Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianie ustawy

Grupa tematyczna: Finanse

Data: 18.09.2018r.

Cena:
1895 zł/os. > 25.08-30.09.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Najważniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Omówienie najważniejszych zmian w ustawie z 1 marca 2018 r.
 • Zmiany wynikające z nowych aktów wykonawczych
 • Zmiany w raportowaniu transakcji, osoby zajmujące eksponowane stanowiska, beneficjenci rzeczywiści
 • Nowe podejście do stosowania środków bezpieczeństwa oparte na ocenie ryzyka
 • Wymiana informacji i poityka grupowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Marek Wędrychowski

Marek Wędrychowski

11:00

Networking, przerwa kawowa

11:30

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach finansowych

 • Stosowanie nowych przepisów w bankach
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w zakładach ubezpieczeń
 • Transakcje podejrzane na rynku kapitałowym
 • Anonimowe zgłaszanie naruszeń w instytucjach finansowych
Dorota Leśniak

Dorota Leśniak

Marek Wędrychowski

Marek Wędrychowski

Tomasz Kwaśniewski

Tomasz Kwaśniewski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a kryptowaluty

 • Pojęcie kryptowaluty i waluty wirtualnej
 • Charakterystyka rynku kryptowalutowego
 • Podmioty obracające wirtualnymi walutami jako podmioty obowiązane
 • Praktyka podejścia instytucji finansowych do firm zajmujących się obrotem kryptowalutami
Marek Wędrychowski

Marek Wędrychowski

Piotr Gałka

Piotr Gałka

Szymon Ciach

Szymon Ciach

15:40

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Wymiana informacji i polityka grupowa w zakresie AML
 • Stosowanie nowych przepisów w instytucjach finansowych
 • Anonimowe zgłaszanie naruszeń prawa z zakresu AML (Whisteblowing)
 • Kryptowaluty a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dlaczego warto wziąć udział:

Instytucje finansowe są zobowiązane do monitorowania transakcji coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka związanego z wykorzystaniem Instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wdrażające do polskiego porządku prawnego zapisy IV wersji dyrektywy AML. Ustawa nakłada na instytucje obowiązane czyli min. na firmy inwestycyjne, banki, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Ustawa wprowadza nakaz powołania compliance oficera, przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

 • banki
 • domy maklerskie
 • zakłady ubezpieczeń
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • instytucje płatnicze
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działu:

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • compliance i prawnego
 • audytu i kontroli wewnętrznej
 • nadzoru
 • monitoringu zgodności

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianie ustawy „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 24.08.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 24.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianie ustawy (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Dorota Leśniak

Dorota Leśniak

Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions

Marek Wędrychowski

Marek Wędrychowski

Counsel, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Gałka

Piotr Gałka

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Osborne Clarke

Tomasz Kwaśniewski

Tomasz Kwaśniewski

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij