Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

Grupa tematyczna: Energetyka, Grupy kapitałowe

Tagi: OZE | prosument

Data: 14.06.2021r.

Cena:
1395 zł/os. > 22.05-14.06.2021

Program

 
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Prejektowane zmiany w ustawie OZE

 • Projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów
 • Schyłek systemu opustów - szanse dla przedsiębiorstw obrotu
 • Obywatelskie społeczności energetyczne
 • Instytucja prosumenta zbiorowego i wirtualnego

Grzegorz Mikos,
Raczyński Skalski & Partners

10:15

Przerwa

10:30

Formalności jakie muszą być dopełnione przed zawarciem umowy z prosumentem

 • Nowelizacja konsumencka i jej wpływ na zawierane umowy
 • Terminy ustawowe jakich musi przestrzegać przedsiębiorstwo energetyczne

Przemysław Przyżycki,
Kancelaria HWW

11:30

Przerwa

12:00

Zasady rozliczeń prosumentów

 • Rozliczenia prosumentów dla instalacji z magazynem energii i bez magazynu energii
 • Mikroinstalacje: bilansowanie energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej
 • Rozliczenia pomiędzy prosumentami, sprzedawcą i OSD

Aleksandra Zielonka,
Kancelaria HWW

13:45

Przerwa

14:00

Wpływ prosumenta na sieć energetyczną i planowanie dostaw

 • Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na pracę sieci dystrybucyjnej

Łukasz Topolski,
Specjalista ds. jakości energii elektrycznej

15:00

Zakończenie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Eksperci szczegółowo omówią zagadnienia dotyczące prosumentów, zaczynając od podpisania umowy, poprzez rozliczenia i ich wpływ na sieć energetyczną. Omówiony zostanie także projekt nowelizacji ustawy o OZE i projektowanych przepisów dotyczących prosumentów.

Główne zagadnienia:

 • Projekt nowelizacji Ustawy o OZE
 • Formalności jakie muszą być dopełnione przez zawarciem umowy z prosumentem
 • Zasady rozliczeń prosumentów
 • Wpływ prosumenta na sieć energetyczną i planowanie dostaw

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek dystrybucyjnych oraz obrotu z sektora energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Rozliczeń
 • Obsługi klienta
 • Obsługi zgłoszeń
 • Obsługi odbiorców
 • Reklamacji
 • Dystrybucji
 • Obrotu energią
 • Handlowych Energetycznych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 21.05.2021 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 21.05.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

Adwokat, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Grzegorz Mikos

Grzegorz Mikos

Radca Prawny, Raczyński Skalski & Partners

Łukasz Topolski

Łukasz Topolski

Specjalista ds. jakości energii elektrycznej

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij