Raportowanie niefinansowe ESG - praktyczne i prawne aspekty raportowania niefinansowego przedsiębiorstw

Grupa tematyczna: Ochrona środowiska, Compliance

Tagi: ochrona środowiska | ESG | CSR | ład korporacyjny | raportowanie niefinansowe | taksonomia | CSRD

Data: 14-15.06.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 26.05-15.06.2023

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Kluczowe regulacje prawne w obszarze sprawozdawczości niefinansowej

 • Rozporządzenie w sprawie Taksonomii 2020/852 
 • Dyrektywa CSRD wraz z harmonogramem implementacji
 • Rozporządzenie SFRD i wytyczne TCFD.

Tomasz Wróblewski,
Olesiński & Wspólnicy

11:00

Przerwa

11:15

Aktualne trendy w budowaniu strategii ESG

 • Strategia ESG na przykładzie firm raportujących
 • Analiza w procesie budowy strategii
 • Strategie ESG - 3 najczęstsze błędy

Liliana Anam,
CSRinfo

12:30

Przerwa

13:15

Spory sądowe w ESG - zaostrzenie wymogów dotyczących niefinansowego raportowania

 • Jak raportować nie narażając się na ryzyko sporu sądowego
 • Analiza aktualnie prowadzonych sporów sądowych

dr Marcin Ciemiński,
Clifford Chance

14:30

Obliczanie śladu węglowego i ochrona środowiska w przedsiębiorstwa

 • Ryzyka związane z obszarem środowiskowym 
 • Emisja zanieczyszczeń oraz zużycie energii w firmie - optymalizowanie procesów
 • Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie 
 • Wyzwania związane z gospodarką odpadami i zanieczyszczeniami

Łukasz Mikowski-Feret,
GO4ENERGY

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Zarządzanie ryzykiem, zjawisko greenwashingu i postępowania UOKiK w tym zakresie

 • Identyfikacja ryzyk w raportowaniu ESG przedsiębiorstwa - analiza i zarządzanie ryzykiem
 • Czym jest greenwashing i jak uniknąć konsekwencji z nim związanych?
 • Stanowisko UOKiK i prowadzone postępowania wyjaśniające ws. greenwashingu

Michał Okuń,
Deloitte

11:00

Przerwa

11:15

Kwestie społeczne w raporcie ESG. Co i jak pokazywać?

 • Nie tylko kwestie pracownicze. Jakich tematów dotyczy obszar S (social)?
 • Transparentność i granice ujawnianych informacji

Mateusz Krajewski
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Bartosz Tomanek
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

12:30

Przerwa

13:15

Rola compliance w ESG - odpowiedzialność i zakres obowiązków

 • Zakres działań i odpowiedzialności działu compliance w obszarach związanych z ESG
 • Compliance a pozyskanie finansowania na zrównoważone inwestycje

Jolanta Pobudejska,
PwC

14:30

Zrównoważone finansowanie – aspekty transakcyjne

 • Zrównoważone finansowanie - wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, otoczenie regulacyjne oraz praktyka rynkowa
 • Zielone kredyty i obligacje oraz kredyty i obligacje związane ze zrównoważonych rozwojem.

adw. Augustyn Wróbel, LL.M.,
Osborne Clarke

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Wraz z dyrektywą CSRD rozwój raportowania niefinansowego w Polsce nabrał tempa. ESG staje się powoli kluczowym elementem strategii nie tylko instytucji finansowych, ale i wszystkich polskich przedsiębiorstw. Podczas dwudniowych warsztatów nasi prelegenci opowiedzą Państwu o otoczeniu prawnym ESG, standardach i trendach wśród firm raportujących, jak również ryzykach związanych ze sprawozdawczością i sporach sądowych z obszaru ESG. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Kluczowe regulacje prawne w obszarze sprawozdawczości niefinansowej
 • Aktualne trendy w budowaniu strategii ESG - case study
 • Spory sądowe w ESG - zaostrzenie wymogów dot. niefinansowego raportowania
 • Zarządzanie ryzykiem, zjawisko greenwashingu i postępowania UOKiK w tym zakresie
 • Odpowiedzialność społeczna w raporcie ESG
 • Rola compliance w procesach niefinansowej sprawozdawczości - odpowiedzialność i zakres obowiązków.
 • Szanse i ryzyka zielonych finansów

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż i sektorów. Zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów, w szczególności z działów:

 • Compliance
 • Ochrony środowiska
 • Audytu
 • Ryzyka
 • Nadzoru

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Raportowanie niefinansowe ESG - praktyczne i prawne aspekty raportowania niefinansowego przedsiębiorstw „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 27.04.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 25.05.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 25.05.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.06.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Raportowanie niefinansowe ESG - praktyczne i prawne aspekty raportowania niefinansowego przedsiębiorstw (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Adwokat, Senior Manager w Olesiński & Wspólnicy

Marcin Ciemiński

Marcin Ciemiński

Adwokat, Partner w Departamencie Postępowań Spornych, Kancelaria Clifford Chance

Łukasz Mikowski-Feret

Łukasz Mikowski-Feret

Project Manager and Sustainability Department Team Leader, GO4ENERGY

Jolanta Pobudejska

Jolanta Pobudejska

Managerka w zespole ESG, PwC

Michał Okuń

Michał Okuń

Manager, Sustainability Consulting, Deloitte

Liliana Anam

Liliana Anam

CEO, CSRinfo

Augustyn Wróbel

Augustyn Wróbel

Adwokat, Counsel, Osborne Clark

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij