PSD II - obowiązki i ryzyka w kontekście relacji z klientem - Dzień 1

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 13.05.2019 r.

Cena: 1677 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Dr
Krzysztof
Korus

Obowiązek udostępnienia interfejsu przez dostawców prowadzących rachunki płatnicze

 • czy istnieje alternatywa dla interfejsu dedykowanego?
 • obowiązki w zakresie konstrukcji interfejsu i dokumentacji
 • interfejs awaryjny i możliwość uzyskania zwolnienia przez ASPSP
10:30

Przerwa kawowa

10:45
av

Szymon
Zych

AIS i PIS – nowe usługi płatnicze w PSD2

 • obowiązki TPP i ASPSP w związku z usługą AIS i PIS
 • zasady świadczenia usługi: dos & dont’s, wymagane zgody
 • przetwarzanie danych klienta przez TPP
12:15

Przerwa na lunch

13:00
av

Michał
Mostowik

Obowiązek silnego uwierzytelnienia klienta przez dostawców

 • SCA vs. 2FA
 • wymogi w zakresie elementów silnego uwierzytelnienia
 • zakres stosowania wymogu SCA – obowiązek i wyłączenia
14:30
av

Dr
Krzysztof
Korus

Usługi ASPSP/TPP w chmurze – oczekiwania rynku vs. rzeczywistość regulatora

 • usługi TPP a zasady outsourcingu
 • stanowisko EBA i KNF w sprawie korzystania z chmury
 • perspektywy dla usług chmurowych w sektorze finansowym
16:00
av

Maciej
Kostro

Polish API na tle innym inicjatyw standaryzacyjnych

 • Polish API w szczegółach: krótka instrukcja obsługi
 • wdrożenie Polish API przez bank komercyjny
 • Polish API a inne inicjatywy standaryzacyjne: Berlin Group, STET, OpenBanking UK, SBAS
17:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • udostępnienie interfejsu dla TPP
 • nowe usługi płatnicze w PSD2
 • silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA)
 • usługi TPP a zasady outsourcingu
 • interfejs Polish API, a standardy alternatywne
 • odpowiedzialność klienta czy banku? - transakcje nieautoryzowane
 • nowe technologie w bankowości
 • komercyjne użycie danych udostępnionych TPP przez klienta

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

W związku z nieustannymi zmianami w technologii i innowacjach w płatnościach rynek potrzebuje zmian wymagających wprowadzenia nowych rozwiązań. Odpowiedzią na nie jest unijna dyrektywa PSD2. Wiele regulacji finansowych dotyka technologii, a bankowcy, którzy starają się za nimi nadążyć mówią o tzw. tsunami regulacyjnym. Do września tego roku dostawcy usług będą musieli spełniać nowe wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania użytkownika (SCA). Dynamiczna dyfuzja nowych technologii na rynku łączą się z rosnącymi zagrożeniami, a także dostęp podmiotów trzecich do rachunków płatniczych, co może znacznie zwiększać ryzyko wycieku danych, a także wpłynąć na reputację oraz na utratę relacji z klientem.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencja kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PSD II - obowiązki i ryzyka w kontekście relacji z klientem - Dzień 1 „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 197 zł + 23% VAT do 29.03.2019 r.

  2. 1 437 zł + 23% VAT do 12.04.2019 r.

  3. 1 677 zł + 23% VAT po 12.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem PSD II - obowiązki i ryzyka w kontekście relacji z klientem - Dzień 1 (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Partner, dLK Legal

avatar

Michał Mostowik

Senior Associate w kancelarii dLK Legal

avatar

Szymon Zych

Adwokat w kancelarii dLK Legal

Partnerzy