Projekty infrastrukturalne w energetyce – wyzwania na poszczególnych etapach inwestycji

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 18-19.06.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Jakub
Arczyński

Blokada inwestycji liniowej - trudności związane z pozyskiwaniem tzw. „prawa drogi”

 • Metody oraz procedury uzyskiwania prawa do terenu pod inwestycje liniowe – jaki tryb wybrać? (procedury administracyjne vs prawne)
 • Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z organami administracji publicznej i zarządcami sieci, nadzorowanie poprawności procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Katarzyna
Mędraś

Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzeń przesyłowych

 • Zasady ustalania odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (art.128 u.g.n)
 • Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzeń przesyłowych w trybie egzekucyjnym
 • Składniki wynagrodzenia za służebność przesyłu i zasady jego określenia
 • Sposoby niwelowania bądź uniemożliwiania blokowania realizacji inwestycji
 • Techniki i strategie prowadzenia rokowań z właścicielami nieruchomości pod budowę, przebudowę i remonty inwestycji liniowych
12:30

Przerwa na lunch

13:15
av

Katarzyna
Mędraś

Komunikacja społeczna jako integralny element procesu planowania i przygotowanie inwestycji

 • Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie dialogu z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami – planowanie inwestycji liniowych
 • Transparentny proces konsultacji społecznych jako element utrzymania prawidłowych relacji z lokalnymi społecznościami - jak uwzględnić wzajemnie sprzeczne interesy?
 • Przykłady rozwiązań oparte na konkretnych przykładach – case study
14:45

Przerwa kawowa

15:15
av

Michał
Andruszkiewicz

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o umowę o kompleksową realizację inwestycji (umowę EPC)

 • Zarys najistotniejszych zagadnień w umowie EPC z punktu widzenia zamawiającego oraz wykonawcy (formuła LSTK, zabezpieczenie należytego wykonania, gwarancja, ryzyka terenu budowy, pozyskiwanie pozwoleń, odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawców robót budowlanych)
 • Najczęściej spotykane problemy prawne przy realizacji dużej inwestycji w formule kontraktu EPC LSTK
 • Rola dokumentacji przetargowej
 • Pozostałe kontrakty związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnej w energetyce (m.in. przyłączenie do sieci, wyprowadzenie mocy, nabycie paliwa, usługi Inżyniera Kontraktu)
16:45

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Dr
Hubert
Wysoczański

Procedury związane z przygotowaniem inwestycji w obszarze elektroenergetyki (linie, stacje, źródła wytwórcze)

 • Etapy inwestycji w obszarze elektroenergetyki
 • Prace przygotowawcze i projektowe
 • Procedury administracyjne
 • Nowe zasady pozyskiwania decyzji środowiskowych
 • Procedury lokalizacyjne – wprowadzenie inwestycji do MPZP
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Marcin
Chomiuk

av

Maria
Łabno

av

Jakub
Majewski

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycji infrastrukturalnych oraz nadzorowanie działań wykonawców i podwykonawców

 • Kompleksowa analiza i uwzględnienie w dokumentacji umownej wystąpienia ryzyka w procesie inwestycyjnym jako model ochronny wykonawcy
 • Roszczenia wobec inwestora – katalog roszczeń przysługujący wykonawcy i podwykonawcy
 • Nowe przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora w inwestycjach liniowych
 • Elementy wyboru wykonawcy i podwykonawcy pod kątem prowadzonych inwestycji
12:30

Przerwa na lunch

13:15
av

Marcin
Stoltman

Czy możliwy jest rozwój infrastruktury elektroenergetycznej bez wpływu na środowisko?

 • Ocena oddziaływania na środowisko jako newralgiczny element planowania inwestycji - w jaki sposób minimalizować ryzyko opóźnień w harmonogramie?
 • Raport oddziaływania na środowisko inwestycji elektroenergetycznej - kluczowe elementy, które wpływają na sprawne procedowanie
 • Szacowanie ryzyka środowiskowego realizacji inwestycji elektroenergetycznej
 • Działania minimalizujace oddziaływanie na środowisko stosowane przy inwestycjach elektroenergetycznych - przegląd stosowanych praktyk
14:00

Przerwa kawowa

14:15

Wytyczne URE I strategia PSE w zakresie rozwoju infrastruktrury sieciowej

 • Opracowywanie koncepcji rozwoju sieci, założeń projektowych dla realizowanych inwestycji
 • Identyfikacja kierunków przyszłego rozwoju systemu elektroenergetycznego
 • Plany rozwoju sieci do 2027 r – wytyczne PSE względem OSD
15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Trudności związane z pozyskiwaniem tzw. „prawa drogi”
 • Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzeń przesyłowych
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych - umowa o kompleksową realizację inwestycji (umowa EPC)
 • Przygotowania inwestycji w obszarze elektroenergetyki (linie, stacje, źródła wytwórcze)
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycji infrastrukturalnych oraz nadzorowanie działań wykonawców i podwykonawców
 • Wytyczne URE i strategia PSE w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Planując inwestycję infrastrukturalną powinniśmy wziąć pod uwagę szereg czynników stanowiących przeszkody dla  realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorców jak i wykonawców inwestycji infrastrukturalnych w sektorze energetycznym są procedury związane z przygotowaniem inwestycji, trudności z pozyskiwaniem terenu, uwzględnienie wymaganych standardów w przypadku komunikacji społeczej. Ponadto kwestie związane z blokowanie realizacji prac budowlanych mogą prowadzić do opóźnienień oddania inwestycji, poniesienia dodatkowych kosztów przez inwestora bądź całkowitego wstrzymania przedsięwzięcia budowlanego. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, podczas którego dowiedzą się Państwo:

 • Jak współpracować z władzami lokalnymi w zakresie dialogu z mieszkańcami i miejscowymi organizacjami,
 • jakie metody wybrać w przypadku procedury uzyskiwania prawa do terenu pod inwestycje liniowe,
 • jakie techniki i strategie prowadzenia rokowań stosować z właścicielami nieruchomości pod budowę.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli firm energetycznych, w szczególności pracowników działów:

 • Planowania i realizacji inwestycji
 • Rozwoju sieci
 • Prawnych
 • Przetargów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Projekty infrastrukturalne w energetyce – wyzwania na poszczególnych etapach inwestycji „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 16.05.2018 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT po 16.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Projekty infrastrukturalne w energetyce – wyzwania na poszczególnych etapach inwestycji (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Michał Andruszkiewicz

Adwokat i starszy prawnik w Praktyce Energetyki i Projektów poznańskiego biura CMS

avatar

Marcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Dr Hubert Wysoczański

Adwokat, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

avatar

Katarzyna Mędraś

Radca Prawny, AD REM Kancelaria Prawna

avatar

Jakub Arczyński

Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

avatar

Maria Łabno

Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Jakub Majewski

Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Marcin Stoltman

Specjalista ds. ochrony środowiska, Kierownik projektów ocen oddziaływania na środowisko

Partnerzy