowych i dyrektywy o ochronie sygnalistów (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Antoni Bolecki

dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Radca Prawny, Ekspert compliance, Akademia Compliance

Agnieszka Jelska

Agnieszka Jelska

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Tomasz Urbaniak

Tomasz Urbaniak

pułkownik (rez.), dyplomowany officer Compliance i AML, konsultant ds. obsługi sygnalistów.

Julia Iwaszko

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer, Akademia Compliance

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij